"సుభాషిత త్రిశతి" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

→‎నీతి శతకం: ప్రతిపదార్థాలు భావాలు వ్రయాలి అని ఇచ్ఛా
(→‎నీతి శతకం: ప్రతిపదార్థాలు భావాలు వ్రయాలి అని ఇచ్ఛా)
 
===నీతి శతకం===
* మూర్ఖ పద్ధతి
* दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतर्यये । स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ।।
* దిక్కాలాద్యనవచ్ఛిన్నానన్త మూర్తయే / స్వానుభూత్యేకమానాయ నమ శాన్తాయ తేజసే //
* పదార్థః - దిక్ = Direction, కాల = time (past, Present& Future, ఆది = etc, అనవచ్ఛిన్న = can not be measured, అనన్త = endless, చిన్మాత్రమూర్తయే = Who is permeated by consciousness, స్వానుభూత్యేకమానాయ = can be known only with experience, శాన్తాయ = embodiment of light, తేజసే నమః = salutation
* Meaning : Salutation to that embodiment of shining which is beyond the divisions of the direction and time etc, which is eternal, permeated by consiousness and composed one and to be understood only through the self-realisation.
* संस्कृततात्पर्यम् -- पूर्वादिदिग्भिः भूतािदकालै अवस्थारूपादिभिः च उपाधिभिः अपरिच्छिन्नाय अनन्तचैतन्यस्वरूपिणे स्वानुभवैकवेद्याय तेजोमूर्तये (परमात्मने) नमः अस्तु ।।
* हिन्दी ः पूर्व आदि दशिदशा, काल, अवस्था आदि उपाधियों से रहित, अनन्त एवं चैतन्यस्वरूप, अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य, शान्त, तेजस्वरूप परब्रह्म को नस्कार है ।
* విద్వత్పద్దతి
* మాన శౌర్య పద్ధతి
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1987155" నుండి వెలికితీశారు