ప్రధాన మెనూను తెరువు

పుట్టుమచ్చలు (Birth marks) మనం పుట్టిన దగ్గర నుండి చర్మం మీద కనిపించే మచ్చలు.