మూస:Jct: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

19,440 బైట్లు చేర్చారు ,  8 సంవత్సరాల క్రితం
created, as quick co-template of Template:Jct, to format 4 road signs/names 10x faster for U.S. roads
చి (Changed protection level of Template:Jct: Downgrade to template editor protection ([Edit=Protected template] (indefinite) [Move=Protected template] (indefinite)))
imported>Wikid77
(created, as quick co-template of Template:Jct, to format 4 road signs/names 10x faster for U.S. roads)
<noinclude><!--
{{jct/{{#if:{{{7|}}}|4|{{#if:{{{5|}}}|3|{{#if:{{{3|}}}|2|1}}}}}}|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}<!--
-=======================================================================
-->|country={{#if:{{{country|}}}|{{{country|}}}|{{Jct/meta/mask/country|{{{state|}}}{{{province|}}}|}}}}
- Template:JctUS - Format junction images/names for U.S. roads
|state={{{state|}}}{{{province|}}}
-=======================================================================
|noshield={{{noshield|}}}
- (see NOTES at bottom)
|extra={{{extra|}}}
--></noinclude>{{
|county1={{{county1|}}}|dab1={{{dab1|}}}|noshield1={{{noshield|}}}{{{noshield1|}}}|to1={{{to1|}}}|nolink1={{{nolink|}}}{{{nolink1|}}}|dir1={{lc:{{{dir1|}}}}}|name1={{{name1|}}}|denom1={{{denom1|}}}
#switch: {{{1|z}}}<!--#1a-->
|county2={{{county2|}}}|dab2={{{dab2|}}}|noshield2={{{noshield|}}}{{{noshield2|}}}|to2={{{to2|}}}|nolink2={{{nolink|}}}{{{nolink2|}}}|dir2={{lc:{{{dir2|}}}}}|name2={{{name2|}}}|denom2={{{denom2|}}}
| z = <!--see NOTE F2-->
|county3={{{county3|}}}|dab3={{{dab3|}}}|noshield3={{{noshield|}}}{{{noshield3|}}}|to3={{{to3|}}}|nolink3={{{nolink|}}}{{{nolink3|}}}|dir3={{lc:{{{dir3|}}}}}|name3={{{name3|}}}|denom3={{{denom3|}}}
| US = {{#ifexist: File:US {{{2}}} ({{{state|CA}}}).svg
|county4={{{county4|}}}|dab4={{{dab4|}}}|noshield4={{{noshield|}}}{{{noshield4|}}}|to4={{{to4|}}}|nolink4={{{nolink|}}}{{{nolink4|}}}|dir4={{lc:{{{dir4|}}}}}|name4={{{name4|}}}|denom4={{{denom4|}}}
| [[File:US {{{2}}} ({{{state|CA}}}).svg|25x20px|link= ]]
}}<!--
| [[File:US {{{2}}}.svg|25x20px|link= ]] }}
-->{{#if:{{{road|}}}|&#32;{{#if:{{{toroad|}}}|to|/}} {{{road}}}|}}<!--
| SR|SH = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->{{#invoke:Jct/city|city}}<noinclude>
-->{{{2}}}.svg|25x20px|link= ]]
{{Documentation}}
| CR = [[File:CR {{{2}}} jct.svg|25x20px|link= ]]
| I = {{#ifexist: File:I-{{{2}}} ({{{state|CA}}}).svg
| [[File:I-{{{2}}} ({{{state|CA}}}).svg|25x20px|link= ]]
| [[File:I-{{{2}}}.svg|25x20px|link= ]] }}
| FM = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} FM <!--
-->{{{2}}}.svg|25x20px|link= ]]
| Toll = [[File:{{Infobox road/{{{state|CA}}}/shield Toll<!--
-->|num={{{2}}}|}}|20x25px|link= ]]
| US-Alt = [[File:Alt plate.svg|20x10px|link= ]]<br>{{
#ifexist: File:US {{{2}}} ({{{state|CA}}}).svg
| [[File:US {{{2}}} ({{{state|CA}}}).svg|25x20px|link= ]]
| [[File:US {{{2}}}.svg|25x20px|link= ]] }}
| Parkway = {{#ifexist: {{{2}}} Drive
| [[File:{{{2}}} Drive Shield.svg|25x20px|link= ]]
| [[File:{{{2}}} Pkwy Shield.svg|25x20px|link= ]] }}
| Spur = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->Spur {{{2}}}.svg|25x20px|link= ]]
| #default = {{ <!--see NOTE T4-->
#ifexist: Template:Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{1}}}
| [[File:{{Infobox road/{{{state|CA}}}/shield {{{1}}}|num={{{2}}}|}}<!--
-->|25x25px|link= ]]
| &nbsp;{{{1|}}}-{{{2|}}}[[Help:Jct#Unknown type<!--
--> {{{1}}}-{{{2}}}|<sup>[fix JctCA]</sup>]] {{
color|darkorange <!--report unknown road code-->
|2='''{JctCA} - Unknown parameter 1={{{1}}}''', 2={{{2|}}} {{
#if:{{{name1|}}} |&#32;name1={{{name1}}} }}{{
#if:{{{city1|}}} |&#32;city1={{{city1}}}
}} }}
}}<!--endifexist Infoxbox road/{state}/link {1}-->
}}<!--endswitch {1} #1a-->{{
#switch: {{{3|z}}}<!--#3a-->
| z =
| US = {{#ifexist: File:US {{{4}}} ({{{state|CA}}}).svg
| [[File:US {{{4}}} ({{{state|CA}}}).svg|25x20px|link= ]]
| [[File:US {{{4}}}.svg|25x20px|link= ]] }}
| SR|SH = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->{{{4}}}.svg|25x20px|link= ]]
| CR = [[File:CR {{{4}}} jct.svg|25x20px|link= ]]
| I = {{#ifexist: File:I-{{{4}}} ({{{state|CA}}}).svg
| [[File:I-{{{4}}} ({{{state|CA}}}).svg|25x20px|link= ]]
| [[File:I-{{{4}}}.svg|25x20px|link= ]] }}
| FM = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} FM <!--
-->{{{4}}}.svg|25x20px|link= ]]
| Toll = [[File:{{Infobox road/{{{state|CA}}}/shield Toll<!--
-->|num={{{4}}}|}}|20x25px|link= ]]
| Parkway = {{#ifexist: {{{4}}} Drive
| [[File:{{{4}}} Drive Shield.svg|25x20px|link= ]]
| [[File:{{{4}}} Pkwy Shield.svg|25x20px|link= ]] }}
| Spur = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->Spur {{{4}}}.svg|25x20px|link= ]]
| #default = {{ <!--see NOTE T4-->
#ifexist: Template:Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{3}}}
| [[File:{{Infobox road/{{{state|CA}}}/shield {{{3}}}|<!--
-->num={{{4}}}|}}|25x25px|link= ]] }}
}}<!--endswitch {3} #3a-->{{
#switch: {{{5|z}}}<!--#5a-->
| z =
| US = {{#ifexist: File:US {{{6}}} ({{{state|CA}}}).svg
| [[File:US {{{6}}} ({{{state|CA}}}).svg|25x20px|link= ]]
| [[File:US {{{6}}}.svg|25x20px|link= ]] }}
| SR|SH = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->{{{6}}}.svg|25x20px|link= ]]
| CR = [[File:CR {{{6}}} jct.svg|25x20px|link= ]]
| I = {{#ifexist: File:I-{{{6}}} ({{{state|CA}}}).svg
| [[File:I-{{{6}}} ({{{state|CA}}}).svg|25x20px|link= ]]
| [[File:I-{{{6}}}.svg|25x20px|link= ]] }}
| FM = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} FM <!--
-->{{{6}}}.svg|25x20px|link= ]]
| Toll = [[File:{{Infobox road/{{{state|CA}}}/shield <!--
-->Toll|num={{{6}}}|}}|20x25px|link= ]]
| Parkway = {{#ifexist: {{{6}}} Drive
| [[File:{{{6}}} Drive Shield.svg|25x20px|link= ]]
| [[File:{{{6}}} Pkwy Shield.svg|25x20px|link= ]] }}
| Spur = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->Spur {{{6}}}.svg|25x20px|link= ]]
| #default = {{ <!--see NOTE T4-->
#ifexist: Template:Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{5}}}
| [[File:{{Infobox road/{{{state|CA}}}/shield {{{5}}}|<!--
-->num={{{6}}}|}}|25x25px|link= ]] }}
}}<!--endswitch {5} #5a-->{{
#switch: {{{7|z}}}<!--#7a-->
| z =
| US = {{#ifexist: File:US {{{8}}} ({{{state|CA}}}).svg
| [[File:US {{{8}}} ({{{state|CA}}}).svg|25x20px|link= ]]
| [[File:US {{{8}}}.svg|25x20px|link= ]] }}
| SR|SH = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->{{{8}}}.svg|25x20px|link= ]]
| CR = [[File:CR {{{8}}} jct.svg|25x20px|link= ]]
| I = {{#ifexist: File:I-{{{8}}} ({{{state|CA}}}).svg
| [[File:I-{{{8}}} ({{{state|CA}}}).svg|25x20px|link= ]]
| [[File:I-{{{8}}}.svg|25x20px|link= ]] }}
| FM = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} FM <!--
-->{{{8}}}.svg|25x20px|link= ]]
| Toll = [[File:{{Infobox road/{{{state|CA}}}/shield <!--
-->Toll|num={{{8}}}|}}|20x25px|link= ]]
| Parkway = {{#ifexist: {{{8}}} Drive
| [[File:{{{8}}} Drive Shield.svg|25x20px|link= ]]
| [[File:{{{8}}} Pkwy Shield.svg|25x20px|link= ]] }}
| Spur = [[File:{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->Spur {{{8}}}.svg|25x20px|link= ]]
| #default = {{ <!--see NOTE T4-->
#ifexist: Template:Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{7}}}
| [[File:{{Infobox road/{{{state|CA}}}/shield {{{7}}}|<!--
-->num={{{8}}}|}}|25x25px|link= ]] }}
}}<!--endswitch {7} #7a-->{{
#if: {{{extra|}}}
| {{Jct/extra|{{{extra}}}|country={{{country|USA}}} }}
}}<!--
========================================================= Show road names
--> <!--space-->{{
#switch: {{{1|z}}}<!--#1a2-->
| z =
| US = [[U.S. Route {{{2}}} in <!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}}|US&nbsp;{{{2}}}]]
| I = {{
#switch: {{{state|CA}}}
| HI = [[Interstate {{{2}}} (Hawaii)|H&#8209;{{{2}}}]]
| #default = <!--
--> [[Interstate {{{2}}} ({{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})<!--
-->|I&#8209;{{{2}}}]]<!--see NOTE H3--> }}
| SR = {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Road {{{2}}}|SR&nbsp;{{{2}}}]]
| #default = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Route {{{2}}}|SR&nbsp;{{{2}}}]]
}}
| SH = [[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Highway {{{2}}}|SH&nbsp;{{{2}}}]]
| SR-Bus|SH-Bus = {{
#ifeq:{{{1|z}}} |SH-Bus
| [[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Highway {{{2}}}<!--
--> Business{{
#if:{{{dab1|}}} |&nbsp;({{{dab1}}}) }}|SH&nbsp;{{{2}}}&nbsp;Bus.]]
| {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Road {{{2}}}<!--
--> Business{{
#if:{{{dab1|}}} |&nbsp;({{{dab1}}}) }}|SR&nbsp;{{{2}}}&nbsp;Bus.]]
| #default = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Route {{{2}}}<!--
--> Business{{
#if:{{{dab1|}}} |&nbsp;({{{dab1}}}) }}|SR&nbsp;{{{2}}}&nbsp;Bus.]]
}}
}}
| CR = {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = [[County Road {{{2}}}<!--
--> ({{#if:{{{county1|}}} |{{{county1}}} County,&#32;}}<!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})<!--
-->|CR&nbsp;{{{2}}}]]
| #default = <!--
-->[[County Route {{{2}}}|CR&nbsp;{{{2}}}]]
}}
| US-Alt = [[U.S. Route {{{2}}} Alternate ({{
#if:{{{dab1|}}} |{{{dab1}}},&nbsp; }}{{
US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})|US&nbsp;{{{2}}}&nbsp;Alt.]]
| Spur = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Highway Spur <!--
-->{{{2}}}|Spur {{{2}}}]]
| #default = {{ <!--see NOTE T4-->
#ifexist: Template:Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{1}}}
| [[{{Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{1}}}|num={{{2}}}|}}<!--
-->|{{Infobox road/{{{state|CA}}}/abbrev {{{1}}}|num={{{2}}}|}}]] }}
}}<!--endswitch {1} #1a2-->{{
#if: {{{dir1|}}}|&#32;{{{dir1}}} }}{{
#if: {{{name1|}}}|&#32;({{{name1}}})
}}{{
#switch: {{{3|z}}}<!--#3a2-->
| z =
| US = &#32;{{#if:{{{to2|}}}|to|/}} [[U.S. Route {{{4}}} in <!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}}|US&nbsp;{{{4}}}]]
| I = &#32;{{#if:{{{to2|}}}|to|/}} {{
#switch: {{{state|CA}}}
| HI = [[Interstate {{{4}}} (Hawaii)|H&#8209;{{{4}}}]]
| #default = <!--
--> [[Interstate {{{4}}} ({{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})<!--
-->|I&#8209;{{{4}}}]]<!--see NOTE H3--> }}
| SR = &#32;{{#if:{{{to2|}}}|to|/}} {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Road {{{4}}}|SR&nbsp;{{{4}}}]]
| #default = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Route {{{4}}}|SR&nbsp;{{{4}}}]]
}}
| SH = &#32;{{#if:{{{to2|}}}|to|/}} [[<!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Highway {{{4}}}|SH&nbsp;{{{4}}}]]
| SR-Bus|SH-Bus = &#32;{{#if:{{{to2|}}}|to|/}}{{
#ifeq:{{{3|z}}} |SH-Bus
| [[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Highway {{{4}}}<!--
--> Business{{
#if:{{{dab1|}}} |&nbsp;({{{dab1}}}) }}|SH&nbsp;{{{4}}}&nbsp;Bus.]]
| {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Road {{{4}}}<!--
--> Business{{
#if:{{{dab1|}}} |&nbsp;({{{dab1}}}) }}|SR&nbsp;{{{4}}}&nbsp;Bus.]]
| #default = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Route {{{4}}}<!--
--> Business{{
#if:{{{dab1|}}} |&nbsp;({{{dab1}}}) }}|SR&nbsp;{{{4}}}&nbsp;Bus.]]
}}
}}
| CR = &#32;{{#if:{{{to2|}}}|to|/}} {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = [[County Road {{{4}}}<!--
--> ({{#if:{{{county2|}}} |{{{county2}}} County,&#32;}}<!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})<!--
-->|CR&nbsp;{{{4}}}]]
| #default = <!--
-->[[County Route {{{4}}}|CR&nbsp;{{{4}}}]]
}}
| US-Alt = &#32;{{#if:{{{to2|}}}|to|/}} [[U.S. Route {{{4}}} Alternate ({{
#if:{{{dab1|}}} |{{{dab1}}},&nbsp; }}{{
US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})|US&nbsp;{{{4}}}&nbsp;Alt.]]
| Spur = &#32;{{#if:{{{to2|}}}|to|/}} <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Highway Spur <!--
-->{{{4}}}|Spur {{{4}}}]]
| #default = &#32;{{#if:{{{to2|}}}|to|/}} {{ <!--see NOTE T4-->
#ifexist: Template:Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{3}}}
| [[{{Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{3}}}|num={{{4}}}|}}<!--
-->|{{Infobox road/{{{state|CA}}}/abbrev {{{3}}}|num={{{4}}}|}}]] }}
}}<!--endswitch {3} #3a2-->{{
#if: {{{dir2|}}}|&#32;{{{dir2}}} }}{{
#if: {{{name2|}}}|&#32;({{{name2}}})
}}{{
#switch: {{{5|z}}}<!--#5a2-->
| z =
| US = &#32;{{#if:{{{to3|}}}|to|/}} [[U.S. Route {{{6}}} in <!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}}|US&nbsp;{{{6}}}]]
| I = &#32;{{#if:{{{to3|}}}|to|/}} {{
#switch: {{{state|CA}}}
| HI = [[Interstate {{{6}}} (Hawaii)|H&#8209;{{{6}}}]]
| #default = <!--
--> [[Interstate {{{6}}} ({{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})<!--
-->|I&#8209;{{{6}}}]]<!--see NOTE H3--> }}
| SR = &#32;{{#if:{{{to3|}}}|to|/}} {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Road {{{6}}}|SR&nbsp;{{{6}}}]]
| #default = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Route {{{6}}}|SR&nbsp;{{{6}}}]]
}}
| SH = &#32;{{#if:{{{to3|}}}|to|/}} [[<!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Highway {{{6}}}|SH&nbsp;{{{6}}}]]
| CR = &#32;{{#if:{{{to3|}}}|to|/}} {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = [[County Road {{{6}}}<!--
--> ({{#if:{{{county3|}}} |{{{county3}}} County,&#32;}}<!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})<!--
-->|CR&nbsp;{{{6}}}]]
| #default = <!--
-->[[County Route {{{6}}}|CR&nbsp;{{{6}}}]]
}}
| Spur = &#32;{{#if:{{{to3|}}}|to|/}} <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Highway Spur <!--
-->{{{6}}}|Spur {{{6}}}]]
| #default = &#32;{{#if:{{{to3|}}}|to|/}} {{ <!--see NOTE T4-->
#ifexist: Template:Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{5}}}
| [[{{Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{5}}}|num={{{6}}}|}}<!--
-->|{{Infobox road/{{{state|CA}}}/abbrev {{{5}}}|num={{{6}}}|}}]] }}
}}<!--endswitch {5} #5a2-->{{
#if: {{{dir3|}}}|&#32;{{{dir3}}} }}{{
#if: {{{name3|}}}|&#32;({{{name3}}})
}}{{
#switch: {{{7|z}}}<!--#7a2-->
| z =
| US = &#32;{{#if:{{{to4|}}}|to|/}} [[U.S. Route {{{8}}} in <!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}}|US&nbsp;{{{8}}}]]
| I = &#32;{{#if:{{{to4|}}}|to|/}} {{
#switch: {{{state|CA}}}
| HI = [[Interstate {{{8}}} (Hawaii)|H&#8209;{{{8}}}]]
| #default = <!--
--> [[Interstate {{{8}}} ({{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})<!--
-->|I&#8209;{{{8}}}]]<!--see NOTE H3--> }}
| SR = &#32;{{#if:{{{to4|}}}|to|/}} {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Road {{{8}}}|SR&nbsp;{{{8}}}]]
| #default = <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Route {{{8}}}|SR&nbsp;{{{8}}}]]
}}
| SH = &#32;{{#if:{{{to4|}}}|to|/}} [[<!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} <!--
-->State Highway {{{8}}}|SH&nbsp;{{{8}}}]]
| CR = &#32;{{#if:{{{to4|}}}|to|/}} {{
#switch: {{{state|CA}}}
| FL = [[County Road {{{8}}}<!--
--> ({{#if:{{{county4|}}} |{{{county4}}} County,&#32;}}<!--
-->{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}})<!--
-->|CR&nbsp;{{{8}}}]]
| #default = <!--
-->[[County Route {{{8}}}|CR&nbsp;{{{8}}}]]
}}
| Spur = &#32;{{#if:{{{to4|}}}|to|/}} <!--
-->[[{{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}} State Highway Spur <!--
-->{{{8}}}|Spur {{{8}}}]]
| #default = &#32;{{#if:{{{to4|}}}|to|/}} {{<!--see NOTE T4-->
#ifexist: Template:Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{7}}}
| [[{{Infobox road/{{{state|CA}}}/link {{{7}}}|num={{{8}}}|}}<!--
-->|{{Infobox road/{{{state|CA}}}/abbrev {{{7}}}|num={{{8}}}|}}]] }}
}}<!--endswitch {7} #7a2
-->{{
#if: {{{dir4|}}}|&#32;{{{dir4}}} }}{{
#if: {{{name4|}}}|&#32;({{{name4}}})<!--
-->[[Template:JctCA#Use Template:Jct when 4 roads together<!--
-->|<sup>[use {Jct}]</sup>]]
}}{{
#if: {{{road|}}}|&#32;/ {{{road}}}
}}{{
#if: {{{location1|}}}|&#32;– {{{location1}}}
}}{{
#if: {{{city1|}}}|&#32;– [[{{{city1}}}, {{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}}|{{{city1}}}]]
}}{{
#if: {{{location2|}}}{{{city2|}}}
|{{
#if: {{{location2|}}}|, {{{location2}}}
}}{{
#if: {{{city2|}}}|, [[{{{city2}}}, {{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}}|{{{city2}}}]]
}}{{
#if: {{{location3|}}}|, {{{location3}}}
}}{{
#if: {{{city3|}}}|, [[{{{city3}}}, {{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}}|{{{city3}}}]]
}}{{
#if: {{{location4|}}}|, {{{location4}}}
}}{{
#if: {{{city4|}}}|, [[{{{city4}}}, {{US_State_Abbrev|{{{state|CA}}}|}}|{{{city4}}}]]
}}
}}<noinclude><!--endif location2/city2
--------------------------------------------------------------------
--NOTES:
--
-- Note A1: This template, a variation of Template:Jct, is a quick
-- version to run 25x faster, but could be redirected back to
-- Template:Jct when it is rewritten to use a Lua module. The
-- parameter names are identical to {{Jct}}, and no new options
-- have been provided here.
--
-- Note F2: This template handles over 1,730 road-junction formats,
-- selected by parameters 1, 3 and 5 with "to2=1" as follows:
-- SR - State Route n
-- SR-Bus - State Route n Business
-- US - U.S. Route n
-- I - Interstate n (highway I-n)
-- I & SR - Interstate n, with State Route {4}, "SR" in {3}
-- I & US - Interstate {2} with U.S. Route {4}, "US" in {3}
-- I & CR - Interstate {2} with County Route {4}, "CR" in {3}
-- I & I - Interstate {2} with Interstate {4}, "I" in {3}
-- CR - County Route n
-- 2 SR&SR - State Route {2} & State Route {4}, to2=1
-- 2 SR&US - State Route {2} & U.S. Route {4}, to2=1
-- 2 SR&CR - State Route {2} & County Route {4}, to2=1
-- Other codes can be added to the #switch on {{{1}}}.
--
-- Note H3: A [wp:Nonbreaking hyphen] (&#8209;) is used to format
-- Interstate highway links (such as "I-5") so they do not wrap
-- onto another line at the hyphen.
--
-- Note T4: After checking common road-type codes, a check is made to
-- see #ifexist Template:Infobox_road/{state}/link_{1}, as the
-- road link-text page among the 1,730 custom road templates.
--
--------------------------------------------------------------------
--HISTORY:
--13Oct2013 Created: format California road signs/names 25x faster.
--13Oct2013 Put NOTES comments to explain template operation.
--13Oct2013 Put HISTORY comments to log major changes (not typos).
--13Oct2013 Changed to warn "use {Jct}" when complex parameters.
--13Oct2013 Added "SR-Bus" for California State Route {2} Business.
--13Oct2013 Added "to2=1" for parameter {4} 2nd image & road name.
--15Oct2013 For parameter {1} = "I" allowed {3} to be US, SR or CR.
--15Oct2013 For parameter {1} = "I" allowed {5} to be SR, US or CR.
--15Oct2013 Handle parameter {1}="Parkway".
--15Oct2013 Handle any "state=xx" option (not just "CA" California).
--15Oct2013 For {1}="I" handle {3} if also "I" Interstate.
--15Oct2013 For {1}="Parkway" handle {3}=Parkway, etc.
--15Oct2013 Added "location2=" and "location3=" as options.
--15Oct2013 Reset road-sign sizes as 22x25px, or 20x25px.
--15Oct2013 Added "location4=" & "city4=" nested under loc*2/city2.
--15Oct2013 Added codes "SH" & "FM" & "Toll" & "Spur".
--16Oct2013 Finds road {1} as Template:Infobox road/{state}/link_{1}.
--16Oct2013 Refactored/moved code to show location1/city1 in all cases.
--16Oct2013 Reset {1}=Toll to use {{Infobox road/{state}/link_Toll}}.
-->
 
The '''[[Template:JctUS]]''' is a quick variation of [[Template:Jct]], but only for U.S. roads. This template was written to handle over 1,730 road-junction formats, selected by parameters 1, 3, 5 and 7 as follows:
:::* SH {{ns|8}}– State Highway n
:::* SR {{ns|8}}– State Route n
:::* SR-Bus{{ns}}– State Route n Business
:::* US {{ns|7}} – U.S. Route n
:::* US-Alt{{ns}}– U.S. Route Alternate n
:::* FM {{ns|7}} – Farm to Market Road {2}
:::* I {{ns|10}} – Interstate n (highway I-n)
:::* I-Spur – Interstate n Spur (highway I-n)
:::* CR {{ns|8}} – County Route n
:::* Spur{{ns|4}}– Spur
:::* Toll{{ns|4}}– Toll road
:::* Parkway – Parkway (Pky)
Up to 4 roads can be specified at once. The parameter "to2=1" or "to3=1" must be specified to show "to" before road #2 or #3 (etc.), and 2nd road name as "name2=xx" with direction as "dir2=east" or similar.
 
Other codes can be implemented under the #switch on parameter {{{1}}}.
 
For parameter names, see: [[Template:Jct/doc]].
 
== See also ==
* [[Template:CAint]] – for [[California]] road intersections
* [[Template:NYint]] – for [[New York]] road intersections
* [[Template:TXint]] – for [[Texas]] road intersections
 
</noinclude>
అజ్ఞాత వాడుకరి
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1878027" నుండి వెలికితీశారు