గాబ్రో అనగా మాగ్మా భూమి పొరల్లో చల్లబడగా ఏర్పడే శిల.

గాబ్రో.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గాబ్రో&oldid=854618" నుండి వెలికితీశారు