స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ట్రావన్‌కోర్: కూర్పుల మధ్య తేడాలు