పాదుకా పట్టాభిషేకం (1966 సినిమా): కూర్పుల మధ్య తేడాలు