ప్రధాన మెనూను తెరువు

Gray791.png జిహ్వ గ్రసని నాడి (Glossopharyngeal nerve) 12 జతల కపాల నాడులలో తొమ్మిదవది.