కమాండ్ అనగా కంప్యూటరు ద్వారా మనం పొందదలచుకున్న పనికి సంబంధించిన ఆజ్ఞ.

మూలాలుసవరించు

తెలుగువారి సంపూర్ణ పెద్దబాలశిక్ష - గ్రంథకర్త : గాజుల సత్యనారాయణ