"మాడ్యూల్:Effective protection expiry" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

return a yyyy-mm-ddThh:mm:ss timestamp, rather than just yyyy-mm-dd
చి (en:Module:Effective_protection_expiry నుండి ఒక కూర్పు)
(return a yyyy-mm-ddThh:mm:ss timestamp, rather than just yyyy-mm-dd)
return 'unknown'
else
local year, =month, mw.ustring.sub(day, rawExpiryhour, 1minute, 4second )= rawExpiry:match(
'^(%d%d%d%d)(%d%d)(%d%d)(%d%d)(%d%d)(%d%d)$'
local month = mw.ustring.sub( rawExpiry, 5, 6 )
)
local day = mw.ustring.sub( rawExpiry, 7, 8 )
if year then
return year .. '-' .. month .. '-' .. day
return string.format(
'%s-%s-%sT%s:%s:%s',
year, month, day, hour, minute, second
)
else
error('internal error in Module:Effective protection expiry; malformed expiry timestamp')
end
end
end
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1981779" నుండి వెలికితీశారు