ప్రధాన మెనూను తెరువు

ముదునూరు నాస్తిక కేంద్రం లోగోరాకు సహాకుడిగా పనిచేశాడు. హేతువాది .వితంతువును పెళ్ళిచేసుకున్నాడు. రైతు నాయకుడు.