"సుదర్శన శతకం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

26 వ శ్లోకమ్ నుండి 38వ శ్లోకమ్ వరకు చేర్చాను
(25 ప శ్లోకము చివరిపాదం సవరించాను)
ట్యాగులు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
(26 వ శ్లోకమ్ నుండి 38వ శ్లోకమ్ వరకు చేర్చాను)
ట్యాగులు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
ఇతి జ్వాలావర్ణనమ్ ప్రథమమ్
 
అథ నేమివర్ణనమ్ ద్వితీయమ్
 
 
 
నేమిస్సౌదర్షనీవ: శ్రియమతిశయినీం దాశతాదాశతాబ్దమ్ ||
</poem>
 
26
 
ధారాచక్రస్య తారాగణకణ వితతిద్యోతితద్యుప్రచారా
 
పారావారాంబు పూర క్వతన పిశునితోత్తాల పాతాలయాత్రా |
 
గోత్రాది స్ఫోట శబ్ద ప్రకటిత వసుధా మండలీ చన్డయానా
 
పన్థానం వః ప్రదిశ్యత్ ప్రశమన కుశలా పాప్మనామాత్మనీనమ్ ||
 
27
 
యాత్రా యా త్రాతలోకా ప్రకటిత వరుణ త్రాసముద్రే సముద్రే
 
సత్త్వా సత్త్వాసహోష్మా కృతసగరుదగ స్పన్దదానా దదానా |
 
హానిం హా నిన్దితానాం జగతి పరిషదాం దానవీనాం నవీనామ్
 
చక్రే చక్రేచక్రేశనేమి శ్శముపహరతు సా స్వప్రభావప్రభా వః ||
 
28
 
యత్రామిత్రాన్ దిధక్షౌ ప్రవిశతి బలినో ధామ నిస్సీమధామ్ని
 
గ్రస్తాపస్తాపశీర్ణైః ప్రకటితసికతో మౌక్తికై శ్శౌక్తికేయైః |
 
రాశీర్వారామపారాం ప్రకటయతి పునర్వైరిదారాశ్రుపూరైః
 
వృద్ధిం నిర్యాతి నిర్యాపయతు స దురితాన్యస్త్రరాజ ప్రధిర్వః ||
 
29
 
కక్ష్యైతౌల్యేన కద్రూతనయ ఫణమణీన్ కల్యదీపస్య యుంజన్
 
పాతాలాన్తః ప్రపాతి నిఖిలమపి తమః స్వేన ధామ్నా నిగీర్య |
 
దైతేయప్రేయసీనాం వమతి హృది హతప్రేయసాం భూయసా వః
 
చక్రాగ్రీయాగ్రదేశో దహతు విలసితం బహ్వసావంహసాం వః ||
 
30
 
కృష్ణాంభోదస్య భూషా కృతనయన నయ వ్యాహతిర్భార్గవస్య
 
ప్రాప్తామావేదయన్తీ ప్రతిభటసుదృశాముద్భటాం బాష్పవృష్టిమ్ |
 
నిష్తప్తాష్టాపద శ్రీస్సమమమరచమూ గర్జితైరుజ్జిహానా
 
కీర్తిం వః కేతికీభిః ప్రథయతు సదృశీం చంచలా చక్రధారా ||
 
31
 
వప్రాణాం భేదనీం యః పరిణతి మఖిల శ్లాఘనీయాం దధానః
 
క్షుణ్ణాం నక్షత్రమాలాం దిశిదిశి వికిరన్ విద్యుతా తుల్యకక్య్యః |
 
నిర్యాణేనోత్కటేన ప్రకటయతి నవం దానవారిప్రకర్షం
 
చక్రాధీశస్య భద్రో వశయతు భవతాం స ప్రధిశ్చిత్తవృత్తిమ్ ||
 
32
 
నాకౌకశ్శత్రుజత్రు త్రుటన విఘటితస్కన్ధనీరన్ధ్రనిర్యత్
 
నవ్యక్రవ్యాస హవ్యగ్రసన రసలసజ్జ్వాల జిహ్వాలవహ్నిమ్
 
యం దృష్ట్వా సాంయుగీనం పునరపి విదధత్యాశిషో వీర్య వృద్ధ్యై
 
గీర్వాణా నిర్వృణానా వితరతు స జయం విష్ణు హేతిప్రధిర్వః ||
 
33
 
ధన్యాధ్వన్యన్య ధారాసలిలమివ ధనం దుర్గత్య స్యేవ దృష్టిః
 
జాత్యన్ధస్యేవ వఙోః పదవిహృతిరివ ప్రీణనీ ప్రేమభాజామ్ |
 
ప్రత్యుర్మాయాక్రియాయాం ప్రకటపరిణతిర్విశ్వరక్షా క్షమాయాం
 
మాయామాయామినీం వః త్రుటయతు మహతీ నేమి రస్త్రేశ్వరస్య ||
 
34
 
త్రాణాం యా విష్టపానాం వితరతి చ యయా కల్ప్యతే కామపూర్తిః
 
న స్థానం యత్పురస్తాత్ ప్రభవతి కలయా ప్యోషధీనా మధీశః|
 
ఉన్మేషో యాతి యస్యా న సమయనియతిం సా శ్రియం వః ప్రదేయాత్
 
న్యక్కృత్య ద్యోతమానా త్రిపురహరదృశం నేమిరస్త్రేశ్వరస్య ||
 
35
 
నక్షత్రక్షోదభూతిప్రకరవికిరణ శ్వేతితాశావకాశా
 
జీర్ణైః పర్ణైరివ ద్యాం జలధరపటలైః చూర్ణితైరూర్ణువానా |
 
ఆజావాజానవాజా నతరిపుజనతారణ్యమావర్తమానా
 
నేమిర్వాత్యేవ చాక్రీ ప్రణుదతు భవతాం సంహతం పాపతూలమ్ ||
 
36
 
క్షిప్త్వా నేపథ్త శాటీమివ జలదఘటాం జిష్ణుకోదణ్డచిత్రా
 
తారాపుఞ్జం ప్రసూనాంజలిమివ విపులే వ్యోమరంగే వికీర్య |
 
నిర్వేదగ్లాని చిన్తా ప్రభృతి పరవశానన్తరా దానవేన్ద్రాన్
 
నృత్యన్నానాలయాఢ్యంనట ఇవ తనుతాం శర్మ చక్రప్రధిర్వః ||
 
37
 
దౌర్గత్య ప్రౌడతాప ప్రతిభటవిభవా విత్తధారాస్సృజన్తీ
 
గర్జన్తీ చీత్క్రియాభిః జ్వలదనలశిఖోద్దామ సౌదామనీకా |
 
అవ్యాత్క్రవ్యాద్వధూటీ నయన జలభరైః దిక్షు నవ్యాననవ్యాన్
 
పుష్యన్తీ సిన్ధిపూరాన్ రథచరణపతేర్నేమికాదమ్బినీ వః ||
 
38
 
సన్దోహం దానవానా మజసమజమివాలభ్య జాజ్వల్యమానే
 
వహ్నా వహ్నాయ జుహ్వత్త్రిదశపరిషదే స్వస్వభాగప్రదాయీ |
 
స్తోత్త్రైర్బ్రహ్మాదిగీతైః ముఖరపరిసరం శ్లాఘ్యశస్త్ర ప్రయోగం
 
ప్రాప్తస్సంగ్రామసత్రం ప్రధిరసురరిపోః ప్రార్థితం ప్రస్తుతాం వః ||
 
ఇతి నేమివర్ణనమ్
 
39
<poem>
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1801069" నుండి వెలికితీశారు