"ప్రకృతి - వికృతి" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
|
| [[అగ్ని]]
| [[అగ్గి]]
|-
|
| [[అద్భుతము]], అపూర్వము
| అబ్బురము
|-
|
| [[అమావాస్య]]
| [[అమవస]]
|-
|
| [[ఆకాశము]]
| [[ఆకసము]]
|-
|
|
| [[ఆశ]]
| [[ఆస]]
|-
|
| [[ఆశ్చర్యము]]
| [[అచ్చెరువు]]
|-
|
|
| [[ఆజ్ఞ]]
| [[ఆన]]
|-
|
| [[కథ]]
| [[కత]]
|-
|
| [[కన్య]]
| [[కన్నె]]
|-
|
|
| [[కార్యము]]
| [[కర్జము]]
|-
|
|
| [[కుమారుడు]]
| [[కొమరుడు]]
|-
|
| [[కుఠారము]]
| [[గొడ్డలి]]
|-
|
| [[కృష్ణుడు]]
| [[కన్నడు]]
|-
|
|
| [[చంద్రుడు]]
| [[చందురుడు]]
|-
|
|
| [[తీరము]]
| [[దరి]]
|-
|
| [[దిశ]]
| [[దెస]]
|-
|
| [[దీపము]]
| [[దివ్వె]]
|-
|
|
| [[దైవం]]
| [[దయ్యము]]
|-
|
|-
|
| [[ధాత]]
| [[తార]]
|-
|
|
| [[నిద్ర]]
| [[నిదుర]]
|-
|
| [[నిమిషము]]
| [[నిముసం]]
|-
|
|-
|
| [[నీరము]]
| [[నీరు]]
|-
|
| [[పక్షి]]
| [[పక్కి]]
|-
|
| [[పద్యము]]
| [[పద్దెము]]
|-
|
| [[పరుషం]]
| [[పరుసం]]
|-
|
| [[పర్వం]]
| [[పబ్బం]]
|-
|
| [[పశువు]]
| [[పసరము]]
|-
|
|
| [[ప్రతిజ్ఞ]]
| [[ప్రతిన]]
|-
|
| [[ప్రాకారము]]
| [[ప్రహరి]]
|-
|
| [[ప్రాణము]]
| [[పానము]]
|-
|
| [[పుత్రుడు]]
| [[బొట్టి]]
|-
|
| [[పుణ్యము]]
| [[పున్నెము]]
|-
|
| [[పుస్తకము]]
| [[పొత్తము]]
|-
|
| [[పుష్పము]]
| [[పూవు]]
|-
|
|
| [[భద్రము]]
| [[పదిలము]]
|-
|
|
| [[భారము]]
| [[బరువు]]
|-
|
| [[భాష]]
| [[బాస]]
|-
|
|
| [[మర్యాద]]
| [[మరియాద]]
|-
|
|
| [[ముఖము]]
| [[మొగము]]
|-
|
|
| [[యంత్రము]]
| [[జంత్రము]]
|-
|
|
| [[రాత్రి]]
| [[రాతిరి]]
|-
|
|
| [[రూపము]]
| [[రూపు]]
|-
|
| [[లక్ష్మి]]
| [[లచ్చి]]
|-
|
|
| [[వర్ణము]]
| [[వన్నె]]
|-
|
|
| [[వేగము]]
| [[వేగిరము]]
|-
|
|-
|
| [[శిఖా]]
| [[సిగ]]
|-
|
| [[శిరము]]
| [[సిరము]]
|-
|
| [[శ్రీ]]
| [[సిరి]]
|-
|
|
| [[సంతోషము]]
| [[సంతసము]]
|-
|
| [[సందేశము]]
| [[సందియము]]
|-
|
|
| [[సముద్రము]]
| [[సంద్రము]]
|-
|
|
| [[సింహము]]
| [[సింగము]]
|-
|
| [[సంధ్య]]
| సంజ, [[సందె]]
|-
|
|
| [[స్త్రీ]]
| [[ఇంతి]]
|-
|
|
| [[హృదయము]]
| [[ఎద]]
|}
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/388455" నుండి వెలికితీశారు