ఆదికాండం (ఆరంభాలు)

పరిచయం

పేరు: మూల భాషయైన హీబ్రూలో రాసిన పాత ఒడంబడిక గ్రంథ వ్రాత ప్రతులలో పుస్తకాలకు పేర్లు ఉండేవి కావు. యూదులు (దేవుడు వారికి తన వాక్కు ఇచ్చాడు గదా) సాధారణంగా ప్రతి పుస్తకంలో మొదటి వచనంలోని మొదటి ఒకటి లేక రెండు మాటలను ఆ పుస్తకం పేరుగా పిలుచుకునేవారు. హీబ్రూలో ఆదికాండంలోని మొదటి పదం “ఆదిలో” అని అర్థమిచ్చే పదం కాబట్టి యూదులు ఆ పుస్తకానికి ఆ పేరు పెట్టారు. తరువాత కొన్ని శతాబ్దాలకు హీబ్రూ పండితులు పాత ఒడంబడిక గ్రంథాన్ని గ్రీకు భాషలో తర్జుమా చేసి ప్రతి పుస్తకానికి పేరు పెట్టారు. ఈ తర్జుమాను “సెప్టుయజింట్” అంటారు. చాలాకాలం తరువాత ఈ పేర్లు బైబిలు యొక్క లాటిన్ తర్జుమాలోకి వచ్చాయి. ఇంకా కొన్ని శతాబ్దాల తరువాత ఈ పేర్లను బైబిలు యొక్క ఇంగ్లీషు తర్జుమాలో వాడారు. ఈ విధంగానే ఈ పేర్లు తెలుగు బైబిల్లో కూడా వాడడం జరిగింది. అంతేగాని దేవుని ప్రేరేపణవల్ల ఈ పేర్లు రాలేదు.

రచయిత: మోషే. బైబిల్లోని మొదటి ఐదు పుస్తకాలు మోషే రాశాడని యూదుల గట్టి నమ్మకం. ఈ నమ్మకాన్ని దృఢపరచడానికి బైబిల్లోనే గట్టి సాక్ష్యాధారాలున్నాయి. నిర్గమ 17:14; 24:4; 34:27; సంఖ్యా 33:2; ద్వితీ 31:19,24-26; యెహోషువ 1:8; 8:31; 1 రాజులు 2:3; లూకా 24:44; 1 కొరింతు 9:9 చూడండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తానే ఈ నమ్మకంతో ఏకీభవిస్తూ మోషే తనగురించి రాశాడని అన్నాడు. మత్తయి 19:8; యోహాను 5:46,47; 7:19 చూడండి.

వ్రాసిన కాలం: బహుశా క్రీ.పూ. 1446-1406 మధ్యకాలంలో.

ముఖ్యాంశం: ఆరంభాలు. ఇక్కడ ఉన్నది దేవుడు తనను తాను వెల్లడి చేసుకోవడం గురించిన ఆరంభం, ప్రపంచ ప్రారంభం, మానవజాతి, పాపం, పాప విమోచనకోసం దేవుని పద్ధతి, వివిధ జాతుల ఆరంభాలు, దేవుడు తన వాక్కును అందించిన ఇస్రాయేల్ ప్రజల ఆరంభం.

విషయసూచిక:

ఆకాశాలు భూమిని సృజించడం 1:1-31

సృష్టిని గురించిన మరింత సమాచారం 2:1-25

మనిషి పాపంలో పడడం, దాని ఫలితం 3:1-24

కయీను, హేబెలు 4:1-18

కయీను సంతతివాళ్ళ గుణము 4:19-24

మొదటి ప్రజల వంశావళి 5:1-32

నోవహు, ఓడ, జలప్రళయం 6:1 – 8:22

నోవహుతో దేవుని ఒడంబడిక 9:1-17

వివిధ దేశాల ప్రారంభం 9:18 – 10:32

బాబెలు గోపురం 11:1-9

మరిన్ని వంశావళులు 11:10-32

అబ్రాహాము దేవుని పిలుపును శిరసావహించడం 12:1-9

ఈజిప్ట్‌లో అబ్రాహాము 12:10-20

లోత్, అబ్రాహాము విడిపోవడం 13:1-18

అబ్రాహాము, లోత్‌ను రక్షించడం 14:1-17

అబ్రాహాము, మెల్కీసెదెకు 14:18-20

అబ్రాహాముకు దేవుని వాగ్దానాలు 15:1-19

ఇష్మాయేల్ పుట్టుక 16:1-15

సున్నతి సంస్కారం గురించిన ఆజ్ఞ 17:1-14

ఇస్సాకును గురించిన వాగ్దానం 17:15-19

అబ్రాహాము ముగ్గురు అతిధులు 18:1-15

అబ్రాహాము సొదొమ గురించి ప్రార్థించడం 18:16-33

సొదొమ నాశనం 19:1-29

లోత్, అతని కుమార్తెలు 19:30-38

అబ్రాహాము, అబీమెలెకు 20:1-18

ఇస్సాకు పుట్టుక, ఇష్మాయేల్ వీడ్కోలు 21:1-21

ఇస్సాకు గురించి దేవుడు అబ్రాహామును పరీక్షించడం 22:1-19

శారా మరణం, భూస్థాపన 23:1-20

ఇస్సాకుకోసం పెండ్లి కూతురు 24:1-67

అబ్రాహాము చనిపోవడం 25:1-11

ఇష్మాయేల్ సంతానం 25:12-18

యాకోబు, ఏశావుల పుట్టుక 25:19-26

ఏశావు తనజన్మహక్కును యాకోబుకు అమ్మడం 25:27-34

ఇస్సాకు, అబీమెలెకు 26:1-33

యాకోబు ఇస్సాకును మోసంచేసి అతని దీవెనలు పొందడం 27:1-29

ఏశావుకు నష్టం, అతని కోపం 27:30-45  యాకోబు లాబాను దగ్గరకు పారిపోవడం 28:1-22

యాకోబుకు వచ్చిన నిచ్చెన కల 28:10-22

యాకోబు భార్యలూ, పిల్లలూ 29:1 – 30:24

యాకోబు, లాబాను – ఇద్దరు మోసగాళ్ళు 30:25-43

యాకోబు పలాయనం, లాబాను వెంటబడడం 31:1-55

యాకోబు ఏశావును కలుసుకోవడానికి సిద్ధపడడం 32:1-21

యాకోబు దేవదూతతో పెనుగులాడడం 32:22-32

యాకోబు ఏశావుల కలయిక 33:1-17

షెకెంలో యాకోబు 34:1-31

బేతేల్‌లో యాకోబు 35:1-15

ఇస్సాకు, రాహేలుల మరణం 35:16-29

ఏశావు వంశావళి 36:1-43

యోసేపు కలలు 37:1-11

యోసేపు సోదరులు, అతణ్ణి అమ్మడం 37:12-36

యూదా, తామారు 38:1-30

ఈజిప్ట్‌లో యోసేపు – ఫోతీఫరు భార్య 39:1-19

చెరసాలలో యోసేపు, కలలభావం చెప్పడం 39:20 – 40:23

ఫరో కలలకు యోసేపు భావం చెప్పడం 41:1-38

యోసేపు ఈజిప్ట్ ప్రధానమంత్రి 41:39-57

యోసేపు, అతని సోదరులు 42:1 – 44:34

యోసేపు తనను తాను తెలియపర్చుకోవడం 45:1-15

యోసేపు సోదరులు యాకోబును ఈజిప్ట్‌కు తీసుకురావడం 45:16 – 46:34

యాకోబు ఫరోను కలుసుకోవడం 47:1-12

ప్రధానమంత్రిగా యోసేపు చర్యలు 47:13-31

యాకోబు యోసేపు కుమారులను ఆశీర్వదించడం 48:1-22

యాకోబు తన స్వంత కుమారులను ఆశీర్వదించడం 49:1-28

యాకోబు మరణం 49:29-33

ఈజిప్ట్‌లో యోసేపు చివరి రోజులు 50:1-26

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆదికాండం&oldid=2052079" నుండి వెలికితీశారు