"సుభాషిత త్రిశతి" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
భర్తృహరి ఈ త్రిశతికి సంధాత మాత్రమే కాని రచయిత కాడని కొందరనుచున్నారు. ఈ త్రిశతి లోని శ్లోకములు పెక్కులు భాసనాటకాదులందు గాన వచ్చుచున్నవి. కావున నట్లనుట యుక్తముగా దోచుచున్నది. కొన్ని శ్లోకముల నితర గ్రంధముల నుండి సంధానించి మరికొన్నింటిని నాతడు రచియించి యీ త్రిశతిని గూర్చి యుండవచ్చును.<ref>భర్తృహరి సుభాషితములు, మొదటి ఎడిషన్ 2008, లిఖిత ప్రచురణలు, విజయవాడ-10</ref>
 
ఇందలి శ్లోకములన్నియు ననుభవజ్ఞానముతో చెప్పినట్లు పాఠకుల హృదయాలలోనికి సూటిగా పోయి వారిని సంస్కరించుటకు అనుకూలములై యున్నవి. నీతి శతకము కామందకీయాది నీతి గ్రంధముల సారమన దగి యున్నది. శృంగార శాతక మమరుకాది శృంగార గ్రంధములకు దీసిపోవనిది. వైరాగ్య శతకము శాంతరస జ్వాలలను గ్రక్కుచు సంసారాంధకారమున గొట్టు కాడు చుండువారికి వెలుగు నొసగుచున్నది. శృంగార రసము చిప్పిలునట్టు శృంగార శతకము రచియించినవాడే సంసారుల నందరను సన్యాసులుగా జేయజాలునంత శక్తి గల వైరాగ్య శతకమును గూడ రచించినవాడగుట యబ్బురమే యగును.!
<blockquote>గీ.యతి విటుఁడు కాక పోవు టె ట్లస్మదీయ<br />కావ్య వైరాగ్య వర్ణనా కర్ణనమున<br />విటుఁడు యతి గాక పోరాదు వెస మదీయ<br />కావ్య శృంగార వర్ణనా కర్ణనమున.</blockquote>
 
అను సంకుసాల నృసింహ కవి పద్యమిప్పట్టున స్మరింప దగినదిగా నున్నది. ఇంతకును నీ త్రిశతి సంధాన గ్రంథమను వాదమొకటి కలదు గదా!
 
ఏ తద్గ్రంథ గౌరవమును దెలుపుట కీశ్లోకమొకటి చాలును
 
<blockquote>శ్లో. న ద్యాతం పద మీశ్వరస్య విధి వత్సంసార విచ్చిత్తయే<br />స్వ్ర్గ స్వారకవాట పాటనపటుర్ద ర్మో౽పి నోపార్జితః<br />నారీపీనపయోదరోరుయుగళీస్వాప్నే ౽ పి నాలింగితా<br />మాతుః కేవలమెవ యౌ వనవనచ్ఛేదే కుఠారావయమ్</blockquote>
 
==సూచికలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/824423" నుండి వెలికితీశారు