అష్టదిక్కులు - దిక్పాలకులు - పట్టణాలు: కూర్పుల మధ్య తేడాలు