"మూస:వాతావరణ పట్టిక" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Undid revision 305055921 by Thumperward (talk) Changing the width causes layout issues with articles
imported>Thumperward
(sync with sandbox, per talk)
imported>Jolly Janner
(Undid revision 305055921 by Thumperward (talk) Changing the width causes layout issues with articles)
<includeonly>{{#ifeq: {{lc: {{{units|}}}}}|imperial
|<table class="infobox" style="width: 19.2em;margin:0.5em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan="12" style="padding: 2px;">[[Template: Climate chart/info|Climate chart]] for {{{1}}}</th></tr>
<tr><td><table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: none; padding: 0" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr>
<td>{{Climate chart/fahrenheit column i|{{{35}}}|{{{36}}}|{{{37}}}}}</td>
</tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 8885%; line-height:120%"><span 1.5em; style="color: red">average max. and min. temperatures in °F</span><br><span style="color:blue">precipitation totals in inches</span>{{#if:{{{source|}}}|<br />''source: {{{source}}}''}}</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in inches</td></tr>{{#if:{{{source|}}}|<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em">''source: {{{source}}}''</td></tr>}}
</td></tr></table>
<tr><td colspan=12>
{{hidden
| header = Metric conversion
<tr><td>| content = <table class="infobox" style="width: 100%19.2em; margin: 00em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border:solid none; padding:1px 0white" cellspacing=0 cellpadding=0>
| style = margin: 0
| content = <table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: none; padding: 0" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr>
</tr>
</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 8885%; line-height:120%"><span 1.5em; style="color: red">average max. and min. temperatures in °C</span> • <span style="color:blue">precipitation totals in mm</span></td></tr></table>}}
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in mm</td></tr></table>}}
</table>
|<table class="infobox" style="width: 19.2em;margin:0.5em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan="12" style="padding: 2px;">[[Template: Climate chart/info|Climate chart]] for {{{1}}}</th></tr>
<tr><td><table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr>
<td>{{Climate chart/celsius column|{{{35}}}|{{{36}}}|{{{37}}}}}</td>
</tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 8885%; line-height:120%"><span 1.5em; style="color: red">average max. and min. temperatures in °C</span><br><span style="color:blue">precipitation totals in mm</span>{{#if:{{{source|}}}|<br />''source: {{{source}}}''}}</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in mm</td></tr>{{#if:{{{source|}}}|<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em">''source: {{{source}}}''</td></tr>}}
</td></tr></table>
<tr><td colspan=12>
{{hidden
| header = Imperial conversion
| content = <table class="infobox" style="width: 100%19.2em; margin: 00em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border:solid none; padding:1px 0white" cellspacing=0 cellpadding=0>
| style = margin: 0
| content = <table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<tr>
</tr>
</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 8885%; line-height:120%"><span 1.5em; style="color: red">average max. and min. temperatures in °F</span><br><span style="color:blue">precipitation totals in inches</span></td></tr></table>}}
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in inches</td></tr>
</table>}}
</table>
}}</includeonly><noinclude>{{doc}}<!-- place category and language links on /doc page, not here --></noinclude>
<!--
PLEASE DO NOT ADD DOCUMENTATION/CATEGORIES/INTERWIKIS HERE
-->
{{Template doc}}
<!--
MAKE ADDITIONS TO THE /doc SUBPAGE INSTEAD, THANKS
-->
</noinclude>
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/880524" నుండి వెలికితీశారు