"మూస:వాతావరణ పట్టిక" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

tweak fonts
imported>Thumperward
(other one too)
imported>Thumperward
(tweak fonts)
|<table class="infobox" style="width: 19.5em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan=12 style="padding: 2px">{{{1}}}</th></tr>
<tr><th colspan=12 style="font-size: 90%; padding: 2px">Climate chart</th></tr>
<tr><td><table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: none; padding: 0" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<td>{{Climate chart/fahrenheit column i|{{{35}}}|{{{36}}}|{{{37}}}}}</td>
</tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: red">average temperatures in °F</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in inches</td></tr>{{#if:{{{source|}}}|<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em">''source: {{{source}}}''</td></tr>}}
</td></tr></table>
<tr><td colspan=12>
</tr>
</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: red">average temperatures in °C</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in mm</td></tr></table>}}
</table>
|<table class="infobox" style="width: 19.5em; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: solid 1px silver" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><th colspan=12 style="padding: 2px">{{{1}}}</th></tr>
<tr><th colspan=12 style="font-size: 90%; padding: 2px">Climate chart</th></tr>
<tr><td><table class="infobox" style="width: 100%; margin: 0; float: {{{float|none}}}; clear: {{{clear|{{{float|none}}}}}}; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr>
<td>{{Climate chart/celsius column|{{{35}}}|{{{36}}}|{{{37}}}}}</td>
</tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: red">average temperatures in °C</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in mm</td></tr>{{#if:{{{source|}}}|<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em">''source: {{{source}}}''</td></tr>}}
</td></tr></table>
<tr><td colspan=12>
</tr>
</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: red">average temperatures in °F</td></tr>
<tr><td colspan=12 style="padding: 2px; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; color: blue">precipitation totals in inches</td></tr>
</table>}}
</table>
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/880528" నుండి వెలికితీశారు