భారతీయ దర్శనములు

(దర్శనాలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)
  • మానవుడు ఐహికమగు సుఖముల నుండి విముక్తిను పొందుటకు, పరమ ఉత్కృష్టమయిన శాంతిని ఏ విధముగా పొంద వలయునో, దారి చూపునది, తెలియ జేయునది ఏదియో అదే దర్శనములు, అవియే వైదికములనియు, అవైదికములను రెండు వర్గములుగా విడదీసినారు.

(I) వైదిక దర్శనాలు:

(II) అవైదిక దర్శనాలు:

  • (1) లోకాయుత దర్శనం లేదా చార్వాక దర్శనం (2) జైన దర్శనం, (2) బౌద్ధ దర్శనం