"తెలుగు అక్షరాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

|నామములు
|గుణింతము
|చదువుట నేర్చుకొనుట
|-
|అ
|ᖋ
|అకారము
|క్+అ =
|కకార అకరముల క
|-
|ఆ
|ా
|ఆకారము
|క్+ఆ = కా
|కకార ఆకరముల కా
|-
|ఇ
|ి
|ఇకారము
|క్+ఇ = కి
|కకార ఇకరముల కి
|-
|ఈ
|ీ
|ఈకారము
|క్+ఈ = కీ
|కకార ఈకరముల కీ
|-
|ఉ
|ు
|ఉకారము
|క్+ఉ = కు
|కకార ఉకరముల కు
|-
|ఊ
|ూ
|ఊకారము
|క్+ఊ = కూ
|కకార ఊకరముల కూ
|-
|ఋ
|ృ
|ఋకారము
|క్+ఋ = కృ
|కకార ఋకరముల కృ
|-
|ౠ
|ౄ
|ౠకారము
|క్+ౠ = కౄ
|కకార ౠకరముల కౄ
|-
|ఎ
|ె
|ఎకారము
|క్+ఎ = కె
|కకార ఎకరముల కె
|-
|ఏ
|ే
|ఏకారము
|క్+ఏ = కే
|కకార ఏకరముల కే
|-
|ఐ
|ై
|ఐకారము
|క్+ఐ = కై
|కకార ఐకరముల కై
|-
|ఒ
|ొ
|ఒకారము
|క్+ఒ = కొ
|కకార ఒకరముల కొ
|-
|ఓ
|ో
|ఓకారము
|క్+ఓ = కో
|కకార ఓకరముల కో
|-
|ఔ
|ౌ
|ఔకారము
|క్+ఔ = కౌ
|కకార ఔకరముల కౌ
|-
|అం
|ం
|పూర్ణానుస్వారము
|క్+ం = కం
|కకార పూర్ణానుస్వారము కం
|-
|అః
|ః
|విసర్గ
|క్+ః = కః
|కకార విసర్గ కః
|}
పైన చెప్పిన విధముగా ఈ క్రింది గుణింతము లను చదివిన చో తెలుగును చక్కగా చదువుట,
|'''ఓ కారము'''
|'''ఔ కారము'''
|'''పూర్ణాను స్వారము'''
|'''పూర్ణానుస్వారము'''
|'''విసర్గం'''
|-
|శః
|-
|ష గుణింతము
|
|
|షా
|
|షి
|
|షీ
|
|షు
|
|షూ
|
|షృ
|
|షౄ
|
|షె
|
|షే
|
|షై
|
|షొ
|
|షో
|
|షౌ
|
|షం
|
|షః
|
|-
|స గుణింతము
|
|
|సా
|
|సి
|
|సీ
|
|సు
|
|సూ
|
|సృ
|
|సౄ
|
|సె
|
|సే
|
|సై
|
|సొ
|
|సో
|
|సౌ
|
|సం
|
|సః
|
|-
|హ గుణింతము
|
|
|హా
|
|హి
|
|హీ
|
|హు
|
|హూ
|
|హృ
|
|హౄ
|
|హె
|
|హే
|
|హై
|
|హొ
|
|హో
|
|హౌ
|
|హం
|
|హః
|
|-
|ళ గుణింతము
|
|
|ళా
|
|ళి
|
|ళీ
|
|ళు
|
|ళూ
|
|ళృ
|
|ళౄ
|
|ళె
|
|ళే
|
|ళై
|
|ళొ
|
|ళో
|
|ళౌ
|
|ళం
|
|ళః
|
|-
|క్ష గుణింతము
|
|క్ష
|
|క్షా
|
|క్షి
|
|క్షీ
|
|క్షు
|
|క్షూ
|
|క్షృ
|
|క్షౄ
|
|క్షె
|
|క్షే
|
|క్షై
|
|క్షొ
|
|క్షో
|
|క్షౌ
|
|క్షం
|
|క్షః
|
|-
|ఱ గుణింతము
|
|
|ఱా
|
|ఱి
|
|ఱీ
|
|ఱు
|
|ఱూ
|
|ఱృ
|
|ఱౄ
|
|ఱె
|
|ఱే
|
|ఱై
|
|ఱొ
|
|ఱో
|
|ఱౌ
|
|ఱం
|
|ఱః
|
|}
==ఒత్తులు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2485081" నుండి వెలికితీశారు