"ఎల్ సాల్వడోర్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
ఎల్ సాల్వడార్ వార్తాపత్రిక '' ఎల్ డియారియో డి హోయ్ '' ఆధారంగా సాల్వడోర్‌లోని 10 ఆకర్షణలు: తీరప్రాంత సముద్రతీరాలు; లా లిబర్టాడ్, రుటా లాస్ ఫ్లోర్స్, సుచిటోత్, లా పాల్మ, శాంటా అనా (దేశంలోని అతి పెద్ద అగ్నిపర్వత ప్రాంతం), న్యాజిజల్కో, అపనేకా , జుయౌయు మరియు శాన్ ఇగ్నాసియో, సాన్ ఇగ్నాసియో.<ref>{{cite web|url=http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_varias_fotos.asp?idCat=2907&idArt=1482342 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20080223005240/http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_varias_fotos.asp?idCat=2907&idArt=1482342 |archivedate=2008-02-23 |title=Los 10 destinos turísticos más apetecidos |author=Milady Cruz |date=2007-06-24|publisher=elsalvador.com |accessdate=2010-05-02}}</ref>
==మౌలిక నిర్మాణాలు ==
==Demographics==
[[File:Boulevard mosenor romero.jpg|thumb|right|[[RN-21 (Boulevard Diego Holguin)]], now known as Boulevard Oscar Romero, is El Salvador's and one of Central America's first freeways. El Salvador is one of the top listed Latin American countries with the best road infrastructure.]]
{{Main article|Demographics of El Salvador}}
 
===మంచినీటి సరఫరా మరియు మురుగునీటి నిర్వహణ ===
 
The level of access to [[water supply]] and [[sanitation]] has been increased significantly. A 2015 conducted study by the University of North Carolina called El Salvador the country that has achieved the greatest progress in the world in terms of increased access to water supply and sanitation and the reduction of inequity in access between urban and rural areas.
 
<ref>{{cite web|title=The WASH Performance Index Report|url=http://waterinstitute.unc.edu/wash-performance-index-report/|editor1=The Water Institute |editor2=University of North Carolina }}</ref>
 
However, water resources are seriously polluted and a large part of the wastewater discharged into the environment without any [[wastewater treatment|treatment]]. Institutionally a single public institution is both de facto in charge of setting sector policy and of being the main service provider. Attempts at reforming and modernizing the sector through new laws have not borne fruit over the past 20 years.
 
 
==గణాంకాలు ==
 
[[File:El_Salvador_population.svg|350px|thumb|El Salvador's population, 1961–2015]]
}}
 
El Salvador's population was {{UN_Population|El Salvador}} in {{UN_Population|Year}},{{UN_Population|ref}} compared to 2,200,000 in 1950. In 2010 the percentage of the population below the age of 15 was 32.1%, 61% were between 15 and 65 years of age, while 6.9% were 65 years or older.<ref name="WPP 2012">[http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2012 Revision] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20110506000000/http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm |date=May 6, 2011 }}</ref>
 
<ref name="WPP 2012">[http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2012 Revision] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20110506000000/http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm |date=May 6, 2011 }}</ref>
 
The capital city of San Salvador has a population of about 2.1 million people. An estimated 42% of El Salvador's population live in rural areas. [[Urbanization]] has expanded at a phenomenal rate in El Salvador since the 1960s, with millions moving to the cities and creating associated problems for urban planning and services.
 
===సంప్రదాయ సమూహాలు ===
===Ethnic groups===
El Salvador's population is composed of [[Mestizo]]s, whites, and indigenous peoples. Eighty-six percent of Salvadorans are of mestizo ancestry, having mixed indigenous and European ancestry.
El Salvador's population is composed of [[Mestizo]]s, whites, and indigenous peoples. Eighty-six percent of Salvadorans are of mestizo ancestry, having mixed indigenous and European ancestry.<ref name="digestyc.gob.sv"/><ref name=cia>{{cite web |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html |title=CIA – The World Factbook – El Salvador |accessdate=2013-10-12 |publisher=CIA | archiveurl= https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html| archivedate= 28 August 2013 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref> In the mestizo population, Salvadorans who are racially European, especially Mediterranean, as well as [[Afro-Salvadoran]], and the indigenous people in El Salvador who do not speak indigenous languages or have an indigenous culture, all identify themselves as being culturally mestizo.<ref>[http://www.travisa.com/Elsalvador/elsalvadorportal.htm EL SALVADOR Visa Application – Tourist Visas, Business Visas, Expedited Visas – El Salvador Page<!-- Bot generated title -->] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101201052106/http://travisa.com/Elsalvador/elsalvadorportal.htm |date=2010-12-01 }}</ref>
 
<ref name="digestyc.gob.sv"/><ref name=cia>{{cite web |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html |title=CIA – The World Factbook – El Salvador |accessdate=2013-10-12 |publisher=CIA | archiveurl= https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html| archivedate= 28 August 2013 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref>
 
In the mestizo population, Salvadorans who are racially European, especially Mediterranean, as well as [[Afro-Salvadoran]], and the indigenous people in El Salvador who do not speak indigenous languages or have an indigenous culture, all identify themselves as being culturally mestizo.
 
<ref>[http://www.travisa.com/Elsalvador/elsalvadorportal.htm EL SALVADOR Visa Application – Tourist Visas, Business Visas, Expedited Visas – El Salvador Page<!-- Bot generated title -->] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101201052106/http://travisa.com/Elsalvador/elsalvadorportal.htm |date=2010-12-01 }}</ref>
 
12.7% of Salvadorans are [[White Latin American|white]]. A majority of [[Central Europe]]an immigrants in El Salvador arrived during World War II as refugees from the [[Czech Republic]], [[Germany]], [[Hungary]], [[Poland]], and [[Switzerland]]. There are also a small community of [[Jews]], [[Palestinian Christians]], and Arab [[Muslims]] (in particular [[Palestinian Salvadoran|Palestinians]]).
 
There are up to 100,000 [[Nicaraguan]]s living in El Salvador.
There are up to 100,000 [[Nicaraguan]]s living in El Salvador.<ref>{{cite web|url=http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/The%20Nicaragua%20case_M%20Orozco2%20REV.pdf|title=The Nicaragua case_M Orozco2 REV.doc|format=PDF|accessdate=2010-05-02|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110511104117/http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/The%20Nicaragua%20case_M%20Orozco2%20REV.pdf|archivedate=2011-05-11|df=}}</ref>
 
There are up to 100,000 [[Nicaraguan]]s living in El Salvador.<ref>{{cite web|url=http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/The%20Nicaragua%20case_M%20Orozco2%20REV.pdf|title=The Nicaragua case_M Orozco2 REV.doc|format=PDF|accessdate=2010-05-02|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110511104117/http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/The%20Nicaragua%20case_M%20Orozco2%20REV.pdf|archivedate=2011-05-11|df=}}</ref>
0.23% of the population are of full indigenous origin, the ethnic groups are Kakawira which represents 0.07% of the total country's population, then ([[Pipil people|Pipil]]) 0.06%, ([[Lenca people|Lenca]]) 0.04% and others minors groups 0.06%. Very few Amerindians have retained their customs and traditions, having over time assimilated into the dominant Mestizo/Spanish culture.<ref>[http://www.countriesquest.com/central_america/el_salvador/history/military_rule_1931-1979.htm Military Rule, 1931–1979 – History – El Salvador – Central America: 1979 history, center poverty, cause condition, party pdc, soccer war<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
0.23% of the population are of full indigenous origin, the ethnic groups are Kakawira which represents 0.07% of the total country's population, then ([[Pipil people|Pipil]]) 0.06%, ([[Lenca people|Lenca]]) 0.04% and others minors groups 0.06%. Very few Amerindians have retained their customs and traditions, having over time assimilated into the dominant Mestizo/Spanish culture.<ref>[http://www.countriesquest.com/central_america/el_salvador/history/military_rule_1931-1979.htm Military Rule, 1931–1979 – History – El Salvador – Central America: 1979 history, center poverty, cause condition, party pdc, soccer war<!-- Bot generated title -->]</ref>
There is a small [[Afro-Salvadoran]] that is 0.13% of the total population, with Blacks having traditionally been prevented from immigrating via government policies.<ref>{{cite web|url= http://www.laprensagrafica.com/dominical/318769.asp|author=Elena Salamanca|title=NO a 'los otros'|date=October 23, 2005|publisher= La Prensa Gráfica|accessdate=2007-12-29|language=Spanish|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080102044414/http://www.laprensagrafica.com/dominical/318769.asp|archivedate=January 2, 2008}}</ref><ref name="B">{{cite book|author=Montgomery, Tommie Sue|title=Revolution in El Salvador: from civil strife to civil peace|publisher=Westview Press|location=Boulder, Colo|year= 1995|isbn=0-8133-0071-1}}</ref>
 
<ref>[http://www.countriesquest.com/central_america/el_salvador/history/military_rule_1931-1979.htm Military Rule, 1931–1979 – History – El Salvador – Central America: 1979 history, center poverty, cause condition, party pdc, soccer war<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
There is a small [[Afro-Salvadoran]] that is 0.13% of the total population, with Blacks having traditionally been prevented from immigrating via government policies.
 
There is a small [[Afro-Salvadoran]] that is 0.13% of the total population, with Blacks having traditionally been prevented from immigrating via government policies.<ref>{{cite web|url= http://www.laprensagrafica.com/dominical/318769.asp|author=Elena Salamanca|title=NO a 'los otros'|date=October 23, 2005|publisher= La Prensa Gráfica|accessdate=2007-12-29|language=Spanish|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080102044414/http://www.laprensagrafica.com/dominical/318769.asp|archivedate=January 2, 2008}}</ref><ref name="B">{{cite book|author=Montgomery, Tommie Sue|title=Revolution in El Salvador: from civil strife to civil peace|publisher=Westview Press|location=Boulder, Colo|year= 1995|isbn=0-8133-0071-1}}</ref>
 
[[File:Potada.JPG|thumb|upright|Salvadoran model [[Irma Dimas]] was crowned Miss El Salvador in 2005. She made headlines recently for her entry into Salvadoran politics.]]
Among the immigrant groups in El Salvador, Palestinian Christians stand out.<ref>{{cite book|last=Marín-Guzmán|first=Roberto|title=A Century of Palestinian Immigration into Central America: A study of their economic and cultural contributions|year=2000|publisher=[[Universidad de Costa Rica]]|location=San Jose, CR}}</ref> Though few in number, their descendants have attained great economic and political power in the country, as evidenced by the election of ex-president [[Antonio Saca]], whose opponent in the 2004 election, [[Schafik Handal]], was also of Palestinian descent, and the flourishing commercial, industrial, and construction firms owned by this ethnic group.
 
Among the immigrant groups in El Salvador, Palestinian Christians stand out.
{{As of|2004}}, there were approximately 3.2 million Salvadorans living outside El Salvador, with the United States traditionally being the destination of choice for Salvadoran economic migrants. By 2012, there were about 2.0 million Salvadoran immigrants and Americans of Salvadoran descent in the U.S.,<ref name=2012AmericanCommunitySurvey>[http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_B03001&prodType=table US Census Bureau 2012 American Community Survey B03001 1-Year Estimates Hispanic or Latino Origin by Specific Origin]. Retrieved September 20, 2013</ref><ref>"[https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/23/AR2009092304494.html Salvadorans Seek a Voice To Match Their Numbers]". ''The Washington Post''. September 24, 2009</ref> making them the sixth largest immigrant group in the country.<ref>"[http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=765 Salvadoran Immigrants in the United States]", Migration Policy Institute (MPI), January 2010</ref> The second destinatation of Salvadorans living outside is [[Guatemala]], with more than 111,000 persons, mainly in [[Guatemala City]]. Salvadorans also live in other nearby countries such as [[Belize]], [[Honduras]] and [[Nicaragua]].<ref>{{cite news|title=Comunidad Salvadorena: Republica de Nicaragua|url=http://www.rree.gob.sv/sitio/img.nsf/vista/informes/$file/nicaragua.pdf|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090303221232/http://www.rree.gob.sv/sitio/img.nsf/vista/informes/%24file/nicaragua.pdf|archivedate=2009-03-03|work=Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador|accessdate=2008-01-06|format=PDF|deadurl=yes|df=}}</ref> Other countries with notable Salvadoran communities include Canada, Mexico, the United Kingdom (including the [[Cayman Islands]]), Sweden, Brazil, Italy, Colombia, and Australia.
 
<ref>{{cite book|last=Marín-Guzmán|first=Roberto|title=A Century of Palestinian Immigration into Central America: A study of their economic and cultural contributions|year=2000|publisher=[[Universidad de Costa Rica]]|location=San Jose, CR}}</ref>
 
Among the immigrant groups in El Salvador, Palestinian Christians stand out.<ref>{{cite book|last=Marín-Guzmán|first=Roberto|title=A Century of Palestinian Immigration into Central America: A study of their economic and cultural contributions|year=2000|publisher=[[Universidad de Costa Rica]]|location=San Jose, CR}}</ref> Though few in number, their descendants have attained great economic and political power in the country, as evidenced by the election of ex-president [[Antonio Saca]], whose opponent in the 2004 election, [[Schafik Handal]], was also of Palestinian descent, and the flourishing commercial, industrial, and construction firms owned by this ethnic group.
 
{{As of|2004}}, there were approximately 3.2 million Salvadorans living outside El Salvador, with the United States traditionally being the destination of choice for Salvadoran economic migrants. By 2012, there were about 2.0 million Salvadoran immigrants and Americans of Salvadoran descent in the U.S.,
 
<ref name=2012AmericanCommunitySurvey>[http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_B03001&prodType=table US Census Bureau 2012 American Community Survey B03001 1-Year Estimates Hispanic or Latino Origin by Specific Origin]. Retrieved September 20, 2013</ref><ref>"[https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/23/AR2009092304494.html Salvadorans Seek a Voice To Match Their Numbers]". ''The Washington Post''. September 24, 2009</ref>
 
making them the sixth largest immigrant group in the country.
 
<ref>"[http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=765 Salvadoran Immigrants in the United States]", Migration Policy Institute (MPI), January 2010</ref>
 
The second destinatation of Salvadorans living outside is [[Guatemala]], with more than 111,000 persons, mainly in [[Guatemala City]]. Salvadorans also live in other nearby countries such as [[Belize]], [[Honduras]] and [[Nicaragua]].
 
<ref>{{cite news|title=Comunidad Salvadorena: Republica de Nicaragua|url=http://www.rree.gob.sv/sitio/img.nsf/vista/informes/$file/nicaragua.pdf|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090303221232/http://www.rree.gob.sv/sitio/img.nsf/vista/informes/%24file/nicaragua.pdf|archivedate=2009-03-03|work=Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador|accessdate=2008-01-06|format=PDF|deadurl=yes|df=}}</ref>
 
Other countries with notable Salvadoran communities include Canada, Mexico, the United Kingdom (including the [[Cayman Islands]]), Sweden, Brazil, Italy, Colombia, and Australia.
 
===భాషలు ===
Spanish is the official language and is spoken by virtually all inhabitants. Some indigenous people speak their native tongues (such as [[Pipil language|Nawat]] and [[Mayan languages|Maya]]), but indigenous Salvadorans who do not identify as mestizo constitute only 1% of the country's population. However, all of them can speak Spanish. [[Q'eqchi' language|Q'eqchi']] is spoken by immigrants of [[Guatemala]]n and [[Belize]]an indigenous people living in El Salvador. There have also been recent large migrations of [[Hondurans]] and [[Nicaraguans]] into the country.<ref>[[Ethnologue:kek|Ethnologue report for language code:kek]]. Ethnologue.com. Retrieved 2012-07-28.</ref>
 
<ref>[[Ethnologue:kek|Ethnologue report for language code:kek]]. Ethnologue.com. Retrieved 2012-07-28.</ref>
===Languages===
Spanish is the official language and is spoken by virtually all inhabitants. Some indigenous people speak their native tongues (such as [[Pipil language|Nawat]] and [[Mayan languages|Maya]]), but indigenous Salvadorans who do not identify as mestizo constitute only 1% of the country's population. However, all of them can speak Spanish. [[Q'eqchi' language|Q'eqchi']] is spoken by immigrants of [[Guatemala]]n and [[Belize]]an indigenous people living in El Salvador. There have also been recent large migrations of [[Hondurans]] and [[Nicaraguans]] into the country.<ref>[[Ethnologue:kek|Ethnologue report for language code:kek]]. Ethnologue.com. Retrieved 2012-07-28.</ref>
 
The local Spanish [[vernacular]] is called ''Caliche''. Salvadorans use [[voseo]], which is also used in [[Argentina]], [[Costa Rica]], [[Nicaragua]] and [[Uruguay]]. This refers to the use of "vos" as the second person pronoun, instead of "tú". "Caliche" is considered informal, and a few people choose not to use it. [[Pipil language|Nawat]] is an indigenous language that has survived, though it is only used by small communities of some elderly Salvadorans in western El Salvador.
{{Largest cities of El Salvador}}
 
===Religionమతం ===
{{Main article|Religion in El Salvador}}
{{bar box
| title = Religious background in El Salvador
{{bar percent|Other|orange|3}}
}}
 
The majority of the population in El Salvador is [[Christian]]. [[Catholic Church|Roman Catholics]] (47%) and [[Protestants]] (33%) are the two major denominations in the country.<ref name=IRFR2012>{{cite web|url=https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm |title=International Religious Freedom Report for 2012 |publisher=U.S. State Department |accessdate=2014-03-27}}</ref> Those not affiliated with any religious group amount to 17% of the population.<ref name=IRFR2012/> The remainder of the population (3%) is made up of [[Jehovah's Witnesses]], [[Hare Krishnas]], [[Muslims]], [[Jews]], [[Buddhists]], [[Latter-day Saints]], and those adhering to indigenous religious beliefs.<ref name=IRFR2012/> The number of evangelicals in the country is growing rapidly.<ref>Stephen Offutt, ''New Centers of Global Evangelicalism in Latin America and Africa'' (Cambridge University Press, 2015) focuses on El Salvador and South Africa.</ref>
The majority of the population in El Salvador is [[Christian]]. [[Catholic Church|Roman Catholics]] (47%) and [[Protestants]] (33%) are the two major denominations in the country.
 
<ref name=IRFR2012>{{cite web|url=https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm |title=International Religious Freedom Report for 2012 |publisher=U.S. State Department |accessdate=2014-03-27}}</ref>
 
Those not affiliated with any religious group amount to 17% of the population.
 
<ref name=IRFR2012/>
 
The remainder of the population (3%) is made up of [[Jehovah's Witnesses]], [[Hare Krishnas]], [[Muslims]], [[Jews]], [[Buddhists]], [[Latter-day Saints]], and those adhering to indigenous religious beliefs.
 
<ref name=IRFR2012/> The number of evangelicals in the country is growing rapidly.<ref>Stephen Offutt, ''New Centers of Global Evangelicalism in Latin America and Africa'' (Cambridge University Press, 2015) focuses on El Salvador and South Africa.</ref>
 
== వెలుపలి లింకులు ==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2205840" నుండి వెలికితీశారు