వికీపీడియా:ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
సవరణ సారాంశం లేదు
చిదిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
చిదిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
{|
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory">Non-freeఉచితం useకాని rationaleవాడుక హేతువులు</span>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFSubject"></span>
|ఈ బొమ్మ '''వ్యాసంలోని వివరించిన విషయానికి సంబంధించినది.''' <br/>ఇది నకలుహక్కులుగల చిత్రము లేక ఛాయాచిత్రము మరియు బొమ్మ వ్యాసంలో విషయాంశము.ఈ వివరణ చిత్రము లేక ఛాయాచిత్రము గురించిన సృజనాత్మక విలువల గురించినదే కాని , అది '''చూపించే వస్తువు లేక బొమ్మ గురించి''' కాదు.
|This image '''is the object of discussion in an article.'''<br/>This is a copyrighted artwork or photograph, and the image itself is the topic of discussion in the article. The discussion is about the photograph or painting as such, as a creative work, '''not just about the thing or person it shows.'''
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFSubject">Source
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|colspan="2"|Which of these options describes this item best?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFSubjectLicense"></span>
|-
|colspan="2"|Whoదీని createdసృష్టికర్త this workఎవరు?
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">Authorకృతికర్త/owner:యజమాని</span>
|style=""|<span id="placeholderNFSubjectAuthor"></span>
|-
|తేది:
|Date:
|style=""|<span id="placeholderNFSubjectDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Sourceమూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFSubjectSource"></span><br/><small>
|style=""|<span id="placeholderNFSubjectSource"></span><br/><small>State exactly where you found this file. <br/>For web sources: please provide a link to the html web page where the file can be found ("<nowiki>http://... .html</nowiki>"), not a direct link to the image file itself ("<nowiki>http://... .jpg</nowiki>").<br/>For print sources: provide full bibliographic information (author, title, publisher, year, page, etc.)</small>
ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. <br/>
వెబ్ మూలాలకు: పైల్ పొందగలిగిన వెబ్ పేజీకి లింకు ఇవ్వండి. ("<nowiki>http://... .html</nowiki>"),బొమ్మకు నేరు లింకువద్దు. ("<nowiki>http://... .jpg</nowiki>").<br/>ముద్రిత మూలాలకు: పూర్తి గ్రంథవివర సమాచారం(రచయిత, పేరు, ముద్రాపకులు, సంవత్సరము, పేజీ లాగా)</small>
|-
|}
{|
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory">Usageవాడుక:</span>
|-
|style=""|<span id="placeholderNFSubjectCheckDedicated"></span>
|ఈ వ్యాసం పూర్తిగా ఈ చిత్రంలేక ఛాయాచిత్రం చర్చకు సంబంధించినది. (ఇది చూపెడుతున్న వ్యక్తి లేక బొమ్మ వుందని చెప్పడానకి మాత్రమే కాదు)
|The article as a whole is dedicated specifically to a discussion of this particular photograph/painting. (It is '''not''' just about the person or thing shown in the picture.)
|-
|style=""|<span id="placeholderNFSubjectCheckDiscussed"></span>
|ఈ బొమ్మ/ఛాయాచిత్రము పేర్కొనటమే కాకుండా దీని గురించి విజ్ఞానసర్వస్వ చర్చ చాలా వుంది. ఈ బొమ్మ క్రిందపేర్కొన్న చర్చలోని దృక్పధాన్ని వివరించుటకు కావాలి:<br/><span id="placeholderNFSubjectPurpose"></span>
|There is a substantial amount of encyclopedic discussion of this particular photograph/painting ('''not''' just about the person or thing shown in it) in this article. The illustration is specifically needed to support the following point:<br/><span id="placeholderNFSubjectPurpose"></span>
<div id="warningNFSubject" class="uploadWarning" style="display:none;">
ఈ రెండు వాక్యాలు వర్తించకపోతే '''దయచేసి ఈబొమ్మను ఎక్కించవద్దు.'''
If neither of these two statements applies, then please '''do not upload this image.'''
 
ఈ విభాగం వస్తువు లేక వ్యక్తి ఎలావుండేదని వివరించుటకు మాత్రమే '''కాదు'''.
This section is '''not''' for images used merely to illustrate an article about a person or thing, showing what that person or thing look like.
</div>
|-
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNF3D"></span>
|ఈ వ్యాసం లో చర్చించిన నకలుహక్కులున్న మూడు కొలతలున్న కృతి లేక భవనాన్ని చూపెడుతుంది. <br/>ఇది ఛాయాచిత్రం కాని లేక వేరేవిధమైన రూపంలోకాని చూపెడుతున్న శిల్పం లేక వాస్తుశిల్పం యొక్క మూడుకొలతల సృజనాత్మక కృతి. ఈ వ్యాసంలో ఈ కృతిని గురించి వివరించుటకు కావాలి. ఈ ఛాయాచిత్రము ఉచితం లేక శిల్పకారుడే ఇచ్చినది.
|This is a '''depiction of a copyrighted three-dimensional work or building''', which is the object of discussion in an article.<br/>This is a photograph or other kind of depiction of a copyrighted, three-dimensional creative work, such as a statue or work of architecture. The article contains a discussion of that work which requires illustration. The photograph as such is free, or was provided by the creator of the sculpture.
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNF3D">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|colspan="2"|Which of these options describes this item best?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNF3DLicense"></span>
|-
|colspan="2"|మొదటగా చూపెడుతున్న దానిలోని '''మూలపు కృతిని''' ఎవరు సృష్టించారో తెలియచేయండి:
|colspan="2"|First describe who created the '''original work''' depicted:
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">Creatorసృష్టికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNF3DCreator"></span>
|-
|తేది:
|Date:
|style=""|<span id="placeholderNF3DOrigDate"></span>
|-
{|
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory">Usageవాడుక:</span>
|-
|style=""|<span id="placeholderNF3DCheckDedicated"></span>
|ఈ వ్యాసం పూర్తిగా ఈ కృతి కి సంబంధించినది.
|The article as a whole is dedicated specifically to this work.
|-
|style=""|<span id="placeholderNF3DCheckDiscussed"></span>
|There isకృతి aగురించి substantial amount ofవిజ్ఞానసర్వస్వ encyclopedicచర్చ discussionచాలా of this work in this articleవుంది. The illustrationబొమ్మ is specifically neededక్రిందపేర్కొన్న toచర్చలోని supportదృక్పధాన్ని the followingవివరించుటకు pointకావాలి:<br/><span class="uwObligatory"/><span id="placeholderNF3DPurpose"></span>
|}
{|
|-
|colspan="2"|ఇప్పుడు ఎవరు '''ఈ బొమ్మ ని''' సృష్టించారో తెలపండి:
|colspan="2"|Now describe who created '''the image''':
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">Authorబొమ్మసృష్టికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNF3DAuthor"></span>
|-
|తేది:
|Date:
|style=""|<span id="placeholderNF3DDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Sourceబొమ్మ మూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNF3DSource"></span><br/><small>
|style=""|<span id="placeholderNF3DSource"></span><br/><small>State exactly where you found this file.<br/>For web sources: please provide a link to the html web page where the file can be found ("<nowiki>http://... .html</nowiki>"), not a direct link to the image file itself ("<nowiki>http://... .jpg</nowiki>").<br/>For print sources: provide full bibliographic information (author, title, publisher, year, page, etc.)</small>
ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. <br/>
వెబ్ మూలాలకు: పైల్ పొందగలిగిన వెబ్ పేజీకి లింకు ఇవ్వండి. ("<nowiki>http://... .html</nowiki>"),బొమ్మకు నేరు లింకువద్దు. ("<nowiki>http://... .jpg</nowiki>").<br/>ముద్రిత మూలాలకు: పూర్తి గ్రంథవివర సమాచారం(రచయిత, పేరు, ముద్రాపకులు, సంవత్సరము, పేజీ లాగా)</small>
|-
|}
{|
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory">Imageబొమ్మ statusస్థితి</span>
|-
|style=""|<span id="placeholderNF3DOptionSame"></span>
|ఈ బొమ్మ ను మూలపుకృతి పై నకలుహక్కులున్న కృతికర్తే సృష్టించి ముద్రించారు మరియు వేరేవిధమైన బొమ్మ ను సృష్టించడంవీలవదు.
|The image was created and published by the same author who also holds the rights to the original object, and no alternative depiction could be suitably created.
|-
|style=""|<span id="placeholderNF3DOptionFree"></span>
|ఈ బొమ్మ కర్త ఉచితంగా పంచుకోవీలున్న లైసెన్స్ తో విడుదల చేశారు లేక ఇది సార్వజనీయమైంది:<br/><span class="uwObligatory" id="placeholderNF3DPermission"></span><br/><small>లైసెన్స్ తెలపండి లేక సార్వజనీయత స్థితిని నిర్ధారించటానికి తగిన సమాచారంతో వివరించండి. </small>
|The author of the image has released the photographic work under a free license, or it is in the public domain:<br/><span class="uwObligatory" id="placeholderNF3DPermission"></span><br/><small>Name the license or describe the public domain status, adding any necessary evidence to make the licensing status verifiable.</small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFExcerpt"></span>
|ఇది '''నకలుహక్కులుగల కృతిలో భాగం'''.<br/>ఇది '''నకలుహక్కులుగల కృతిలో భాగం'''అనగా చలనచిత్రం లేక టీవీ కార్యక్రమము, హాస్యచిత్రపట్టీ, ధ్వనిముద్రణలోని భాగం.ఇదివుండడం ఈ కృతి కి లేక దీనిని సృష్టించినవారిగురించిన చర్చకు అత్యావశ్యకం.
|This is an '''excerpt from a copyrighted work'''.<br/>This is an excerpt from a copyrighted work, e.g. a screenshot from a movie or TV programme, a panel from a comic, or a sound sample from a song. Its presence is needed to support a piece of explicit critical discussion in an article related to that work or its creator(s).
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFExcerpt">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|colspan="2"|Which of these options describes this item best?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFExcerptLicense"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Authorకృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFExcerptAuthor"></span><br/><small>(authorమూలకృతి కి కృతికర్త/ copyright owner of the original workనకలుహక్కులయజమాని)</small>
|-
|సృష్టించిన<br/>తేది:
|Date of<br/>creation:
|style=""|<span id="placeholderNFExcerptDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Sourceమూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFExcerptSource"></span><br/><small>(whereఎక్కడమీరు exactlyఈకృతిని didపొందారో you get this file fromతెలపండి?)</small>
|-
|colspan="2"|ఈ వ్యాసంలో ఏ విషయానికి ఇది వివరణగా ఉపయోగపడే విధము వివరించండి.
|colspan="2"|Please explain what exactly in the article it is that you want to illustrate with this.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFExcerptPurpose"></span><br/><small>సాధారణంగా , బొమ్మ వ్యాసంలో గుర్తించిన చర్చకు తోడ్పడేదైవుండాలి.<br/>స్పష్టత మరియు ప్రత్యేకించి గుర్తింపులతో కూడిన వివరము తెలపండి. వేరేచోట దొరికే మూస వివరణలు నకలు చేసి అతికించవద్దు. మీ భాషలో ఈ వ్యాసంలో ఈ బొమ్మ పాత్ర వివరించండి .</small>
|style=""|<span id="placeholderNFExcerptPurpose"></span><br/><small>Typically, the illustration must be used to support some specific issue of discussion in the article.<br/> Please be concrete and specific. Don't just copy boilerplate statements from elsewhere. State clearly, in your own words, what this particular image will be doing in this particular article.</small>
|-
|colspan="2"|అవసరమైతే, పాఠ్యంతోనే ఈ లక్ష్యంఎందుకు సాధించకూడదో తెలపండి.
|colspan="2"|If necessary, please explain why this purpose cannot be achieved through text alone.
|-
|&nbsp;
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/936213" నుండి వెలికితీశారు