ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1940 సినిమా)

ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1940 సినిమా )
(1940 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ గౌతమ్ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు