"చతుష్షష్టి కళలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
(కొత్త పేజీ: కళలు 64 గా భారతీయులు గణించారు. వీటిని చతుష్షష్ఠి కళలంటారు. అవి వ...)
 
#అలేఖ్యం
#విశేష కచ్ఛేద్యం
# పుష్పాస్తరణం
#తండుల కుసుమబలి వికారం
#దశనవ సనాంగరాగం
#ఉదక వాద్యం
#ఉదకాఘాతం
#చిత్రయోగాలు
చిత్రయోగాలు, 14. మాల్య గ్రథన వికల్పాలు, 15. శేఖర కాపీడయోజనం, 16. నేపధ్య ప్రయోగాలు, 17. కర్ణపత్ర భంగాలు, 18. గంధయుక్తి, 19. భూషణ యోజనం, 20. ఇంద్రజాలం, 21. కౌచుమారం, 22. హస్తలాఘవం, 23. వంటకాలు, 24. సూచీవాన కర్మ, 25. సూత్ర క్రీడ, 26. వీణా డమరుక వాద్యాలు, 27. ప్రహేళికలు, 28. ప్రతిమాల, 29. దుర్వాచక యోగాలు, 30. పుస్తక వాచనం, 31. నాటకాఖ్యాయికా దర్శనం, 32. కావ్య సమస్యా పూరణం, 33. పట్టికా వేత్ర వాసవికల్పాలు, 34. తర్కు కర్మలు, 35. తక్షణం, 36. వాస్తువిద్య, 37. రూప్యరత్న పరీక్ష, 38. ధాతువాదం, 39. మణిరాగాకర జ్ఞానం, 40. వృక్షాయుర్వేద యోగాలు, 41. మేష కుక్కుట లావట యుద్ధ విధులు, 42. శుకశారికా ప్రలాపాలు, 43. ఉత్సాదనే, సంవాహనే, కేశమర్దనేచ కౌశలం, 44. అక్షర ముష్టికా కథనం, 45. మ్లేచ్చిక వికల్పాలు, 46. దేశభాషా విజ్ఞానం, 47. పుష్పశకటిక, 48. నిమిత్త జ్ఞానం, 49. యంత్రమాతృక, 50. ధారణ మాతృక, 51. మానసీక్రియ, 52. సంపాఠ్యం, 53. కావ్యక్రియ, 54. అభిధానకోశం, 55. ఛందోజ్ఞానం, 56. క్రియాకల్పం, 57. చలితక యోగం, 58. వస్త్రగోపనం, 59. ద్యూతవిశేషాలు, 60. ఆకర్షక్రీడం, 61. బాల క్రీడనకాలు, 62. వైనయికే జ్ఞానం, 63. వైజయికీ విద్యలు, 64. వ్యాయామికీజ్ఞానం.
#మాల్య గ్రథన వికల్పాలు
#శేఖర కాపీడయోజనం
#నేపధ్య ప్రయోగాలు
#కర్ణపత్ర భంగాలు
#గంధయుక్తి
#భూషణ యోజనం
#ఇంద్రజాలం
#కౌచుమారం
#హస్తలాఘవం
#వంటకాలు
#సూచీవాన కర్మ
#సూత్ర క్రీడ
#వీణా డమరుక వాద్యాలు
#ప్రహేళికలు
#ప్రతిమాల
#దుర్వాచక యోగాలు
#పుస్తక వాచనం
#నాటకాఖ్యాయికా దర్శనం
#కావ్య సమస్యా పూరణం
#పట్టికా వేత్ర వాసవికల్పాలు
#తర్కు కర్మలు
#తక్షణం
#వాస్తువిద్య
#రూప్యరత్న పరీక్ష
#ధాతువాదం
#మణిరాగాకర జ్ఞానం
#వృక్షాయుర్వేద యోగాలు
#మేష కుక్కుట లావట యుద్ధ విధులు
#శుకశారికా ప్రలాపాలు
#ఉత్సాదనే, సంవాహనే, కేశమర్దనేచ కౌశలం,
#అక్షర ముష్టికా కథనం
#మ్లేచ్చిక వికల్పాలు
#దేశభాషా విజ్ఞానం
, 47. పుష్పశకటిక, 48. నిమిత్త జ్ఞానం, 49. యంత్రమాతృక, 50. ధారణ మాతృక, 51. మానసీక్రియ, 52. సంపాఠ్యం, 53. కావ్యక్రియ, 54. అభిధానకోశం, 55. ఛందోజ్ఞానం, 56. క్రియాకల్పం, 57. చలితక యోగం, 58. వస్త్రగోపనం, 59. ద్యూతవిశేషాలు, 60. ఆకర్షక్రీడం, 61. బాల క్రీడనకాలు, 62. వైనయికే జ్ఞానం, 63. వైజయికీ విద్యలు, 64. వ్యాయామికీజ్ఞానం.
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/133911" నుండి వెలికితీశారు