"మౌర్య సామ్రాజ్యం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
====పరస్పర కానుకల పరిమార్పు ====
చంద్రగుప్తుడు తన కోరికలతో కూడిన శాంతిసందేశాన్ని సెలూకసుకు పంపిన తరువాత వారి ఒప్పందాన్ని అనుసరించి చంద్రగుప్తుడు, సెలూకసు పరస్పర బహుమతులను మార్పిడి చేసుకున్నారని శాస్త్రీయ వర్గాలు నమోదు చేశాయి. :{{sfn|Paul J. Kosmin|2014|p=35}}
Classical sources have also recorded that following their treaty, Chandragupta and Seleucus exchanged presents, such as when Chandragupta sent various [[aphrodisiac]]s to Seleucus:{{sfn|Paul J. Kosmin|2014|p=35}}
:"And Theophrastus says that some contrivances are of wondrous efficacy in such matters [as to make people more amorous]. And Phylarchus confirms him, by reference to some of the presents which Sandrakottus, the king of the Indians, sent to Seleucus; which were to act like charms in producing a wonderful degree of affection, while some, on the contrary, were to banish love." [[Athenaeus of Naucratis]], "[[The deipnosophists]]" Book I, chapter 32<ref>{{cite web|url=http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/Literature/Literature-idx?type=turn&entity=Literature000701860036&isize=M&pview=hide|title=Problem while searching in The Literature Collection|publisher=|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070313151642/http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/Literature/Literature-idx?type=turn&entity=Literature000701860036&isize=M&pview=hide|archivedate=13 March 2007|df=dmy-all}}</ref>
 
"మరియు థియోఫ్రాస్టసు అటువంటి విషయాలలో [ప్రజలను మరింత రంజింపజేయడానికి] అద్భుతమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారని చెప్తాడు. ఫిలార్కసు ఆయను ధృవీకరించాడు. భారతీయుల రాజు సాండ్రాకోటసు సెలూకసుకు పంపిన కొన్ని బహుమతుల గురించి ప్రస్తావించాడు; అద్భుతమైన ప్రేమను ఉత్పత్తి చేయడంలో మనోజ్ఞతను ప్రదర్శించడం, కొంతమంది దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రేమను బహిష్కరించడం. " నౌక్రాటిసు ఎథీనియసు, "ది డీప్నోసోఫిస్ట్సు" మొదటి బుక్కు, అధ్యాయం 32<ref>{{cite web|url=http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/Literature/Literature-idx?type=turn&entity=Literature000701860036&isize=M&pview=hide|title=Problem while searching in The Literature Collection|publisher=|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070313151642/http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/Literature/Literature-idx?type=turn&entity=Literature000701860036&isize=M&pview=hide|archivedate=13 March 2007|df=dmy-all}}</ref>
His son [[Bindusara]] 'Amitraghata' (Slayer of Enemies) also is recorded in Classical sources as having exchanged presents with [[Antiochus I]]:{{sfn|Paul J. Kosmin|2014|p=35}}
 
:"But dried figs were so very much sought after by all men (for really, as [[Aristophanes]] says, "There's really nothing nicer than dried figs"), that even Amitrochates, the king of the Indians, wrote to [[Antiochus I Soter|Antiochus]], entreating him (it is [[Hegesander (historian)|Hegesander]] who tells this story) to buy and send him some sweet wine, and some dried figs, and a [[sophist]]; and that Antiochus wrote to him in answer, "The dry figs and the sweet wine we will send you; but it is not lawful for a sophist to be sold in Greece." [[Athenaeus]], "[[Deipnosophistae]]" XIV.67<ref>{{cite web|url=http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/Literature/Literature-idx?type=goto&id=Literature.AthV3&isize=M&page=1044|title=The Literature Collection: The deipnosophists, or, Banquet of the learned of Athenæus (volume III): Book XIV|publisher=|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071011201316/http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/Literature/Literature-idx?type=goto&id=Literature.AthV3&isize=M&page=1044|archivedate=11 October 2007|df=dmy-all}}</ref>
అతని కుమారుడు బిందుసరుడు 'అమిత్రాఘట' (స్లేయరు ఆఫ్ ఎనిమీసు) కూడా మొదటి ఆంటియోకసుతో బహుమతులు మార్పిడి చేసినట్లు క్లాసికలు మూలాలలో నమోదు చేయబడింది:{{sfn|Paul J. Kosmin|2014|p=35}}
 
"కానీ ఎండిన అత్తి పండ్లను పురుషులందరూ చాలా అధికంగా కోరుకున్నారు (నిజంగా, అరిస్టోఫేన్సు చెప్పినట్లుగా," ఎండిన అత్తి పండ్ల కంటే మంచిగా ఏమీ లేదు "), భారతీయుల రాజు అమిట్రోచాట్సు కూడా ఆంటియోకస్కు వ్రాస్తూ, (అది ఈ కథను చెప్పే హెగెసాండరు) ఆయనకు కొంచెం తీపి వైన్, కొన్ని ఎండిన అత్తి పండ్లను, ఒక సోఫిస్టు కొని పంపించమని ఆయనను వేడుకున్నాడు; మరియు ఆంటియోకసు "పొడి అత్తి పండ్లను, తీపి వైన్ మేము మీకు పంపుతాము; గ్రీసులో ఒక సోఫిస్టును విక్రయించడం చట్టబద్ధం కాదు. "ఎథీనియసు," ఆయనకు సమాధానం రాశాడు. డీప్నోసోఫిస్టే "XIV.67<ref>{{cite web|url=http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/Literature/Literature-idx?type=goto&id=Literature.AthV3&isize=M&page=1044|title=The Literature Collection: The deipnosophists, or, Banquet of the learned of Athenæus (volume III): Book XIV|publisher=|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071011201316/http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/Literature/Literature-idx?type=goto&id=Literature.AthV3&isize=M&page=1044|archivedate=11 October 2007|df=dmy-all}}</ref>
 
===భారతదేశంలో గ్రీకు ప్రజలు===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2723811" నుండి వెలికితీశారు