"శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

శిరోదేవి, శిఖాదేవి, కవచదేవి, నేత్రదేవి, అస్త్రదేవి, కామేశ్వరి, భగమాలిని, నిత్యక్లిన్నే, భేరున్డే,
వహ్నివాసిని, మహావజ్రేశ్వరి, శివదూతి, త్వరితే, కులసున్దరి, నిత్యే, నీలపతాకే, విజయే, సర్వమఙ్గలే,
జ్వాలామాలిని, చిత్రే, మహానిత్యే, పరమేశ్వరపరమేశ్వరి, మిత్రేశమయి, ఉడ్డీశమయి, చర్యానాథమయి,
, లోపాముద్రమయి, అగస్త్యమయి, కాలతాపసమయి, ధర్మాచార్యమయి, ముక్తకేశీ, శ్వరమయి,
దీపకలానాథమయి, విష్నుదేవమయి, ప్రభాకరదేవమయి, తేజోమయి, మనోజదేవమయి,
కల్యాణదేవమయి, వాసుదేవమయి, రత్నదేవమయి, శ్రీరామానన్దమయి, అణిమాసిద్ధే, లఘిమాసిద్ధే,
గరిమాసిద్ధే, మహిమాసిద్ధే, ఈశిత్వసిద్ధే, పశిత్వసిద్ధే, ప్రాకామ్యసిద్ధే, భుక్తి సిద్ధే, ఇచ్ఛాసిద్ధే, ప్రాప్తిసిద్ధే,
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/450762" నుండి వెలికితీశారు