అనర్ఘ రత్నాలు

(ఉచ్చైశ్రవము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

దేవతలు రాక్షసులు అమృతముకోసము జరిపిన క్షీరసాగర మథనంలో అమృతముతోపాటు జన్మించినవి.

క్షీర సాగర మథనంలో వచ్చిన అనర్ఘ రత్నాలు

క్షీరసాగర మథన సమయం లో పుట్టిన అనర్ఘ రత్నాలు

మార్చు