"మీడియావికీ:FileUploadWizard.js" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
తెలుగు అనువాదంతో మార్చు
చి (Arjunaraoc (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 940437 ను రద్దు చేసారు)
చి (తెలుగు అనువాదంతో మార్చు)
// Zero-element arrays mark the end of an option group.
[
['మీకు గుర్తింపునిస్తూ మార్పులనుఅదే షరతులపై పంచగలిగేటట్లుగా అనుమతించు'],
['Allow all use as long as others credit you and share it under similar conditions'],
['self|GFDL|cc-by-sa-3.0|migration=redundant',
'క్రియేటివ్ కామన్స్ యాట్రిబ్యూషన్ -షేర్ ఎలైక్ 3.0 + GFDL (సిఫారస్ చేయబడినది)',
'Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 + GFDL (recommended)',
true],
['self|cc-by-sa-3.0',
'క్రియేటివ్ కామన్స్ యాట్రిబ్యూషన్ -షేర్ ఎలైక్ 3.0'],
'Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0'],
[],
['మీకు గుర్తింపునిచ్చేటట్లయితే అనుమతించు'],
['Allow all use as long as others credit you'],
['self|cc-by-3.0',
'క్రియేటివ్ కామన్స్ యాట్రిబ్యూషన్ 3.0'],
'Creative Commons Attribution 3.0'],
[],
['హక్కులు త్యజించబడినవి'],
['Reserve no rights'],
['cc-zero',
'CC-zero ప్రపంచవ్యాప్త సార్వజనీయ వినియోగానికి అర్పణ'],
'CC-zero Universal Public Domain Dedication'],
[]
],
'ThirdPartyLicense' :
[
['', 'pleaseసరియైన selectలైసెన్స్ theఎంపిక correct licenseచేయి...'],
['Freelyఉచిత licensed లైసెన్స్:'],
['cc-by-sa', 'Creativeక్రియేటివ్ Commonsకామన్స్ యాట్రిబ్యూషన్ Attribution-Shareషేర్ Alikeఎలైక్ (cc-by-sa)'],
['cc-by', 'Creativeక్రియేటివ్ Commonsకామన్స్ యాట్రిబ్యూషన్ Attribution (cc-by)'],
['GFDL', 'GNU Freeఉచిత Documentationడాక్యుమెంటేషన్ Licenseలైసెన్స్ (GFDL)'],
[],
['హక్కులు త్యజించబడినవి:'],
['No rights reserved:'],
['PD-author', 'Public domainసార్వజనీయం'],
[],
['Otherఇతరాలు (seeక్రింద belowచూడు)'],
[]
],
'FreeWebsiteLicense' :
[
['', 'pleaseసరియైన selectలైసెన్స్ theఎంపిక correct licenseచేయి...'],
['Freelyఉచిత licensed లైసెన్స్:'],
['cc-by-sa', 'Creativeక్రియేటివ్ Commonsకామన్స్ యాట్రిబ్యూషన్ Attribution-Shareషేర్ Alikeఎలైక్ (cc-by-sa)'],
['cc-by', 'Creativeక్రియేటివ్ Commonsకామన్స్ యాట్రిబ్యూషన్ Attribution (cc-by)'],
['GFDL', 'GNU Freeఉచిత Documentationడాక్యుమెంటేషన్ Licenseలైసెన్స్ (GFDL)'],
[],
['హక్కులు త్యజించబడినవి:'],
['No rights reserved:'],
['PD-author', 'Public domainసార్వజనీయం'],
[],
['Otherఇతరాలు (seeక్రింద belowచూడు)'],
[]
],
'USGovLicense' :
[
['PD-USGov', 'US Federalఫెడరల్ Governmentప్రభుత్వ'],
['PD-USGov-NASA','NASA'],
['PD-USGov-Military-Navy','US Navyజలసేన'],
['PD-USGov-NOAA','US Nationalనేషనల్ Oceanicఓషనిక్ andఅండ్ Atmosphericఎట్మాష్పిరిక్ Administrationఅడ్మినిస్ట్రేషన్'],
['PD-USGov-Military-Air_Force','US Airవాయు Forceసేన'],
['PD-USGov-Military-Army','US Armyఆర్మీ'],
['PD-USGov-CIA-WF','CIA Worldవరల్డ్ Factbookఫాక్ట్ బుక్'],
['PD-USGov-USGS','UnitedUS Statesజియాలాజికల్ Geological Surveyసర్వే']
],
'IneligibleLicense' :
[
['', 'pleaseసరియైన selectలైసెన్స్ oneఎంపిక చేయి...'],
['PD-shape','కృతిలో కేవలం జామితి అకారాలుమాత్రమే వున్నాయి'],
['PD-shape','Item consists solely of simple geometric shapes'],
['PD-text','కృతిలో కేవలం పదాలు మరియు అక్షరాలు మాత్రమే వున్నాయి'],
['PD-text','Item consists solely of a few individual words or letters'],
['PD-textlogo','చిహ్నం లేక అటువంటి కృతిలో అక్షరాలు మరియు సాధారణ జామెతి ఆకారాలు మాత్రమే వున్నాయి'],
['PD-textlogo','Logo or similar item consisting solely of letters and simple geometric shapes'],
['PD-chem','Chemicalరసాయన structuralనిర్మాణ formulaసూత్రం'],
['PD-ineligible','Other kindవేరే ofవిధమైన item that contains no original authorshipసృజనాత్మకతలేనికృతి']
],
'NFSubjectLicense' :
[
['', 'pleaseసరియైన selectలైసెన్స్ oneఎంపిక చేయి...'],
['Non-free 2D art', '2-dimensional artworkరెండుకొలతల చిత్రము(paintingచిత్రము, drawingరేఖాచిత్రం etc తరహా.)'],
['Non-free historic image', 'Uniqueవిశిష్టమైన historicచారిత్రాత్మక photographఛాయాచిత్రం'],
['Non-free fair use in', 'something elseవేరే విధమైనది(please describe inపైనగల descriptionవివరము fieldభాగంలో on topవివరించు)']
],
'NF3DLicense' :
[
['', 'pleaseదయచేసి selectఒకటి oneఎంపికచేయి...'],
['Non-free architectural work', 'Architectural workవాస్తుశిల్పకళ'],
['Non-free 3D art', 'Otherవేరే 3-dimensionalమూడుకొలతల creativeసృజనాత్మక work వస్తువు(sculptureశిల్పం etc తరహా.)']
],
'NFCoverLicense' :
[
['', 'pleaseదయచేసి selectఒకటి oneఎంపికచేయి...'],
['Non-free book cover', 'Coverపుస్తక page of a bookముఖచిత్రము'],
['Non-free album cover', 'Coverధ్వనిముద్రణ of a sound recordingముఖచిత్రము (albumఅల్బం, singleఒకపాట, songపాట, CD)'],
['Non-free game cover', 'Cover ofవీడియా a video/computerకంప్యూటర్ ఆట gameముఖచిత్రం'],
['Non-free magazine cover', 'Coverపత్రిక page of a magazineముఖచిత్రం'],
['Non-free video cover', 'Coverవీడియో of a videoముఖచిత్రం'],
['Non-free software cover', 'Coverసాఫ్ట్వేరు ofవుత్పత్తి a software productముఖచిత్రం'],
['Non-free product cover', 'Coverఒక ofవాణిజ్య someవుత్పత్తి commercial productముఖచిత్రం'],
['Non-free title-card', 'Titleటివీ screenకార్యక్రమం ofశీర్షిక a TV programmeతెర'],
['Non-free movie poster', 'Movieసినిమా posterపోస్టరు'],
['Non-free poster', 'Officialఒక posterసంఘటన ofయొక్క anఅధికారిక eventపోస్టర్'],
['Non-free fair use in', 'something elseవేరే విధమైనది(please describe inపైనగల descriptionవివరము fieldభాగంలో on topవివరించు)']
],
'NFExcerptLicense' :
[
['', 'pleaseదయచేసి selectఒకటి oneఎంపికచేయి...'],
['Non-free television screenshot', 'Televisionటీవి screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free film screenshot', 'Movieసినిమా screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free game screenshot', 'Gameఆట screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free video screenshot', 'Videoవీడియో screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free music video screenshot', 'Musicసంగీత videoవీడియో screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free software screenshot', 'Softwareసాఫ్ట్వేరు screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free web screenshot', 'Websiteవెబ్సైట్ screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free speech', 'Audioశ్రవణ excerptఉపన్యాసంలో from a speechభాగం'],
['Non-free audio sample', 'Soundధ్వని sampleముద్రణలో of an audio recordingకొద్దిభాగం'],
['Non-free video sample', 'Sampleవీడియోలో extract from a videoకొద్దిభాగం'],
['Non-free sheet music', 'Sheetసంగీత musicకూర్పును representingచూపించే a musical pieceకృతి'],
['Non-free comic', 'Panelకామిక్, fromగ్రాఫిక్ a comicనవల, graphicమంగా novel, mangaతరహావాటినుండి etc.కొద్దిభాగం'],
['Non-free computer icon', 'Computerకంప్యూటర్ icon బొమ్మ'],
['Non-free newspaper image', 'Pageవార్తాపత్రిక fromనుండి aఒక newspaperపేజీ'],
['Non-free fair use in', 'something elseవేరే విధమైనది(please describe inపైనగల descriptionవివరము fieldభాగంలో on topవివరించు)']
],
'NFLogoLicense' :
[
['Non-free logo', 'Logoకంపెనీ ofలేక aసంస్థ company, organizationతరహా etc.చిహ్నం'],
['Non-free seal', 'Officialఅధికారిక sealముద్ర, coatసైనిక ofచిహ్నం arms etcతరహా'],
['Non-free symbol', 'Otherఇతర officialఅధికారిక symbolచిహ్నం']
],
'NFMiscLicense' :
[
['Non-free fair use in', 'something elseవేరే విధమైనది(please describe inపైనగల descriptionవివరము fieldభాగంలో on topవివరించు)'],
['Non-free historic image', 'Historicచారిత్రాత్మక photographఛాయాచిత్రం'],
['Non-free 2D art', '2-dimensionalరెండు artworkకొలతల చిత్రం(paintingచిత్రం, drawingరేఖాచిత్రం etcతరహా.)'],
['Non-free currency', 'Depiction of currencyధనం చూపునది(banknotesబ్యాంకునోట్ల, coinsనాణేలు etcతరహా.)'],
['Non-free architectural work', 'Architectural workవాస్తుశిల్పకళ'],
['Non-free 3D art', 'Otherవేరే 3-dimensionalమూడుకొలతల creativeసృజనాత్మక work వస్తువు(sculptureశిల్పం etc తరహా.)'],
['Non-free book cover', 'Coverపుస్తక page of a bookముఖచిత్రము'],
['Non-free album cover', 'Coverధ్వనిముద్రణ ofముఖచిత్రము a sound recording(albumఅల్బం, singleఒకపాట, songపాట, CD)'],
['Non-free game cover', 'Cover ofవీడియా a video/computerకంప్యూటర్ ఆట gameముఖచిత్రం'],
['Non-free magazine cover', 'Coverపత్రిక page of a magazineముఖచిత్రం'],
['Non-free video cover', 'Coverవీడియో of a videoముఖచిత్రం'],
['Non-free software cover', 'Coverసాఫ్ట్వేరు ofవుత్పత్తి a software productముఖచిత్రం'],
['Non-free product cover', 'Coverఒక ofవాణిజ్య someవుత్పత్తి commercial productముఖచిత్రం'],
['Non-free title-card', 'Titleటివీ screenకార్యక్రమం ofశీర్షిక a TV programmeతెర'],
['Non-free movie poster', 'Movieసినిమా posterపోస్టరు'],
['Non-free poster', 'Officialఒక posterసంఘటన ofయొక్క anఅధికారిక eventపోస్టర్'],
['Non-free television screenshot', 'Television screenshot'],
['Non-free filmtelevision screenshot', 'Movieటీవి screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free gamefilm screenshot', 'Gameసినిమా screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free videogame screenshot', 'Videoఆట screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free music video screenshot', 'Musicవీడియో video screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free softwaremusic video screenshot', 'Softwareసంగీత screenshotవీడియో తెరపట్టు'],
['Non-free websoftware screenshot', 'Websiteసాఫ్ట్వేరు screenshotతెరపట్టు'],
['Non-free speechweb screenshot', 'Audio excerpt from aవెబ్సైట్ speechతెరపట్టు'],
['Non-free audio samplespeech', 'Sound sample of anశ్రవణ audioఉపన్యాసంలో recordingభాగం'],
['Non-free videoaudio sample', 'Sampleధ్వని extractముద్రణలో from a videoకొద్దిభాగం'],
['Non-free sheetvideo musicsample', 'Sheetవీడియోలో music representing a musical pieceకొద్దిభాగం'],
['Non-free comicsheet music', 'Panelసంగీత from a comic, graphic novel,కూర్పును mangaచూపించే etc.కృతి'],
['Non-free comic', 'కామిక్, గ్రాఫిక్ నవల, మంగా తరహావాటినుండి కొద్దిభాగం'],
['Non-free computer icon', 'Computer icon'],
['Non-free newspapercomputer imageicon', 'Pageకంప్యూటర్ from a newspaperబొమ్మ'],
['Non-free logonewspaper image', 'Logoవార్తాపత్రిక of a company,నుండి organizationఒక etc.పేజీ'],
['Non-free seallogo', 'Officialకంపెనీ seal,లేక coatసంస్థ of armsతరహా etcచిహ్నం'],
['Non-free symbolseal', 'Otherఅధికారిక officialముద్ర, సైనిక చిహ్నం symbolతరహా'],
['Non-free sports uniformsymbol', 'Sportsఇతర uniformఅధికారిక చిహ్నం'],
['Non-free stampsports uniform', 'Stampఆటల సమవస్త్రం'],
['Non-free stamp', 'తపాలబిళ్ల']
],
'NFExtraLicense' :
[
['', 'noneఏదీకాదు'],
['క్రౌన్ కాపీరైట్ మరియు ఇతర ప్రభుత్వ మూలాలు'],
['Crown copyright and other governmental sources'],
['Non-free Crown copyright', 'UK Crownక్రౌన్ కాపీరైట్ Copyright'],
['Non-free New Zealand Crown Copyright', 'NZ Crownక్రౌన్ కాపీరైట్ Copyright'],
['Non-free Canadian Crown Copyright', 'Canadianకెనడా Crownక్రౌన్ కాపీరైట్ Copyright'],
['Non-free AUSPIC', 'AUSPIC (Australianఆస్ట్రేలియన్ Parliamentపార్లమెంట్ imageబొమ్మల databaseడాటాబేస్'],
['Non-free Philippines government', 'Philippinesఫిలిప్పైన్ governmentప్రభుత్వం'],
['Non-free Finnish Defence Forces', 'Finnishఫిన్లాండ్ Defenceరక్షక Forcesదళాలు'],
[],
['Otherఇతర individualవ్యక్తిగత sourcesమూలాలు'],
['Non-free Denver Public Library', 'Denverడెన్వెర్ Publicప్రజా Libraryగ్రంథాలయం'],
['Non-free ESA media', 'ESA (Europeanయారోపియన్ Spaceస్పేస్ Agencyఏజన్సీ)'],
[],
['ఇతరదేశాలలో సార్వజనీయమైనవిగా భావించబడినవి'],
['Possibly public domain in other countries'],
['Non-free Old-50', 'Authorకృతికర్త died more50 than 50సంవత్సరాల yearsక్రిందట agoమరణించారు.'],
['PD-India','భారతదేశంలో సార్వజనీయం (కృతికర్త 60 సంవత్సరాల క్రిందట మరణించారు.)'],
['Non-free Old-70', 'Author died more than 70 years ago.'],
['Non-free Old-70', 'కృతికర్త 70 సంవత్సరాల క్రిందట మరణించారు.'],
[],
['కొన్ని అనుమతులు ఇవ్వబడినవి కాని పూర్తి ఉచితం కాదు'],
['Some permissions granted, but not completely free'],
['Non-free promotional', 'Fromపత్రికా promotionalప్రచారసామాగ్రి press kitనుండి'],
['Non-free with NC', 'విద్యావసరాలకు మరియు/లేక వాణిజ్యేతరఅవసరాల కొరకు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చారు'],
['Non-free with NC', 'Permission granted, but only for educational and/or non-commercial purposes'],
['Non-free with ND', 'Permissionతద్భవాలకు granted,అనుమతిలేకుండా butఇతర noవాడుకలకు derivative works allowedఅనుమతిచ్చారు'],
['Non-free with permission', 'Permissionకేవలం granted,వికీపీడియా butకొరకే onlyఅనుమతి for Wikipediaఇచ్చారు'],
[]
]
else {
alert("Unknown error: upload may have failed.");
}PD-India|భారతదేశ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం ఇది పబ్లిక్‌డొమెయిన్లో ఉంది (60 సంవత్సరాలు పైబడిన ఫోటోలు)
}
}
}
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/943231" నుండి వెలికితీశారు