"ముస్లిం శాస్త్రవేత్తలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

వికీకరణ
చి (యంత్రము కలుపుతున్నది: tr:Müslüman bilim adamları)
(వికీకరణ)
* [[Al-Tamimi]]
* [[Al-Masihi]]
* [[ఇబ్నెసీనా|ఇబ్నె సీనా (Avicenna)]]
* [[Avicenna]]
* [[Ali ibn Ridwan]]
* [[Muhammad al-Idrisi]], also a [[cartographer]]
{{See|Islamic medicine}}
 
* [[Muhammadముహమ్మద్]], discussed [[Infectious disease|contagion]]<ref name=Conrad>Lawrence I. Conrad and Dominik Wujastyk (2000), ''Contagion: Perspectives from Pre-Modern Societies'', "A Ninth-Century Muslim Scholar's Discussion". [[Ashgate]], ISBN 0754602583.</ref><ref>Michael W. Dols (1983), "The Leper in Medieval Islamic Society", ''Speculum'' '''58''' (4), p. 891-916.</ref> and early Islamic medical treatments<ref name=Deuraseh>Nurdeen Deuraseh, "Ahadith of the Prophet (s.a.w) on Healing in Three Things (al-Shifa’ fi Thalatha): An Interpretational", ''Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine'', 2003 (4): 14-20.</ref>
* [[:en:Calid|Khalid ibn Yazid]] (Calid)
* [[:en:Jafar al-Sadiq]]
* [[:en:Shapur ibn Sahl]] (d. 869), pioneer of [[pharmacy]] and [[pharmacopoeia]]<ref>Levey M. (1973), ''Early Arabic Pharmacology'', E. J. Brill, Leiden.</ref>
* [[Al-Kindi]] (Alkindus) (801-873), pioneer of [[pharmacology]]<ref name=Frank>Felix Klein-Frank (2001), ''Al-Kindi'', in [[Oliver Leaman]] and [[Hossein Nasr]], ''History of Islamic Philosophy'', p. 172. [[Routledge]], London.</ref>
* [[:en:Abbas Ibn Firnas]] (Armen Firman) (810-887)
* [[:en:Al-Jahiz]], pioneer of [[natural selection]]
* [[:en:Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari]], pioneer of medical [[encyclopedia]]<ref name=Amber/>
* [[:en:Ahmed ibn Sahl al-Balkhi]]
* [[:en:Ishaq bin Ali al-Rahwi]] (854–931), pioneer of [[peer review]] and [[medical peer review]]<ref>Ray Spier (2002), "The history of the peer-review process", ''Trends in Biotechnology'' '''20''' (8), p. 357-358 [357].</ref>
* [[:en:Al-Farabi]] (Alpharabius)
* [[:en:Abul Hasan al-Tabari]] - physician
* [[:en:Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari]] - physician
* [[:en:Ibn Al-Jazzar]]
* [[:en:Ali ibn Abbas al-Majusi]] (d. 994), pioneer of [[obstetrics]] and [[perinatology]]<ref name=Abouleish>Ezzat Abouleish, "Contributions Of Islam To Medicine", in Shahid Athar (1993), ''Islamic Perspectives in Medicine'', [[Edinburgh University Press]], Edinburgh.</ref>
* [[:en:Abu Gaafar Amed ibn Ibrahim ibn abi Halid al-Gazzar]] (10th century), pioneer of [[dental restoration]]<ref>Salma Almahdi (2003), "Muslim Scholar Contribution in Restorative Dentistry", ''Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine'' '''2''', pp. 56-57.</ref>
* [[:en:Abu al-Qasim al-Zahrawi]] (Abulcasis) - father of modern [[surgery]], and pioneer of [[neurosurgery]],<ref name=Martinez/> [[craniotomy]],<ref name=Abouleish/> [[hematology]]<ref name=Patricia>Patricia Skinner (2001), [http://findarticles.com/p/articles/mi_g2603/is_0007/ai_2603000716 Unani-tibbi], ''Encyclopedia of Alternative Medicine''</ref> and [[dental surgery]]<ref>Henry W. Noble, PhD (2002), [http://www.rcpsg.ac.uk/hdrg/2002oct4.htm Tooth transplantation: a controversial story], History of Dentistry Research Group, Scottish Society for the History of Medicine.</ref>
* [[Ibnఇబ్నె al-Haythamహైతామ్]] (Alhacen), pioneer of [[eye surgery]], [[visual system]]<ref name=Saad>Bashar Saad, Hassan Azaizeh, Omar Said (October 2005). "Tradition and Perspectives of Arab Herbal Medicine: A Review", ''Evidence-based Complementary and Alternative Medicine'' '''2''' (4), p. 475-479 [476]. [[Oxford University Press]].</ref> and [[visual perception]]<ref name=Steffens>Bradley Steffens (2006). ''Ibn al-Haytham: First Scientist'', Chapter 5. Morgan Reynolds Publishing. ISBN 1599350246.</ref>
* [[అల్బెరూని]]
* [[Abū Rayhān al-Bīrūnī]]
* [[Avicennaఇబ్నెసీనా]] (Ibn Sina) (980-1037) - father of modern [[medicine]],<ref name=Cesk>Cas Lek Cesk (1980). "The father of medicine, Avicenna, in our science and culture: Abu Ali ibn Sina (980-1037)", ''Becka J.'' '''119''' (1), p. 17-23.</ref> founder of [[Unani]] medicine,<ref name=Patricia/> pioneer of [[Biomedical research|experimental medicine]], [[evidence-based medicine]], [[pharmaceutical sciences]], [[clinical pharmacology]],<ref name=Tschanz>David W. Tschanz, MSPH, PhD (August 2003). "Arab Roots of European Medicine", ''Heart Views'' '''4''' (2).</ref> [[aromatherapy]],<ref>Marlene Ericksen (2000). ''Healing with Aromatherapy'', p. 9. McGraw-Hill Professional. ISBN 0658003828.</ref> [[Pulse|pulsology and sphygmology]],<ref>Rachel Hajar (1999), "The Greco-Islamic Pulse", ''Heart Views'' '''1''' (4), pp. 136-140 [138-140].</ref> and also a philosopher
* [[:en:Ibn Miskawayh]]
* [[:en:Ibn Zuhr]] (Avenzoar) - father of experimental [[surgery]],<ref name=Rabie2006>Rabie E. Abdel-Halim (2006), "Contributions of Muhadhdhab Al-Deen Al-Baghdadi to the progress of medicine and urology", ''Saudi Medical Journal'' '''27''' (11): 1631-1641.</ref> and pioneer of experimental [[anatomy]], experimental [[physiology]], human [[dissection]], [[autopsy]]<ref name=Hutchinson>[http://encyclopedia.farlex.com/Islamic+medicine Islamic medicine], ''[[Hutchinson Encyclopedia]]''.</ref> and [[tracheotomy]]<ref name=Makki>A. I. Makki. "Needles & Pins", ''AlShindagah'' '''68''', January-February 2006.</ref>
* [[:en:Ibn Bajjah]] (Avempace)
* [[:en:Ibn Tufail]] (Abubacer)
* [[:en:Averroes]]
* [[:en:Ibn al-Baitar]]
* [[:en:Nasir al-Din Tusi]]
* [[:en:Ibn al-Nafis]] (1213-1288), father of [[Circulatory system|circulatory physiology]], pioneer of circulatory [[anatomy]],<ref>Chairman's Reflections (2004), "Traditional Medicine Among Gulf Arabs, Part II: Blood-letting", ''Heart Views'' '''5''' (2), p. 74-85 [80].</ref> and founder of Nafisian anatomy, [[physiology]],<ref>Nahyan A. G. Fancy (2006), "Pulmonary Transit and Bodily Resurrection: The Interaction of Medicine, Philosophy and Religion in the Works of Ibn al-Nafīs (d. 1288)", pp. 3 & 6, ''Electronic Theses and Dissertations'', [[University of Notre Dame]].[http://etd.nd.edu/ETD-db/theses/available/etd-11292006-152615]</ref> [[Pulse|pulsology and sphygmology]]<ref>Nahyan A. G. Fancy (2006), "Pulmonary Transit and Bodily Resurrection: The Interaction of Medicine, Philosophy and Religion in the Works of Ibn al-Nafīs (d. 1288)", pp. 224-228, ''Electronic Theses and Dissertations'', [[University of Notre Dame]].[http://etd.nd.edu/ETD-db/theses/available/etd-11292006-152615]</ref>
* [[Ibn al-Quff]] (1233-1305), pioneer of modern [[embryology]]<ref name=Abouleish/>
* [[Kamāl al-Dīn al-Fārisī]]
* [[Ibn Khatima]] (14th century), pioneer of [[bacteriology]] and [[microbiology]]<ref name=Syed>Ibrahim B. Syed, Ph.D. (2002). "Islamic Medicine: 1000 years ahead of its times", ''[[The Islamic Medical Association of North America|Journal of the Islamic Medical Association]]'' '''2''', p. 2-9.</ref>
* [[:en:Ibn al-Khatib]] (1313-1374)
* [[:en:Mansur ibn Ilyas]]
* [[:en:Saghir Akhtar]] - pharmacist
* [[:en:Toffy Musivand]]
* [[:en:Samuel Rahbar]]
* [[:en:Muhammad B. Yunus]], the "father of our modern view of [[fibromyalgia]]"<ref name=Winfield>John B. Winfield (2007), "Fibromyalgia and Related Central Sensitivity Syndromes: Twenty-five Years of Progress", ''Seminars in Arthritis and Rheumatism'' '''36''' (6): 335-338.</ref>
* [[Sheikh Muszaphar Shukor]], pioneer of [[biomedical research]] in space<ref name=star1>{{Cite web|url=http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/9/22/nation/18514133&sec=nation|title=Tapping into space research|accessyear=2007|accessmonthday=September 22|publisher=TheStar|year=2007|author=theStar|language=English}}</ref><ref name=star2>{{Cite web|url=http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/10/11/nation/19136025&sec=nation|title=Mission in space|accessyear=2007|accessmonth=October 13|publisherTheStar|year=2007|author=theStar|language=English}}</ref>
* [[Hulusi Behçet]], known for the discovery of [[Behçet's disease]]
* [[Mehmet Öz]], cardiothoracic surgeon
 
== భౌతిక శాస్త్రన్జులు ==
== Physicists ==
{{see|Islamic physics}}
* [[Muhammadముహమ్మద్]] explained creation of the universe
* [[:en:Jafar al-Sadiq]], 8th century
* [[:en:Banū Mūsā]] (Ben Mousa), 9th century
** [[:en:Ja'far Muhammad ibn Mūsā ibn Shākir]]
** [[:en:Ahmad ibn Mūsā ibn Shākir]]
** [:en:[Al-Hasan ibn Mūsā ibn Shākir]]
* [[:en:Abbas Ibn Firnas]] (Armen Firman), 9th century
* [[:en:Thābit ibn Qurra]] (Thebit), 9th century
* [[:en:Al-Saghani]], 10th century
* [[:en:Abū Sahl al-Qūhī]] (Kuhi), 10th century
* [[:en:Ibn Sahl]], 10th century
* [[:en:Ibn Yunus]], 10th century
* [[:en:Al-Karaji]], 10th century
* [[Ibnఇబ్నె al-Haythamహైతాం]] (Alhacen), 11th century [[Iraq]]i scientist, father of [[optics]],<ref name=Deek>Dr. Mahmoud Al Deek. "Ibn Al-Haitham: Master of Optics, Mathematics, Physics and Medicine", ''Al Shindagah'', November-December 2004.</ref> pioneer of [[scientific method]]<ref>Rosanna Gorini (2003), "Al-Haytham the Man of Experience: First Steps in the Science of Vision", ''International Society for the History of Islamic Medicine'', Institute of Neurosciences, Laboratory of Psychobiology and Psychopharmacology, Rome, Italy.</ref> and [[experimental physics]],<ref>Rüdiger Thiele (2005). "In Memoriam: Matthias Schramm", ''Arabic Sciences and Philosophy'' '''15''', p. 329–331. [[Cambridge University Press]].</ref> considered the "first [[scientist]]"<ref>Bradley Steffens (2006), ''Ibn al-Haytham: First Scientist'', Morgan Reynolds Publishing, ISBN 1599350246.</ref>
* [[Abū Rayhān al-Bīrūnī]], 11th century, pioneer of [[:Category:Experimental mechanics|experimental mechanics]]<ref>Mariam Rozhanskaya and I. S. Levinova (1996), "Statics", in Roshdi Rashed, ed., ''[[Encyclopedia of the History of Arabic Science]]'', Vol. 2, p. 614-642 [642], [[Routledge]], London and New York.</ref>
* [[Avicennaఅవిసెన్నా]], 11th century
* [[:en:Al-Khazini]], 12th century
* [[:en:Ibn Bajjah]] (Avempace), 12th century
* [[:en:Hibat Allah Abu'l-Barakat al-Baghdaadi]] (Nathanel), 12th century
* [[:en:Averroes]], 12th century [[Al-Andalus|Andalusian]] mathematician, philosopher and medical expert
* [[:en:Al-Jazari]], 13th century civil engineer, father of [[robotics]],<ref name="Vallely"/> father of modern [[engineering]]<ref>[http://www.mtestudios.com/news_100_years.htm 1000 Years of Knowledge Rediscovered at Ibn Battuta Mall], MTE Studios.</ref>
* [[:en:Nasir al-Din Tusi]], 13th century
* [[:en:Qutb al-Din al-Shirazi]], 13th century
* [[:en:Kamāl al-Dīn al-Fārisī]], 13th century
* [[:en:Hasan al-Rammah]], 13th century
* [[:en:Ibn al-Shatir]], 14th century
* [[:en:Taqi al-Din]], 16th century
* [[:en:Hezarfen Ahmet Celebi]], 17th century
* [[:en:Lagari Hasan Çelebi]], 17th century
* [[:en:Sake Dean Mahomet]], 18th century
* [[Tippuటిప్పు Sultan|Tipu Sultanసుల్తాన్]], 18th century [[India]]n mechanician
* [[:en:Fazlur Khan]], 20th century [[Bangladesh]]i mechanician
* [[:en:Mahmoud Hessaby]], 20th century [[Iran]]ian physicist
* [[:en:Ali Javan]], 20th century [[Iran]]ian physicist
* [[:en:Bacharuddin Jusuf Habibie]], 20th century [[Indonesia]]n aerospace engineer and president
* [[:en:Abdul Qadeer Khan]], [[Pakistan]]i nuclear physicist
* [[:en:Abdus Salam]], Pakistani physicist-First Ahmadi Muslim to win Nobel Prize in Physics 1979
* [[Abdulఅబ్దుల్ Kalamకలామ్]], [[India]]n nuclear physicist
* [[:en:Mehran Kardar]], Iranian theoretical physicist
* [[:en:Cumrun Vafa]], Iranian mathematical physicist
* [[:en:Nima Arkani-Hamed]], American-born Iranian physicist
* [[:en:Abdel Nasser Tawfik]], Egyptian-born German Particle Physisist
* [[:en:Munir Nayfeh]]
 
== రాజకీయ శాస్త్రవేత్తలు==
 
== ఇవీ చూడండి ==
* [[:en:List of Arab scientists and scholars|అరబ్ శాస్త్రజ్ఞుల మరియు పండితుల జాబితా]]
* [[అరబ్ శాస్త్రజ్ఞుల మరియు పండితుల జాబితా]] [[List of Arab scientists and scholars]]
* [[:en:List of Iranian scientists and scholars|ఇరాన్ శాస్త్రజ్ఞుల మరియు పండితుల జాబితా]]
* [[ఇరాన్ శాస్త్రజ్ఞుల మరియు పండితుల జాబితా]] [[List of Iranian scientists and scholars]]
* [[ఇస్లామీయ శాస్త్రం]]
* [[భారత్ ముస్లిం శాస్త్రజ్ఞుల మరియు పండితుల జాబితా]]
* [[ఇస్లామీయ స్వర్ణయుగం]]
* [[:en:Timeline of science and technology in the Islamic world|ముస్లిం ప్రపంచపు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల కాలపట్టిక]]
* [[ముస్లిం ప్రపంచపు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల కాలపట్టిక]] [[Timeline of science and technology in the Islamic world]]
 
== మూలాలు ==
{{reflist|2}}
 
[[వర్గం:ఇస్లాం]]
[[Category:Islam and science]]
[[వర్గం:ముస్లిం శాస్త్రవేత్తలు]]
[[Category:Muslims by occupation|Scientists]]
[[Category:Lists of Muslims|Scientists]]
[[Category:History of Islamic science]]
[[Category:Arab scientists]]
 
[[en:List of Muslim scientists]]
17,648

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/413260" నుండి వెలికితీశారు