ఎన్నికల వ్యవస్థ

as of జనవరి 2022 జాతీయ శాసనసభల దిగువ లేదా ఏకైక ( ఏకసభ ) సభకు అభ్యర్థులను ఎన్నుకోవడానికి ఉపయోగించే ఎన్నికల వ్యవస్థలను చూపే మ్యాప్ .మెజారిటేరియన్ వ్యవస్థ, ఒకే-విజేత జిల్లాలుమెజారిటేరియన్ వ్యవస్థ, బహుళ-విజేత జిల్లాలు</br>
  Plurality-at-large voting (block voting)
పాక్షిక అనుపాత వ్యవస్థ</br></br> అనుపాత వ్యవస్థ</br>   </br> మిశ్రమ వ్యవస్థ</br>  </br>   </br>  </br> ఇతర
  No election
  ఎన్నికలు లేవు