"శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

== '''[[దేవీ]] ఖడ్గమాలా స్తోత్రామ్''' ==
హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం
<poem>
హ్రీంకారాననగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీంకలామ భిబ్రతీం సౌవర్ణామ్బరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలాం . వన్దే పుస్తకపాశమన్కుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకలాం శ్రీచక్రసఞ్చారిణీమ ..అస్య శ్రీశుద్ధశక్తిమాలామహామన్త్రస్య, ఉపస్థేన్ద్రియాధిష్ఠాయీవరుణాదిత్య ఋషిః దైవీ గాయత్రీ ఛన్దఃసాత్వికకకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాఙ్కనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితాభట్టారికా
దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, మూలమన్త్రేణషడఙ్గన్యాసం కుర్యాత .ధ్యానమ
తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేవ హస్తస్థితేనవై అష్టాదశమహాద్వీపసమ్రాడ్భోక్తాభవిష్యతి ఆరక్తాభాంత్రిణేత్రామరుణిమవసనామ రత్నతాటఙ్కరమ్యామ
హస్తామ్భోజైస్సపాశామ్కుశమదనధనుస్సాయకైర్విస్ఫురన్తీమ ఆపీనోత్తుఙ్గు క్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాఙ్గీంధ్యాయేదమ్భోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ .లోమిత్యాదిపఞ్చ పూజామ కుర్యాత,
యథాశక్తి మూలమన్త్రమ జపేత .౐ ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ౐ నమస్త్రిపురసున్దరి, హృదయదేవి,
శిరోదేవి, శిఖాదేవి, కవచదేవి, నేత్రదేవి, అస్త్రదేవి, కామేశ్వరి, భగమాలిని, నిత్యక్లిన్నే, భేరున్డే,
వహ్నివాసిని, మహావజ్రేశ్వరి, శివదూతి, త్వరితే, కులసున్దరి, నిత్యే, నీలపతాకే, విజయే, సర్వమఙ్గలే,
జ్వాలామాలిని, చిత్రే, మహానిత్యే, పరమేశ్వరపరమేశ్వరి, మిత్రేశమయి, ఉడ్డీశమయి, చర్యానాథమయి,
లోపాముద్రమయి, అగస్త్యమయి, కాలతాపసమయి, ధర్మాచార్యమయి, ముక్తకేశీ, శ్వరమయి,
దీపకలానాథమయి, విష్నుదేవమయి, ప్రభాకరదేవమయి, తేజోమయి, మనోజదేవమయి,
కల్యాణదేవమయి, వాసుదేవమయి, రత్నదేవమయి, శ్రీరామానన్దమయి, అణిమాసిద్ధే, లఘిమాసిద్ధే,
గరిమాసిద్ధే, మహిమాసిద్ధే, ఈశిత్వసిద్ధే, పశిత్వసిద్ధే, ప్రాకామ్యసిద్ధే, భుక్తి సిద్ధే, ఇచ్ఛాసిద్ధే, ప్రాప్తిసిద్ధే,
సర్వకామసిద్ధే, బ్రాహ్మి, మాహేశ్వరి, కౌమారి, వైష్ణవి, వారాహి, మాహేన్ద్రి, చామున్డే, మహాలక్ష్మి,
సర్వసఙ్క్షోభిణి, సర్వవిద్రావిణి, సర్వాకర్షిణి, సర్వవశఙ్కరి, సర్వోన్మాదిని, సర్వమహాఙ్కుశే, సర్వఖేచరి,
సర్వబీజే, సర్వయోనే, సర్వత్రిఖణ్డే, త్రైలోక్యమోహన చక్రస్వామిని, ప్రకటయోగిని, కామాకర్షిణి,
బుద్ధ్యాకర్షిణి, అహంకారాకర్షిణి, శబ్దాకర్షిణి, స్పర్శాకర్షిణి, రూపాకర్షిణి, రసాకర్షిణి, గన్ధాకర్షిణి, చిత్తాకర్షిణి,
ధైర్యాకర్షిణి, స్మృత్యాకర్షిణి, నామాకర్షిణి, బీజాకర్షిణి, ఆత్మాకర్షిణి, అమృతాకర్షిణి, శరీరాకర్షిణి,
సర్వాశాపరిపూరక చక్రస్వామిని, గుప్తయోగిని, అనఙ్గ కుసుమే, అనఙ్గమేఖలే, అనఙ్గమదనే,
అనఙ్గమదనాతురే, అనఙ్గరేఖే, అనఙ్గవేగిని, అనఙ్గాఙ్కుశే, అనఙ్గమాలిని, సర్వసఙ్క్షోభణచక్రస్వామిని,
గుప్తతరయోగిని, సర్వసఙ్క్షోభిణి, సర్వవిద్రావిని, సర్వాకర్షిణి, సర్వహ్లాదిని, సర్వసమ్మోహిని, సర్వస్తమ్భిని,
సర్వజృమ్భిణి, సర్వవశఙ్కరి, సర్వరఞ్జని, సర్వోన్మాదిని, సర్వార్థసాధికే, సర్వసమ్పత్తిపూరిణి,
సర్వమన్త్రమయి, సర్వద్వన్ద్వక్షయఙ్కరి, సర్వసౌభాగ్యదాయక చక్రస్వామిని, సమ్ప్రదాయ యోగిని,
సర్వసిద్ధిప్రదే, సర్వసమ్పత్ప్రదే, సర్వప్రియఙ్కరి, సర్వమఙ్గలకారిణి, సర్వకామప్రదే, సర్వదుఃఖవిమోచని,
సర్వమృత్యుప్రశమని, సర్వవిఘ్ననివారిణి, సర్వాఙ్గసున్దరి, సర్వసౌభాగ్యదాయిని, సర్వార్థసాధక
చక్రస్వామిని, కులోత్తీర్ణయోగిని, సర్వజ్ఞే, సర్వశక్తే, సర్వైశ్వర్యప్రదాయిని, సర్వజ్ఙానమయి,
సర్వవ్యాధివినాశిని, సర్వాధార స్వరూపే, సర్వపాపహరే, సర్వరక్షాస్వరూపిణి, సర్వేప్సితఫలప్రదే,
సర్వరక్షాకర చక్రస్వామిని, నిగర్భయోగిని, కామేశ్వరి, మోదిని, విమలే, అరుణే, జయిని, సర్వేశ్వరి,
కౌలిని, సర్వరోగహరచక్రస్వామిని, రహస్యయోగిని, బాణిని, చాపిని, పాశిని, అఙ్కుశిని, మహాకామేశ్వరి,
మహావజ్రేశ్వరి, మహాభగమాలిని, సర్వసిద్ధిప్రదచక్రస్వామిని, అతిరహస్యయోగిని, శ్రీ శ్రీ మహాభట్టారికే,
సర్వానన్దమయ చక్రస్వామిని, పరాపరరహస్యయోగిని, త్రిపురే, త్రిపురేశి, త్రిపురసున్దరి, త్రిపురవాసిని,
త్రిపురాశ్రీః, త్రిపురమాలిని, త్రిపురసిద్ధే, త్రిపురామ్బ, మహాత్రిపురసున్దరి, మహామహేశ్వరి,
మహామహారాజ్ఞి, మహామహాశక్తే, మహామహాగుప్తే, మహామహాజ్ఞప్తే, మహామహానన్దే, మహామహాస్కన్ధే,
మహామహాశయే, మహామహా శ్రీచక్రనగరసామ్రాజ్ఞి, నమస్తేనమస్తే నమస్తే నమః .
</poem>
 
సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ |
 
వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం
 
త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ ||
 
అస్య శ్రీ శుద్ధశక్తిమాలామహామంత్రస్య, ఉపస్థేంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషయః
 
దేవీ గాయత్రీ ఛందః సాత్విక కకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాంకనిలయా మహాకామేశ్వరీ
 
శ్రీ లలితా భట్టారికా దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమ ఖడ్గసిద్ధ్యర్థే
 
సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, మూలమంత్రేణ షడంగన్యాసం కుర్యాత్ |
 
ధ్యానం
 
ఆరక్తాభాంత్రిణేత్రామరుణిమవసనాం రత్నతాటంకరమ్యామ్
 
హస్తాంభోజైస్సపాశాంకుశమదనధనుస్సాయకైర్విస్ఫురంతీమ్ |
 
ఆపీనోత్తుంగవక్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాంగీం
 
ధ్యాయేదంభోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ్ ||
 
లమిత్యాదిపంచ పూజామ్ కుర్యాత్, యథాశక్తి మూలమంత్రమ్ జపేత్ |
 
లం – పృథివీతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై గంధం పరికల్పయామి – నమః
 
హం – ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై పుష్పం పరికల్పయామి – నమః
 
యం – వాయుతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై ధూపం పరికల్పయామి – నమః
 
రం – తేజస్తత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై దీపం పరికల్పయామి – నమః
 
వం – అమృతతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి – నమః
 
సం – సర్వతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై తాంబూలాదిసర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి – నమః
 
శ్రీ దేవీ సంబోధనం (1)
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం నమస్త్రిపురసుందరీ,
 
న్యాసాంగదేవతాః (6)
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హృదయదేవీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శిరోదేవీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శిఖాదేవీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కవచదేవీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నేత్రదేవీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అస్త్రదేవీ నమః
 
తిథినిత్యాదేవతాః (16)
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కామేశ్వరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం భగమాలినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిత్యక్లిన్నే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం భేరుండే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వహ్నివాసినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహావజ్రేశ్వరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శివదూతీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్వరితే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కులసుందరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిత్యే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నీలపతాకే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విజయే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వమంగళే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం జ్వాలామాలినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చిత్రే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహానిత్యే నమః
 
దివ్యౌఘగురవః (7)
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పరమేశ్వర నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పరమేశ్వరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మిత్రేశమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఉడ్డీశమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చర్యానాథమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం లోపాముద్రమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అగస్త్యమయీ నమః
 
సిద్ధౌఘగురవః (4)
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కాలతాపశమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ధర్మాచార్యమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ముక్తకేశీశ్వరమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దీపకలానాథమయీ నమః
 
మానవౌఘగురవః (8)
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విష్ణుదేవమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ప్రభాకరదేవమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం తేజోదేవమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మనోజదేవమయి నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కళ్యాణదేవమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వాసుదేవమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రత్నదేవమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీరామానందమయీ నమః
 
శ్రీచక్ర ప్రథమావరణదేవతాః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అణిమాసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం లఘిమాసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం గరిమాసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహిమాసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఈశిత్వసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వశిత్వసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ప్రాకామ్యసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం భుక్తిసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఇచ్ఛాసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ప్రాప్తిసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వకామసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బ్రాహ్మీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మాహేశ్వరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కౌమారి నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వైష్ణవీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వారాహీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మాహేంద్రీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చాముండే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసంక్షోభిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వవిద్రావిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వవశంకరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వోన్మాదినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వమహాంకుశే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వఖేచరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వబీజే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వయోనే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వత్రిఖండే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రైలోక్యమోహన చక్రస్వామినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ప్రకటయోగినీ నమః
 
శ్రీచక్ర ద్వితీయావరణదేవతాః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కామాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బుద్ధ్యాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అహంకారాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శబ్దాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్పర్శాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రూపాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రసాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం గంధాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చిత్తాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ధైర్యాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్మృత్యాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నామాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బీజాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఆత్మాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అమృతాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శరీరాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వాశాపరిపూరక చక్రస్వామినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం గుప్తయోగినీ నమః
 
శ్రీచక్ర తృతీయావరణదేవతాః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంగకుసుమే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంగమేఖలే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంగమదనే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంగమదనాతురే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంగరేఖే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంగవేగినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంగాంకుశే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనంగమాలినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసంక్షోభణచక్రస్వామినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం గుప్తతరయోగినీ నమః
 
శ్రీచక్ర చతుర్థావరణదేవతాః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసంక్షోభిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వవిద్రావినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వాకర్షిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వహ్లాదినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసమ్మోహినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వస్తంభినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వజృంభిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వవశంకరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వరంజనీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వోన్మాదినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వార్థసాధికే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసంపత్తిపూరిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వమంత్రమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వద్వంద్వక్షయంకరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసౌభాగ్యదాయక చక్రస్వామినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సంప్రదాయయోగినీ నమః
 
శ్రీచక్ర పంచమావరణదేవతాః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసిద్ధిప్రదే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసంపత్ప్రదే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వప్రియంకరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వమంగళకారిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వకామప్రదే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వదుఃఖవిమోచనీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వమృత్యుప్రశమని నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వవిఘ్ననివారిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వాంగసుందరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసౌభాగ్యదాయినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వార్థసాధక చక్రస్వామినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కులోత్తీర్ణయోగినీ నమః
 
శ్రీచక్ర షష్టావరణదేవతాః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వఙ్ఞే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వశక్తే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వఙ్ఞానమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వవ్యాధివినాశినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వాధారస్వరూపే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వపాపహరే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వానందమయీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వరక్షాస్వరూపిణీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వేప్సితఫలప్రదే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వరక్షాకరచక్రస్వామినీ
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిగర్భయోగినీ నమః
 
శ్రీచక్ర సప్తమావరణదేవతాః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వశినీ నమః,
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కామేశ్వరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మోదినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విమలే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అరుణే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం జయినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వేశ్వరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కౌళిని నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వరోగహరచక్రస్వామినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రహస్యయోగినీ నమః
 
శ్రీచక్ర అష్టమావరణదేవతాః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బాణినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చాపినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పాశినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అంకుశినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహాకామేశ్వరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహావజ్రేశ్వరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహాభగమాలినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వసిద్ధిప్రదచక్రస్వామినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అతిరహస్యయోగినీ నమః
 
శ్రీచక్ర నవమావరణదేవతాః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ శ్రీ మహాభట్టారికే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వానందమయచక్రస్వామినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పరాపరరహస్యయోగినీ నమః
 
నవచక్రేశ్వరీ నామాని
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రిపురే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రిపురేశీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రిపురసుందరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రిపురవాసినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రిపురాశ్రీః నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రిపురమాలినీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రిపురసిద్ధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రిపురాంబా నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహాత్రిపురసుందరీ నమః
 
శ్రీదేవీ విశేషణాని – నమస్కారనవాక్షరీచ
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహామహేశ్వరీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహామహారాఙ్ఞీ నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహామహాశక్తే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహామహాగుప్తే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహామహాఙ్ఞప్తే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహామహానందే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహామహాస్కంధే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహామహాశయే నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహామహా నమః
 
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ చక్రనగరసామ్రాఙ్ఞీ నమః
 
నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః |
 
ఫలశ్రుతిః
 
ఏషా విద్యా మహాసిద్ధిదాయినీ స్మృతిమాత్రతః |
 
అగ్నివాతమహాక్షోభే రాజారాష్ట్రస్యవిప్లవే ||
 
లుంఠనే తస్కరభయే సంగ్రామే సలిలప్లవే |
 
సముద్రయానవిక్షోభే భూతప్రేతాదికే భయే ||
 
అపస్మారజ్వరవ్యాధిమృత్యుక్షామాదిజేభయే |
 
శాకినీ పూతనాయక్షరక్షఃకూష్మాండజే భయే ||
 
మిత్రభేదే గ్రహభయే వ్యసనేష్వాభిచారికే |
 
అన్యేష్వపి చ దోషేషు మాలామంత్రం స్మరేన్నరః ||
 
తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేన హస్తస్థితేనవై |
 
అష్టాదశమహాద్వీపసమ్రాడ్భోక్తాభవిష్యతి ||
 
సర్వోపద్రవనిర్ముక్తస్సాక్షాచ్ఛివమయోభవేత్ |
 
ఆపత్కాలే నిత్యపూజాం విస్తారాత్కర్తుమారభేత్ ||
 
ఏకవారం జపధ్యానమ్ సర్వపూజాఫలం లభేత్ |
 
నవావరణదేవీనాం లలితాయా మహౌజనః ||
 
ఏకత్ర గణనారూపో వేదవేదాంగగోచరః |
 
సర్వాగమరహస్యార్థః స్మరణాత్పాపనాశినీ ||
 
లలితాయామహేశాన్యా మాలా విద్యా మహీయసీ |
 
నరవశ్యం నరేంద్రాణాం వశ్యం నారీవశంకరమ్ ||
 
అణిమాదిగుణైశ్వర్యం రంజనం పాపభంజనమ్ |
 
తత్తదావరణస్థాయి దేవతాబృందమంత్రకమ్ ||
 
మాలామంత్రం పరం గుహ్యం పరం ధామ ప్రకీర్తితమ్ |
 
శక్తిమాలా పంచధాస్యాచ్ఛివమాలా చ తాదృశీ ||
 
తస్మాద్గోప్యతరాద్గోప్యం రహస్యం భుక్తిముక్తిదం ||
 
ఇతి శ్రీ వామకేశ్వరతంత్రే ఉమామహేశ్వరసంవాదే దేవీ ఖడ్గమాలాస్తోత్ర రత్నం సంపూర్ణం
[[వర్గం:స్తోత్రములు]]
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2957311" నుండి వెలికితీశారు