ప్రధాన మెనూను తెరువు

దమయంతి

దమయంతి నలుని భార్య

దమయంతి నలుని భార్య. విదర్భరాజు అగు భీముని కూఁతురు. ఈమె స్వయంవరమునందు ఇంద్రాదిదేవతలను వరింపక నలుని వరించెను. అందులకు కలి మిగుల కోపించి ఆపె పురుషుఁడు అగు నలుని అతని దాయాది అగు పుష్కరునితో జూదమాడునట్లుచేసి అతనికి అనేకములు అయిన ఇడుములు కలుగునటుల చేసెను. ఈమె పతియందు అతి అనురాగవతి అయినను అతనిని పాసి కొన్ని దినములు సేవకావృత్తిని ఉండెను. కడపట భర్తను కలసి రాజ్యము మరలచేరి సమస్తసుఖములను అనుభవించెను.

దమయంతి మరియ హంస (swan-messenger).
Painting by రాజా రవివర్మ.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=దమయంతి&oldid=2182585" నుండి వెలికితీశారు