"ముస్లిం శాస్త్రవేత్తలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
యంత్రము మార్పులు చేస్తున్నది: tr:Müslüman bilim adamları listesi; cosmetic changes
(వికీకరణ)
చి (యంత్రము మార్పులు చేస్తున్నది: tr:Müslüman bilim adamları listesi; cosmetic changes)
{{see also|List of Muslim historians|Historiography of early Islam}}
 
* [[Muhammad]] (570-632), discussed [[corporate social responsibility]]<ref>Jawed A. Mohammed PhD and Alfred Oehlers (2007), [http://repositoryaut.lconz.ac.nz/theses/1324 Corporate social responsibility in Islam], School of Business, [[Auckland University of Technology]].</ref>
* [[Abu Hanifa an-Nu‘man]] (699-767), [[economist]]
* [[Abu Yusuf]] (731-798), economist
* [[Ishaq bin Ali al-Rahwi]] (854–931), economist
* [[Al-Farabi]] (Alpharabius) (873–950), economist
* [[Al-Saghani]] (d. 990), one of the earliest [[History of science|historians of science]]<ref>[[Franz Rosenthal]] (1950). "Al-Asturlabi and as-Samaw'al on Scientific Progress", ''Osiris'' '''9''', p. 555-564 [559].</ref>
* [[Shams al-Mo'ali Abol-hasan Ghaboos ibn Wushmgir]] (Qabus) (d. 1012), economist
* [[Abū Rayhān al-Bīrūnī]] (973-1048), considered the "first [[Anthropology|anthropologist]]"<ref name=Ahmed>Akbar S. Ahmed (1984). "Al-Beruni: The First Anthropologist", ''RAIN'' '''60''', p. 9-10.</ref> and father of [[Indology]]<ref name=Khan>Zafarul-Islam Khan, [http://milligazette.com/Archives/15-1-2000/Art5.htm At The Threshold Of A New Millennium – II], ''The Milli Gazette''.</ref>
* [[ఇబ్న్ సీనా]], [[Avicenna|Ibn Sina]] (Avicenna) (980–1037), economist
* [[Ibn Miskawayh]] (b. 1030), economist
* [[అల్-ఘజాలి]], [[Al-Ghazali]] (Algazel) (1058–1111), economist
* [[Al-Mawardi]] (1075–1158), economist
* [[Nasīr al-Dīn al-Tūsī]] (Tusi) (1201-1274), economist
* [[Ibn al-Nafis]] (1213-1288), [[List of sociologists|sociologist]]
* [[Ibn Taymiyyah]] (1263–1328), economist
* [[ఇబ్న్ ఖుల్దూన్]], [[:en:Ibn Khaldun]] (1332-1406), forerunner of [[social sciences]]<ref>Akbar Ahmed (2002). "Ibn Khaldun’s Understanding of Civilizations and the Dilemmas of Islam and the West Today", ''Middle East Journal'' '''56''' (1), p. 25.</ref> such as [[demography]],<ref name=Mowlana>H. Mowlana (2001). "Information in the Arab World", ''Cooperation South Journal'' '''1'''.</ref> [[cultural history]],<ref>Mohamad Abdalla (Summer 2007). "Ibn Khaldun on the Fate of Islamic Science after the 11th Century", ''Islam & Science'' '''5''' (1), p. 61-70.</ref> [[historiography]],<ref>Salahuddin Ahmed (1999). ''A Dictionary of Muslim Names''. C. Hurst & Co. Publishers. ISBN 18506535691-85065-356-9.</ref> [[philosophy of history]],<ref name=Akhtar>Dr. S. W. Akhtar (1997). "The Islamic Concept of Knowledge", ''Al-Tawhid: A Quarterly Journal of Islamic Thought & Culture'' '''12''' (3).</ref> [[sociology]]<ref name=Mowlana/><ref name=Akhtar/> and [[economics]]<ref>I. M. Oweiss (1988), "Ibn Khaldun, the Father of Economics", ''Arab Civilization: Challenges and Responses'', [[New York University Press]], ISBN 08870669840-88706-698-4.</ref><ref>Jean David C. Boulakia (1971), "Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist", ''The Journal of Political Economy'' '''79''' (5): 1105-1118.</ref>
* [[Al-Maqrizi]] (1364-1442), economist
* [[Akhtar Hameed Khan]], [[Pakistan]]i social scientist; pioneer of [[microcredit]]
* [[Mahbub ul Haq]], Pakistani economist; developer of [[Human Development Index]] and founder of [[Human Development Report]]<ref>Mahbub ul Haq (1995), ''Reflections on Human Development'', [[Oxford University Press]], ISBN 01951019360-19-510193-6.</ref><ref>[[Amartya Sen]] (2000), "A Decade of Human Development", ''Journal of Human Development'' '''1''' (1): 17-23.</ref>
* [[Muhammad Yunus]], [[Bangladesh]]i economist; succesful user of [[microcredit]] and [[microfinance]]<ref>Paula A. Monopoli, "The Global Advancement Of Women: Barriers And Best PracticesForeword", ''University of Maryland's Law Journal on Race, Religion, Gender and Class'' '''6''' (273): 273-280.</ref><ref>[http://www.grameen-info.org/dialogue/Dialogue60/indiaFocus.htm Expanding Microcredit in India: A Great Opportunity for Poverty Alleviation], Grameen Dialogue.</ref>
 
== భౌగోళిక శాస్త్రజ్ఞులు మరియు భూ-శాస్త్రవేత్తలు ==
{{see|Muslim Agricultural Revolution}}
 
* [[Muhammad]], discussed [[environmental philosophy]]<ref>S. Nomanul Haq, "Islam", in Dale Jamieson (2001), ''A Companion to Environmental Philosophy'', pp. 111-129 [119-129], [[Blackwell Publishing]], ISBN 140510659X1-4051-0659-X.</ref>
* [[Al-Masudi]], the "Herodotus of the Arabs", and pioneer of [[historical geography]]<ref>[http://www.britannica.com/eb/article-9051339 Mas'udi, al-." ''[[Encyclopædia Britannica]]'', 2006.</ref>
* [[Al-Kindi]], pioneer of [[environmental science]]<ref>L. Gari (2002), "Arabic Treatises on Environmental Pollution up to the End of the Thirteenth Century", ''Environment and History'' '''8''' (4), pp. 475-488.</ref>
* [[Muhammad Baqir Yazdi]]
* [[Abū al-Hasan ibn Alī al-Qalasādī]] (1412-1482), pioneer of [[Mathematical notation|symbolic algebra]]<ref name=Qalasadi>{{MacTutor Biography|id=Al-Qalasadi|title= Abu'l Hasan ibn Ali al Qalasadi}}</ref>
* [[Lotfi Asker Zadeh]], [[Iran]]ian computer scientist; founder of [[Fuzzy Mathematics]] and [[fuzzy set]] theory<ref name=Zadeh>Zadeh, L.A. (1965) "Fuzzy sets", ''Information and Control'', 8, 338-353. </ref><ref name=Berkeley>[http://www.cs.berkeley.edu/~zadeh Professor Lotfi A. Zadeh], [[University of California, Berkeley]]</ref>
* [[Cumrun Vafa]]
* [[Jeffrey Lang]] Professor at the [[University of Kansas]] converted to [[Islam]] from [[atheism]]
* [[Ibn Zuhr]] (Avenzoar), pioneer of [[neurology]] and [[neuropharmacology]]<ref name=Martinez/>
* [[Averroes]], pioneer of [[Parkinson's disease]]<ref name=Martinez/>
* [[Ibn Tufail]], pioneer of [[tabula rasa]] and [[nature versus nurture]]<ref name=Russell>G. A. Russell (1994), ''The 'Arabick' Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England'', pp. 224-262, [[Brill Publishers]], ISBN 900409459890-04-09459-8.</ref>
* [[Teepu Siddique]], neurologist and pioneer in neurogenetics and ALS.
 
{{See|Islamic medicine}}
 
* [[ముహమ్మద్]], discussed [[Infectious disease|contagion]]<ref name=Conrad>Lawrence I. Conrad and Dominik Wujastyk (2000), ''Contagion: Perspectives from Pre-Modern Societies'', "A Ninth-Century Muslim Scholar's Discussion". [[Ashgate]], ISBN 07546025830-7546-0258-3.</ref><ref>Michael W. Dols (1983), "The Leper in Medieval Islamic Society", ''Speculum'' '''58''' (4), p. 891-916.</ref> and early Islamic medical treatments<ref name=Deuraseh>Nurdeen Deuraseh, "Ahadith of the Prophet (s.a.w) on Healing in Three Things (al-Shifa’ fi Thalatha): An Interpretational", ''Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine'', 2003 (4): 14-20.</ref>
* [[:en:Calid|Khalid ibn Yazid]] (Calid)
* [[:en:Jafar al-Sadiq]]
* [[:en:Abu Gaafar Amed ibn Ibrahim ibn abi Halid al-Gazzar]] (10th century), pioneer of [[dental restoration]]<ref>Salma Almahdi (2003), "Muslim Scholar Contribution in Restorative Dentistry", ''Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine'' '''2''', pp. 56-57.</ref>
* [[:en:Abu al-Qasim al-Zahrawi]] (Abulcasis) - father of modern [[surgery]], and pioneer of [[neurosurgery]],<ref name=Martinez/> [[craniotomy]],<ref name=Abouleish/> [[hematology]]<ref name=Patricia>Patricia Skinner (2001), [http://findarticles.com/p/articles/mi_g2603/is_0007/ai_2603000716 Unani-tibbi], ''Encyclopedia of Alternative Medicine''</ref> and [[dental surgery]]<ref>Henry W. Noble, PhD (2002), [http://www.rcpsg.ac.uk/hdrg/2002oct4.htm Tooth transplantation: a controversial story], History of Dentistry Research Group, Scottish Society for the History of Medicine.</ref>
* [[ఇబ్నె హైతామ్]] (Alhacen), pioneer of [[eye surgery]], [[visual system]]<ref name=Saad>Bashar Saad, Hassan Azaizeh, Omar Said (October 2005). "Tradition and Perspectives of Arab Herbal Medicine: A Review", ''Evidence-based Complementary and Alternative Medicine'' '''2''' (4), p. 475-479 [476]. [[Oxford University Press]].</ref> and [[visual perception]]<ref name=Steffens>Bradley Steffens (2006). ''Ibn al-Haytham: First Scientist'', Chapter 5. Morgan Reynolds Publishing. ISBN 15993502461-59935-024-6.</ref>
* [[అల్బెరూని]]
* [[ఇబ్నెసీనా]] (Ibn Sina) (980-1037) - father of modern [[medicine]],<ref name=Cesk>Cas Lek Cesk (1980). "The father of medicine, Avicenna, in our science and culture: Abu Ali ibn Sina (980-1037)", ''Becka J.'' '''119''' (1), p. 17-23.</ref> founder of [[Unani]] medicine,<ref name=Patricia/> pioneer of [[Biomedical research|experimental medicine]], [[evidence-based medicine]], [[pharmaceutical sciences]], [[clinical pharmacology]],<ref name=Tschanz>David W. Tschanz, MSPH, PhD (August 2003). "Arab Roots of European Medicine", ''Heart Views'' '''4''' (2).</ref> [[aromatherapy]],<ref>Marlene Ericksen (2000). ''Healing with Aromatherapy'', p. 9. McGraw-Hill Professional. ISBN 06580038280-658-00382-8.</ref> [[Pulse|pulsology and sphygmology]],<ref>Rachel Hajar (1999), "The Greco-Islamic Pulse", ''Heart Views'' '''1''' (4), pp. 136-140 [138-140].</ref> and also a philosopher
* [[:en:Ibn Miskawayh]]
* [[:en:Ibn Zuhr]] (Avenzoar) - father of experimental [[surgery]],<ref name=Rabie2006>Rabie E. Abdel-Halim (2006), "Contributions of Muhadhdhab Al-Deen Al-Baghdadi to the progress of medicine and urology", ''Saudi Medical Journal'' '''27''' (11): 1631-1641.</ref> and pioneer of experimental [[anatomy]], experimental [[physiology]], human [[dissection]], [[autopsy]]<ref name=Hutchinson>[http://encyclopedia.farlex.com/Islamic+medicine Islamic medicine], ''[[Hutchinson Encyclopedia]]''.</ref> and [[tracheotomy]]<ref name=Makki>A. I. Makki. "Needles & Pins", ''AlShindagah'' '''68''', January-February 2006.</ref>
* [[:en:Ibn Yunus]], 10th century
* [[:en:Al-Karaji]], 10th century
* [[ఇబ్నె హైతాం]] (Alhacen), 11th century [[Iraq]]i scientist, father of [[optics]],<ref name=Deek>Dr. Mahmoud Al Deek. "Ibn Al-Haitham: Master of Optics, Mathematics, Physics and Medicine", ''Al Shindagah'', November-December 2004.</ref> pioneer of [[scientific method]]<ref>Rosanna Gorini (2003), "Al-Haytham the Man of Experience: First Steps in the Science of Vision", ''International Society for the History of Islamic Medicine'', Institute of Neurosciences, Laboratory of Psychobiology and Psychopharmacology, Rome, Italy.</ref> and [[experimental physics]],<ref>Rüdiger Thiele (2005). "In Memoriam: Matthias Schramm", ''Arabic Sciences and Philosophy'' '''15''', p. 329–331. [[Cambridge University Press]].</ref> considered the "first [[scientist]]"<ref>Bradley Steffens (2006), ''Ibn al-Haytham: First Scientist'', Morgan Reynolds Publishing, ISBN 15993502461-59935-024-6.</ref>
* [[Abū Rayhān al-Bīrūnī]], 11th century, pioneer of [[:Category:Experimental mechanics|experimental mechanics]]<ref>Mariam Rozhanskaya and I. S. Levinova (1996), "Statics", in Roshdi Rashed, ed., ''[[Encyclopedia of the History of Arabic Science]]'', Vol. 2, p. 614-642 [642], [[Routledge]], London and New York.</ref>
* [[అవిసెన్నా]], 11th century
* [[:en:Munir Nayfeh]]
 
== రాజకీయ శాస్త్రవేత్తలు ==
* [[బేనజీర్ భుట్టో]]
* [[నజ్మా హెప్తుల్లా]]
[[ml:മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പട്ടിക]]
[[ar:علماء مسلمون]]
[[tr:Müslüman bilim adamları listesi]]
[[ur:مسلم سائنسدانوں کی فہرست]]
20,585

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/481785" నుండి వెలికితీశారు