గోదావరి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

గోదావరి భారతదేశంలో ఒక ప్రసిద్ధిచెందిన నది.