తెలుగువారి ఆస్తులు, ఆవిష్కరణలు వారికొక గుర్తింపునిచ్చాయి. వాటిలో కొన్ని.