"తెలుగు అక్షరాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ట్యాగులు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
తెలుగులో, ఒక్కొక్క అక్షరానికి [[గుణింతాలు]] ఉన్నాయి.
"క" అక్షరానికి గుణింతాలు: క, కా, కి, కీ, కు, కూ, కె, కే, కై, కొ, కో, కౌ, కం, కః
 
అచ్చులు హల్లులతో కలియునప్పుడు అచ్చులకు వచ్చే రూపభేదములు, వాటి నామములు
{| class="wikitable"
|+
|అచ్చులు
|ఆకారము( లేక ) గుర్తు
|నామములు
|గుణింతము
|చదువుట నేర్చుకొనుట
|-
|అ
|ᖋ
|అకారము
|క్+అ = క
|కకార అకరముల క
|-
|ఆ
|ా
|ఆకారము
|క్+ఆ = కా
|కకార ఆకరముల కా
|-
|ఇ
|ి
|ఇకారము
|క్+ఇ = కి
|కకార ఇకరముల కి
|-
|ఈ
|ీ
|ఈకారము
|క్+ఈ = కీ
|కకార ఈకరముల కీ
|-
|ఉ
|ు
|ఉకారము
|క్+ఉ = కు
|కకార ఉకరముల కు
|-
|ఊ
|ూ
|ఊకారము
|క్+ఊ = కూ
|కకార ఊకరముల కూ
|-
|ఋ
|ృ
|ఋకారము
|క్+ఋ = కృ
|కకార ఋకరముల కృ
|-
|ౠ
|ౄ
|ౠకారము
|క్+ౠ = కౄ
|కకార ౠకరముల కౄ
|-
|ఎ
|ె
|ఎకారము
|క్+ఎ = కె
|కకార ఎకరముల కె
|-
|ఏ
|ే
|ఏకారము
|క్+ఏ = కే
|కకార ఏకరముల కే
|-
|ఐ
|ై
|ఐకారము
|క్+ఐ = కై
|కకార ఐకరముల కై
|-
|ఒ
|ొ
|ఒకారము
|క్+ఒ = కొ
|కకార ఒకరముల కొ
|-
|ఓ
|ో
|ఓకారము
|క్+ఓ = కో
|కకార ఓకరముల కో
|-
|ఔ
|ౌ
|ఔకారము
|క్+ఔ = కౌ
|కకార ఔకరముల కౌ
|-
|అం
|ం
|పూర్ణానుస్వారము
|క్+ం = కం
|కకార పూర్ణానుస్వారము కం
|-
|అః
|ః
|విసర్గ
|క్+ః = కః
|కకార విసర్గ కః
|}
పైన చెప్పిన విధముగా ఈ క్రింది గుణింతము లను చదివిన చో తెలుగును చక్కగా చదువుట,
 
వ్రాయుట వచ్చును.
 
గుణింతము
{| class="wikitable"
|అచ్చులు
|అ
|ఆ
|ఇ
|ఈ
|ఉ
|ఊ
|ఋ
|ౠ
|ఎ
|ఏ
|ఐ
|ఒ
|ఓ
|ఔ
|అం
|అః
|-
|అకారము ల
 
గుర్తు
!<big>ᖋ</big>
!<big>ా</big>
!<big>ి</big>
!<big>ీ</big>
!<big>ు</big>
!<big>ూ</big>
!<big>ృ</big>
!<big>ౄ</big>
!<big>ె</big>
!<big>ే</big>
!<big>ై</big>
!<big>ొ</big>
!<big>ో</big>
!<big>ౌ</big>
!<big>ం</big>
!<big>ః</big>
|-
|అకారము ల
 
ఉచ్చారణ
|అ→కారము
|'''ఆ→కారము'''
|'''ఇ కారము'''
|'''ఈ కారము'''
|'''ఉ కారము'''
|'''ఊ కారము'''
|'''ఋ కారము'''
|'''ౠ కారము'''
|'''ఎ కారము'''
|'''ఏ కారము'''
|'''ఐ కారము'''
|'''ఒ కారము'''
|'''ఓ కారము'''
|'''ఔ కారము'''
|'''పూర్ణానుస్వారము'''
|'''విసర్గం'''
|-
|క గుణింతము
|క
|కా
|కి
|కీ
|కు
|కూ
|కృ
|కౄ
|కె
|కే
|కై
|కొ
|కో
|కౌ
|కం
|కః
|-
|ఖ గుణింతము
|ఖ
|ఖా
|ఖి
|ఖీ
|ఖు
|ఖూ
|ఖృ
|ఖౄ
|ఖె
|ఖే
|ఖై
|ఖొ
|ఖో
|ఖౌ
|ఖం
|ఖః
|-
|గ గుణింతము
|గ
|గా
|గి
|గీ
|గు
|గూ
|గృ
|గౄ
|గె
|గే
|గై
|గొ
|గో
|గౌ
|గం
|గః
|-
|ఘ గుణింతము
|ఘ
|ఘా
|ఘి
|ఘీ
|ఘు
|ఘూ
|ఘృ
|ఘౄ
|ఘె
|ఘే
|ఘై
|ఘొ
|ఘో
|ఘౌ
|ఘం
|ఘః
|-
|చ గుణింతము
|చ
|చా
|చి
|చీ
|చు
|చూ
|చృ
|చౄ
|చె
|చే
|చై
|చొ
|చో
|చౌ
|చం
|చః
|-
|ఛ గుణింతము
|ఛ
|ఛా
|ఛి
|ఛీ
|ఛు
|ఛూ
|ఛృ
|ఛౄ
|ఛె
|ఛే
|ఛై
|ఛొ
|ఛో
|ఛౌ
|ఛం
|ఛః
|-
|జ గుణింతము
|జ
|జా
|జి
|జీ
|జు
|జూ
|జృ
|జౄ
|జె
|జే
|జై
|జొ
|జో
|జౌ
|జం
|జః
|-
|ఝ గుణింతము
|ఝ
|ఝా
|ఝి
|ఝీ
|ఝు
|ఝూ
|ఝృ
|ఝౄ
|ఝె
|ఝే
|ఝై
|ఝొ
|ఝో
|ఝౌ
|ఝం
|ఝః
|-
|ట గుణింతము
|ట
|టా
|టి
|టీ
|టు
|టూ
|టృ
|టౄ
|టె
|టే
|టై
|టొ
|టో
|టౌ
|టం
|టః
|-
|ఠ గుణింతము
|ఠ
|ఠా
|ఠి
|ఠీ
|ఠు
|ఠూ
|ఠృ
|ఠౄ
|ఠె
|ఠే
|ఠై
|ఠొ
|ఠో
|ఠౌ
|ఠం
|ఠః
|-
|డ గుణింతము
|డ
|డా
|డి
|డీ
|డు
|డూ
|డృ
|డౄ
|డె
|డే
|డై
|డొ
|డో
|డౌ
|డం
|డః
|-
|ఢ గుణింతము
|ఢ
|ఢా
|ఢి
|ఢీ
|ఢు
|ఢూ
|ఢృ
|ఢౄ
|ఢె
|ఢే
|ఢై
|ఢొ
|ఢో
|ఢౌ
|ఢం
|ఢః
|-
|ణ గుణింతము
|ణ
|ణా
|ణి
|ణీ
|ణు
|ణూ
|ణృ
|ణౄ
|ణె
|ణే
|ణై
|ణొ
|ణో
|ణౌ
|ణం
|ణః
|-
|త గుణింతము
|త
|తా
|తి
|తీ
|తు
|తూ
|తృ
|తౄ
|తె
|తే
|తై
|తొ
|తో
|తౌ
|తం
|తః
|-
|థ గుణింతము
|థ
|థా
|థి
|థీ
|థు
|థూ
|థృ
|థౄ
|థె
|థే
|థై
|థొ
|థో
|థౌ
|థం
|థః
|-
|ద గుణింతము
|ద
|దా
|ది
|దీ
|దు
|దూ
|దృ
|దౄ
|దె
|దే
|దై
|దొ
|దో
|దౌ
|దం
|దః
|-
|ధ గుణింతము
|ధ
|ధా
|ధి
|ధీ
|ధు
|ధూ
|ధృ
|ధౄ
|ధె
|ధే
|ధై
|ధొ
|ధో
|ధౌ
|ధం
|ధః
|-
|న గుణింతము
|న
|నా
|ని
|నీ
|ను
|నూ
|నృ
|నౄ
|నె
|నే
|నై
|నొ
|నో
|నౌ
|నం
|నః
|-
|ప గుణింతము
|ప
|పా
|పి
|పీ
|పు
|పూ
|పృ
|పౄ
|పె
|పే
|పై
|పొ
|పో
|పౌ
|పం
|పః
|-
|ఫ గుణింతము
|ఫ
|ఫా
|ఫి
|ఫీ
|ఫు
|ఫూ
|ఫృ
|ఫౄ
|ఫె
|ఫే
|ఫై
|ఫొ
|ఫో
|ఫౌ
|ఫం
|ఫః
|-
|బ గుణింతము
|బ
|బా
|బి
|బీ
|బు
|బూ
|బృ
|బౄ
|బె
|బే
|బై
|బొ
|బో
|బౌ
|బం
|బః
|-
|భ గుణింతము
|భ
|భా
|భి
|భీ
|భు
|భూ
|భృ
|భౄ
|భె
|భే
|భై
|భొ
|భో
|భౌ
|భం
|భః
|-
|మ గుణింతము
|మ
|మా
|మి
|మీ
|ము
|మూ
|మృ
|మౄ
|మె
|మే
|మై
|మొ
|మో
|మౌ
|మం
|మః
|-
|య గుణింతము
|య
|యా
|యి
|యీ
|యు
|యూ
|యృ
|యౄ
|యె
|యే
|యై
|యొ
|యో
|యౌ
|యం
|యః
|-
|ర గుణింతము
|ర
|రా
|రి
|రీ
|రు
|రూ
|రృ
|రౄ
|రె
|రే
|రై
|రొ
|రో
|రౌ
|రం
|రః
|-
|ల గుణింతము
|ల
|లా
|లి
|లీ
|లు
|లూ
|లృ
|లౄ
|లె
|లే
|లై
|లొ
|లో
|లౌ
|లం
|లః
|-
|వ గుణింతము
|వ
|వా
|వి
|వీ
|వు
|వూ
|వృ
|వౄ
|వె
|వే
|వై
|వొ
|వో
|వౌ
|వం
|వః
|}
{| class="wikitable"
|అచ్చులు
|అ
|ఆ
|ఇ
|ఈ
|ఉ
|ఊ
|ఋ
|ౠ
|ఎ
|ఏ
|ఐ
|ఒ
|ఓ
|ఔ
|అం
|అః
|-
|అకారము ల
 
గుర్తు
!<big>ᖋ</big>
!
== <big>ా</big> ==
!<big>ి</big>
!<big>ీ</big>
!<big>ు</big>
!<big>ూ</big>
!<big>ృ</big>
!<big>ౄ</big>
!<big>ె</big>
!<big>ే</big>
!<big>ై</big>
!<big>ొ</big>
!<big>ో</big>
!<big>ౌ</big>
!<big>ం</big>
!<big>ః</big>
|-
|అకారము ల
 
ఉచ్చారణ
|'''అ→కారము'''
|'''ఆ→కారము'''
|'''ఇ కారము'''
|'''ఈ కారము'''
|'''ఉ కారము'''
|'''ఊ కారము'''
|'''ఋ కారము'''
|'''ౠ కారము'''
|'''ఎ కారము'''
|'''ఏ కారము'''
|'''ఐ కారము'''
|'''ఒ కారము'''
|'''ఓ కారము'''
|'''ఔ కారము'''
|'''పూర్ణానుస్వారము'''
|'''విసర్గం'''
|-
|శ గుణింతము
|శ
|శా
|శి
|శీ
|శు
|శూ
|శృ
|శౄ
|శె
|శే
|శై
|శొ
|శో
|శౌ
|శం
|శః
|-
|ష గుణింతము
|ష
|షా
|షి
|షీ
|షు
|షూ
|షృ
|షౄ
|షె
|షే
|షై
|షొ
|షో
|షౌ
|షం
|శః
|-
|స గుణింతము
|స
|సా
|సి
|సీ
|సు
|సూ
|సృ
|సౄ
|సె
|సే
|సై
|సొ
|సో
|సౌ
|సం
|సః
|-
|హ గుణింతము
|హ
|హా
|హి
|హీ
|హు
|హూ
|హృ
|హౄ
|హె
|హే
|హై
|హొ
|హో
|హౌ
|హం
|హః
|-
|ళ గుణింతము
|ళ
|ళా
|ళి
|ళీ
|ళు
|ళూ
|ళృ
|ళౄ
|ళె
|ళే
|ళై
|ళొ
|ళో
|ళౌ
|ళం
|ళః
|-
|క్ష గుణింతము
|క్ష
|క్షా
|క్షి
|క్షీ
|క్షు
|క్షూ
|క్షృ
|క్షౄ
|క్షె
|క్షే
|క్షై
|క్షొ
|క్షో
|క్షౌ
|క్షం
|క్షః
|-
|ఱ గుణింతము
|ఱ
|ఱా
|ఱి
|ఱీ
|ఱు
|ఱూ
|ఱృ
|ఱౄ
|ఱె
|ఱే
|ఱై
|ఱొ
|ఱో
|ఱౌ
|ఱం
|ఱః
|}
 
==ఒత్తులు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2485037" నుండి వెలికితీశారు