ఆర్థోప్టెరా (Orthoptera) కీటకాలలో ఒక క్రమము. ఇవి అసంపూర్ణ జీవపరిణామం (Incomplete metamorphosis) వల్ల ఏర్పడినవి. వీనిలో grasshoppers, ఇలకోడిs, cave crickets, Jerusalem crickets, katydids, weta, lubber, Acrida, and locusts మొదలైన ఉన్నాయి.

ఆర్థోప్టెరా
Temporal range: CarboniferousRecent 359–0 Ma
Metrioptera roeseli male Richard Bartz.jpg
Roesel's bush-cricket
Scientific classification e
Unrecognized taxon (fix): Orthoptera
Extant suborders and superfamilies

Suborder Ensifera

Suborder Caelifera


వీనిలో చాలా కీటకాలు వాటి రెక్కలు లేదా కాళ్లతో ఒక ప్రత్యేకమైన శబ్దాన్ని కలిగిస్తాయి.

పేరుసవరించు

వీటి పేరులోని ఆర్థో అనగా తిన్నగా అని; ప్టెరా అనగా రెక్కలు అని గ్రీకు భాషలో అర్ధాన్ని బట్టి కలిగింది.

వర్గీకరణసవరించు

దీనిలో రెండు ఉపక్రమాలు మరియు 235 ఉపకుటుంబాలు ఉన్నాయి.

మూలాలుసవరించు