"తెలుగు అక్షరాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

(ా)
|అః
|-
|అకారముల
|అకారము ల
 
గుర్తు
!<big>ః</big>
|-
|అకారముల
|అకారము ల
 
ఉచ్చారణ
|'''విసర్గం'''
|-
|క గుణింతము
|క
|కా
|కః
|-
|ఖ గుణింతము
|ఖ
|ఖా
|ఖః
|-
|గ గుణింతము
|గ
|గా
|గః
|-
|ఘ గుణింతము
|ఘ
|ఘా
|ఘః
|-
|చ గుణింతము
|చ
|చా
|చః
|-
|ఛ గుణింతము
|ఛ
|ఛా
|ఛః
|-
|జ గుణింతము
|జ
|జా
|జః
|-
|ఝ గుణింతము
|ఝ
|ఝా
|ఝః
|-
|ట గుణింతము
|ట
|టా
|టః
|-
|ఠ గుణింతము
|ఠ
|ఠా
|ఠః
|-
|డ గుణింతము
|డ
|డా
|డః
|-
|ఢ గుణింతము
|ఢ
|ఢా
|ఢః
|-
|ణ గుణింతము
|ణ
|ణా
|ణః
|-
|త గుణింతము
|త
|తా
|తః
|-
|థ గుణింతము
|థ
|థా
|థః
|-
|ద గుణింతము
|ద
|దా
|దః
|-
|ధ గుణింతము
|ధ
|ధా
|ధః
|-
|న గుణింతము
|న
|నా
|నః
|-
|ప గుణింతము
|ప
|పా
|పః
|-
|ఫ గుణింతము
|ఫ
|ఫా
|ఫః
|-
|బ గుణింతము
|బ
|బా
|బః
|-
|భ గుణింతము
|భ
|భా
|భః
|-
|మ గుణింతము
|మ
|మా
|మః
|-
|య గుణింతము
|య
|యా
|యః
|-
|ర గుణింతము
|ర
|రా
|రః
|-
|ల గుణింతము
|ల
|లా
|లః
|-
|వ గుణింతము
|వ
|వా
|అః
|-
|అకారముల
|అకారము ల
 
గుర్తు
!<big>ః</big>
|-
|అకారముల
|అకారము ల
 
ఉచ్చారణ
|'''విసర్గం'''
|-
|శ గుణింతము
|శ
|శా
|శః
|-
|ష గుణింతము
|ష
|షా
|శః
|-
|స గుణింతము
|స
|సా
|సః
|-
|హ గుణింతము
|హ
|హా
|హః
|-
|ళ గుణింతము
|ళ
|ళా
|ళః
|-
|క్ష గుణింతము
|క్ష
|క్షా
|క్షః
|-
|ఱ గుణింతము
|ఱ
|ఱా
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2485044" నుండి వెలికితీశారు