"సుదర్శన శతకం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
తద్ద్వోదిక్ష్వేధమానం చతస్రుషు చతుర: పుష్యతాత్ పూరుషార్ధాన్||
</poem>
5;
</poem>
శ్యామం ధామ ప్రసృత్యా క్వచన భగవతః క్వాపి బభ్రుప్రకృత్యా
శుభ్రం శేషస్య భాసా క్వచన మణిరుచా క్వాపి తస్వైవ రక్తమ్ |
నీలం శ్రీనేత్ర కాన్త్యా క్వచిదపి మిథునస్యదిమ స్యేవమిథునస్యాదిమస్యేవ చిత్రాం
వ్వాతన్వానంవ్యాతన్వానం వితాన శ్రియముపచినుతాచ్ఛర్మ వశ్చక్రభానమ్ ||
</poem>
6;
</poem>
శంసన్త్యున్మేష ముచ్చోషిత పరమహసో భాస్వతః కైటభారేః
ఇన్ధే సన్ధ్యేవ నక్తంచర విలయకరీ యా జగద్వన్దనీయా |
బన్ధూకచ్ఛాయ బన్ధుచ్ఛవిఘటిత ఘనచ్ఛేద మేదస్వినీ సా
రాథాంగీ రశ్మిభంగీ ప్రణుదతు భవతాం ప్రత్యహోత్థాన మేనః ||
</poem>
7;
</poem>
సామ్యం ధూమ్యా ప్రవృద్ధ్యా ప్రకటయతి నభస్తారకా జాలకాని
స్పౌలింగీం యాన్తి కాన్తిం దిశతి యదుదయే మేరురంగారశఙ్కామ్ |
అగ్మిర్మగ్నార్చిరైక్యం భజతి దిననిశావల్లభౌ దుర్లభాభౌ
జ్వాలావర్తావివస్తః ప్రహరణపతిజం ధామ వస్తద్ధినోతు ||
</poem>
8;
</poem>
దృష్టేధివ్యోమ చక్రే వికచ నవజపాసన్నికాశేసకాశం
స్వర్భానుర్భాను రేష స్పుటమితి కలయన్నాగతో వేగతోస్య |
నిష్టప్తో యైర్నివృత్తో విధుమివ సహసా స్ర్పష్టుమద్యాపి నేష్టే
ఘర్మాంశుం తే ఘటన్తా మహిత విహతయే భానవో భాస్వరా వః ||
</poem>
9;
</poem>
దేవం హేమాద్రితుఙ్గం పృథుభుజశిఖరం బిభ్రతీం మధ్యదేశే
నాభి ద్వీపాభిరామాం-అరవిపినవతీం శేష శీర్షాసనస్థామ్ |
నేమిం పర్యాయ భూమిం దినకరకిరణాదృష్టసీమః పరీత్య
ప్రీత్యై వశ్చక్రవాలచల ఇవ విలసన్నస్తు దివ్యాస్త్రరశ్మి: ||
</poem>
10;
</poem>
ఏకం లోకస్య చక్షుర్ద్వివిధమపనుదత్కర్మ సమ్రత్రినేత్రం
దాత్రర్థానం చతుర్ణాం గమయదరిగణం పంచతాం షడ్గుణాఢ్యమ్ |
సప్తార్చి శ్శోషితాష్టాపదనవ కిరణశ్రేణి రజ్యద్దశాశం
పర్యాస్యాద్వశ్శతాఙ్గావయవపరిబృఢ జ్యోతిరీతీ సహస్రమ్ ||
 
 
 
 
 
 
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1794154" నుండి వెలికితీశారు