ప్రధాన మెనూను తెరువు

క్షణం ఒక యుగం కాలం అతి భారంగా గడవడం.