"శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
Wikipedia python library
చి (rm spam)
చి (Wikipedia python library)
<poem>
హ్రీంకారాననగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీంకలామ భిబ్రతీం సౌవర్ణామ్బరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలాం . వన్దే పుస్తకపాశమన్కుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకలాం శ్రీచక్రసఞ్చారిణీమ ..అస్య శ్రీశుద్ధశక్తిమాలామహామన్త్రస్య, ఉపస్థేన్ద్రియాధిష్ఠాయీవరుణాదిత్య ఋషిః దైవీ గాయత్రీ ఛన్దఃసాత్వికకకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాఙ్కనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితాభట్టారికా
దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, మూలమన్త్రేణషడఙ్గన్యాసం కుర్యాత .ధ్యానమ
తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేవ హస్తస్థితేనవై అష్టాదశమహాద్వీపసమ్రాడ్భోక్తాభవిష్యతి ఆరక్తాభాంత్రిణేత్రామరుణిమవసనామ రత్నతాటఙ్కరమ్యామ
హస్తామ్భోజైస్సపాశామ్కుశమదనధనుస్సాయకైర్విస్ఫురన్తీమ ఆపీనోత్తుఙ్గు క్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాఙ్గీంధ్యాయేదమ్భోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ .లోమిత్యాదిపఞ్చ పూజామ కుర్యాత,
యథాశక్తి మూలమన్త్రమ జపేత .౐ ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ౐ నమస్త్రిపురసున్దరి, హృదయదేవి,
శిరోదేవి, శిఖాదేవి, కవచదేవి, నేత్రదేవి, అస్త్రదేవి, కామేశ్వరి, భగమాలిని, నిత్యక్లిన్నే, భేరున్డే,
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1210981" నుండి వెలికితీశారు