వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం జాబితా: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
→‎2022 జాబితా: preload మూస వాడటానికి మార్పు
ట్యాగు: 2017 source edit
చి (→‎2022 జాబితా: preload మూస వాడటానికి మార్పు)
{{col-begin}}
{{col-3}}
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 01వ వారం|20222= 01వ01 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[నియాండర్తల్]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 02వ వారం|20222= 02వ02 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[ఓజోన్ క్షీణత]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 03వ వారం|20222= 03వ03 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 04వ వారం|20222= 04వ04 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 05వ వారం|20222= 05వ05 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 06వ వారం|20222= 06వ06 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 07వ వారం|20222= 07వ07 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 08వ వారం|20222= 08వ08 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 09వ వారం|20222= 09వ09 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 10వ వారం|20222= 10వ10 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 11వ వారం|20222= 11వ11 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 12వ వారం|20222= 12వ12 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 13వ వారం|20222= 13వ13 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 14వ వారం|20222= 14వ14 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 15వ వారం|20222= 15వ15 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 16వ వారం|20222= 16వ16 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 17వ వారం|20222= 17వ17 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 18వ వారం|20222= 18వ18 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
{{col-3}}
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 19వ వారం|20222= 19వ19 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 20వ వారం|20222= 20వ20 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 21వ వారం|20222= 21వ21 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 22వ వారం|20222= 22వ22 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 23వ వారం|20222= 23వ23 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 24వ వారం|20222= 24వ24 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 25వ వారం|20222= 25వ25 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 26వ వారం|20222= 26వ26 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 27వ వారం|20222= 27వ27 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 28వ వారం|20222= 28వ28 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 29వ వారం|20222= 29వ29 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 30వ వారం|20222= 30వ30 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 31వ వారం|20222= 31వ31 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 32వ వారం|20222= 32వ32 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 33వ వారం|20222= 33వ33 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 34వ వారం|20222= 34వ34 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 35వ వారం|20222= 35వ35 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 36వ వారం|20222= 36వ36 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
{{col-3}}
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 37వ వారం|20222= 37వ37 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 38వ వారం|20222= 38వ38 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 39వ వారం|20222= 39వ39 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 40వ వారం|20222= 40వ40 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 41వ వారం|20222= 41వ41 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 42వ వారం|20222= 42వ42 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 43వ వారం|20222= 43వ43 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 44వ వారం|20222= 44వ44 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 45వ వారం|20222= 45వ45 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]''' '
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 46వ వారం|20222= 46వ46 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 47వ వారం|20222= 47వ47 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 48వ వారం|20222= 48వ48 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 49వ వారం|20222= 49వ49 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 50వ వారం|20222= 50వ50 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 51వ వారం|20222= 51వ51 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
*[[{{preload|1=వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం/2022 52వ వారం|20222= 52వ52 వారం]]|3=Template:ఈ వారపు వ్యాసం/preload|color=red}}: '''[[]]'''
{{col-3}}
{{col-end}}
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/3445545" నుండి వెలికితీశారు