"మాడ్యూల్:Citation/CS1/Date validation" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

season range fix;
(sync from sandbox;)
(season range fix;)
]]
 
local function is_valid_month_season_range(range_start, range_end, param)
local range_start_number = get_month_number (range_start);
local range_end_number;
 
if 0 == range_start_number then -- is this a month range?
range_start_number = get_season_number (range_start, param); -- not a month; is it a season? get start season number
range_end_number = get_season_number (range_end, param); -- get end season number
 
if (0 ~= range_start_number) and (0 ~= range_end_number) then
]]
 
--local function check_date (date_string, tCOinS_date, test_accessdate)
local function check_date (date_string, param, tCOinS_date)
local year; -- assume that year2, months, and days are not used;
local year2=0; -- second year in a year range
local month=0;
local month2=0; -- second month in a month range
local day=0;
local day2=0; -- second day in a day range
local anchor_year;
local coins_date;
elseif mw.ustring.match(date_string, patterns['Md-Mdy'][1]) then -- month initial month-day-range: month day – month day, year; uses spaced endash
month, day, month2, day2, anchor_year, year=mw.ustring.match(date_string, patterns['Md-Mdy'][1]);
if (not is_valid_month_season_range(month, month2, param)) or not is_valid_year(year) then return false; end
month = get_month_number (month); -- for metadata
month2 = get_month_number (month2);
if 1 ~= tonumber(year2) - tonumber(year) then return false; end -- must be sequential years, left to right, earlier to later
if not is_valid_year(year2) then return false; end -- no year farther in the future than next year
month = get_season_number (month, param);
 
elseif mw.ustring.match(date_string, patterns['Sy-y'][1]) then -- special case Winter/Summer year-year; year separated with unspaced endash
if 1 ~= tonumber(year2) - tonumber(year) then return false; end -- must be sequential years, left to right, earlier to later
if not is_valid_year(year2) then return false; end -- no year farther in the future than next year
month = get_season_number (month, param); -- for metadata
 
elseif mw.ustring.match(date_string, patterns['My-My'][1]) then -- month/season year - month/season year; separated by spaced endash
month = get_month_number(month);
month2 = get_month_number(month2);
elseif 0 ~= get_season_number(month, param) and 0 ~= get_season_number(month2, param) then -- both must be or season year, not mixed
month = get_season_number(month, param);
month2 = get_season_number(month2, param);
else
return false;
elseif mw.ustring.match(date_string, patterns['M-My'][1]) then -- month/season range year; months separated by endash
month, month2, anchor_year, year=mw.ustring.match(date_string, patterns['M-My'][1]);
if (not is_valid_month_season_range(month, month2, param)) or (not is_valid_year(year)) then return false; end
if 0 ~= get_month_number(month) then -- determined to be a valid range so just check this one to know if month or season
month = get_month_number(month);
month2 = get_month_number(month2);
else
month = get_season_number(month, param);
month2 = get_season_number(month2, param);
end
year2=year;
end
elseif 'embargo'==k then -- if the parameter is |embargo=
good_date = check_date (v.val, k); -- go test the date
if true == good_date then -- if the date is a valid date
good_date, embargo_date = is_valid_embargo_date (v.val); -- is |embargo= date a single dmy, mdy, or ymd formatted date? yes:returns embargo; no: returns 9999
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2999067" నుండి వెలికితీశారు