కెప్పారేసి (Capparaceae) పుష్పించే మొక్కలలో ఒక కుటుంబం.

కెప్పారేసి
Capparis zoharyi 4.jpg
Capparis spinosa (Caper)
Scientific classification
Kingdom
(unranked)
(unranked)
(unranked)
Order
Family
కెప్పారేసి

ప్రజాతులు

See text.

ప్రజాతులుసవరించు