అమెరికా పేరుతో కొన్ని తెలుగు సినిమాలు నిర్మించబడ్డాయి :