ప్రధాన మెనూను తెరువు

అగ్నిహోత్రము ఒక హిందూ సాంప్రదాయము. యజ్ఞ యాగాదులు చేసేటప్పుడు, అగ్నిదేవుడిని ఆవాహన చేసి, ఆయనను సంతృప్తి పరచడానికి అగ్నిహోత్రము ఏర్పాటు చేస్తారు.