"మూస:Infobox rocket" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

కొంత అనువాదం
(కొంత అనువాదం)
ట్యాగు: 2017 source edit
|-
{{#if:{{{function|}}}|
! విధి
! కార్యము
{{!}} {{{function|}}}
}}
|-
{{#if:{{{country-origin|}}}|
! మూల దేశము
{{!}} {{{country-origin|}}}
}}
|-
{{ #if:{{{cpl|}}}|
! Costఒక్కో perప్రయోగానికి launchఅయ్యే ఖర్చు ({{{cpl-year|{{CURRENTYEAR}}}}})
{{!}} {{{cpl|}}} {{#if:{{{alt-cpl|}}}|({{{alt-cpl|}}})}}
}}
{{!}}-
{{#if:{{{LEO-payload|}}}|
! [[భూ నిమ్న కక్ష్య]] కు పేలోడు
! [[Payload (air and space craft)|Payload]] to [[Low Earth orbit|LEO]]
{{!}} {{{LEO-payload|}}} {{#if:{{{alt-LEO|}}}|({{{alt-LEO|}}}) }}
{{!}}-
{{{capacities|<!-- start capacities sub-section -->
{{#if:{{{payload-location|}}}|
! Payload to<br />{{{payload-location}}}<br />కు పేలోడు
{{!}} {{{payload|}}} {{#if:{{{alt-payload|}}}|({{{alt-payload|}}})}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payload2-location|}}}|
! Payload to<br />{{{payload2-location}}}<br />కు పేలోడు
{{!}} {{{payload2|}}} {{#if:{{{alt-payload2|}}}|({{{alt-payload2|}}})}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payload3-location|}}}|
! Payload to<br />{{{payload3-location}}}<br />కు పేలోడు
{{!}} {{{payload3|}}} {{#if:{{{alt-payload3|}}}|({{{alt-payload3|}}})}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payload4-location|}}}|
! Payload to<br />{{{payload4-location}}}<br />కు పేలోడు
{{!}} {{{payload4|}}} {{#if:{{{alt-payload4|}}}|({{{alt-payload4|}}})}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payload5-location|}}}|
! Payload to<br />{{{payload5-location}}}<br />కు పేలోడు
{{!}} {{{payload5|}}} {{#if:{{{alt-payload5|}}}|({{{alt-payload5|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
{{#if:{{{family|}}}|
! కుటుంబం
! Family
{{!}} {{{family|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{comparable|}}}|
! పోల్చదగినవి
! Comparable
{{!}} {{{comparable|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{sites|}}}|
! ప్రయోగ స్థలాలు
! Launch sites
{{!}} {{{sites|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{fail|}}}|
! వైఫల్యాలు
! అపజయాలు
{{!}} {{{fail|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{partial|}}}|
! పాక్షిక అపజయాలువైఫల్యాలు
{{!}} {{{partial|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{other_outcome|}}}|
! ఇతర ఫలితాలు
! ఇతరములు
{{!}} {{{other_outcome|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{first|}}}|
! తొలి ప్రయోగం
! First flight
{{!}} {{{first}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{last|}}}|
! చివరి ప్రయోగం
! Last flight
{{!}} {{{last}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{only|}}}|
! ప్రయోగించిన తారీఖుతేదీ
{{!}} {{{only}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payloads|}}}|
! ప్రముఖ పేలోడ్లు
! Notable payloads
{{!}} {{{payloads}}}
{{!}}-
}}
{{{stagedata|{{#if:{{{boosters|}}}|<!-- start stagedata section -->
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Boostersబూస్టర్లు ({{{diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{boostername|}}}| - {{{boostername|}}} }}
{{!}}-
! బూస్టర్ల సంఖ్య
{{!}} {{{boosterengines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{boosterthrust|}}} {{#if:{{{alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{boostertime|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! ఇంధనము
{{!}} {{{boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{alt-boosters|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Boostersబూస్టర్లు ({{{alt-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt-boostername|}}}| - {{{alt-boostername|}}} }}
{{!}}-
! బూస్టర్ల సం.
! No. boosters
{{!}} {{{alt-boosters}}}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{alt-boosterengines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{alt-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{alt-boostertime|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{alt-boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{alt2-boosters|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Boostersబూస్టర్లు ({{{alt2-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt2-boostername|}}}| - {{{alt2-boostername|}}} }}
{{!}}-
! బూస్టర్ల సం.
! N<sup>o</sup> boosters
{{!}} {{{alt2-boosters}}}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{alt2-boosterengines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{alt2-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt2-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt2-alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{alt2-boostertime|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{alt2-boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage1engines|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Firstమొదటి stageదశ {{#if:{{{stage1diff|}}}|({{{stage1diff|}}})}} {{#if:{{{stage1name|}}}|- {{{stage1name|}}} }}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{stage1engines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{stage1thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1thrust|}}}|({{{alt-stage1thrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{stage1time|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{stage1fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage1aengines|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Firstమొదటి stageదశ ({{{stage1adiff|Alternative}}}) {{#if:{{{stage1aname|}}}| - {{{stage1aname|}}} }}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{stage1aengines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{stage1athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1athrust|}}}|({{{alt-stage1athrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{stage1atime|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{stage1afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage1afueloxidizermassvolume|}}}|
! ఇంధనం&అక్సిడైజర్ ద్రవ్యరాశి/ఘ.పరి.
! Fuel&Oxidizer mass/volume
{{!}} {{{stage1afueloxidizermassvolume|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage2engines|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Secondరెండవ stageదశ {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2diff|}}})}} {{#if:{{{stage2name|}}}| - {{{stage2name|}}} }}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{stage2engines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{stage2thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2thrust|}}}|({{{alt-stage2thrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{stage2time|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{stage2fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage2aengines|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Secondరెండవ stageదశ {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2adiff|}}})}} {{#if:{{{stage2aname|}}}| - {{{stage2aname|}}} }}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{stage2aengines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{stage2athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2athrust|}}}|({{{alt-stage2athrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{stage2atime|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{stage2afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage3engines|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Thirdమూడవ stageదశ {{#if:{{{stage3diff|}}}|({{{stage3diff|}}})}} {{#if:{{{stage3name|}}}| - {{{stage3name|}}} }}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{stage3engines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{stage3thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3thrust|}}}|({{{alt-stage3thrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{stage3time|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{stage3fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage3aengines|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Thirdమూడవ stageదశ {{#if:{{{stage3adiff|}}}|({{{stage3adiff|}}})}} {{#if:{{{stage3aname|}}}| - {{{stage3aname|}}} }}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{stage3aengines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{stage3athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3athrust|}}}|({{{alt-stage3athrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{stage3atime|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{stage3afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage4engines|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Fourthనాలుగవ stageదశ {{#if:{{{stage4name|}}}| - {{{stage4name|}}} }}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{stage4engines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{stage4time|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{stage4fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage5engines|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Fifthఐదవ stageదశ {{#if:{{{stage5name|}}}| - {{{stage5name|}}} }}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{stage5engines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{stage5time|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{stage5fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage6engines|}}}|
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 100%" {{!}} Sixthఆరవ stageదశ {{#if:{{{stage6name|}}}| - {{{stage6name|}}} }}
{{!}}-
! ఇంజన్లు
! Engines
{{!}} {{{stage6engines|}}}
{{!}}-
! థ్రస్టు
! Thrust
{{!}} {{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
! మండే సమయం
! Burn time
{{!}} {{{stage6time|}}}
{{!}}-
! ఇంధనం
! Fuel
{{!}} {{{stage6fuel}}}
{{!}}-
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2713451" నుండి వెలికితీశారు