కొంటె కుర్రాళ్ళు (1980 సినిమా)

కొంటె కుర్రాళ్ళు
(1980 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ అజంతా చిత్ర
భాష తెలుగు