"భారతదేశ ప్రభుత్వ సెలవు దినాలు-2014" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Corrected *s
(2014 holidays corrected)
(Corrected *s)
|12=[[{{#time:F|2014-01-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-01-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-01-01}} 14|14]]<span style="color: red">*</span>
|15=[[{{#time:F|2014-01-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-01-01}} 16|16]]
|23=[[{{#time:F|2014-01-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-01-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-01-01}} 25|25]]<span style="color: red">*</span>
|26=[[{{#time:F|2014-01-01}} 26|26]] <span style="color: red">*</span>
|27=[[{{#time:F|2014-01-01}} 27|27]]
|15=[[{{#time:F|2014-03-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-03-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-03-01}} 17|17]]<span style="color: red">*</span>
|18=[[{{#time:F|2014-03-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-03-01}} 19|19]]
|27=[[{{#time:F|2014-03-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-03-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-03-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-03-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-03-01}} 29|29]]}}<span style="color: red">*</span><!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-03-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-03-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-03-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-03-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|06=[[{{#time:F|2014-04-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-04-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-04-01}} 8|8]]<span style="color: red">*</span>
|09=[[{{#time:F|2014-04-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-04-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-04-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-04-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-04-01}} 13|13]]<span style="color: red">*</span>
|14=[[{{#time:F|2014-04-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-04-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-04-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-04-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-04-01}} 18|18]]<span style="color: red">*</span>
|19=[[{{#time:F|2014-04-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-04-01}} 20|20]]
|22=[[{{#time:F|2014-04-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-04-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-04-01}} 24|24]]<span style="color: red">*</span>
|25=[[{{#time:F|2014-04-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-04-01}} 26|26]]
|12=[[{{#time:F|2014-05-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-05-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-05-01}} 14|14]]<span style="color: red">*</span>
|15=[[{{#time:F|2014-05-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-05-01}} 16|16]]
|23=[[{{#time:F|2014-05-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-05-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-05-01}} 25|25]]<span style="color: red">*</span>
|26=[[{{#time:F|2014-05-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-05-01}} 27|27]]
|27=[[{{#time:F|2014-07-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-07-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-07-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-07-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-07-01}} 29|29]]}}<span style="color: red">*</span><!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-07-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-07-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-07-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-07-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|07=[[{{#time:F|2014-08-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-08-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-08-01}} 9|9]]<span style="color: red">*</span>
|10=[[{{#time:F|2014-08-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-08-01}} 11|11]]
|16=[[{{#time:F|2014-08-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-08-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-08-01}} 18|18]]<span style="color: red">*</span>
|19=[[{{#time:F|2014-08-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-08-01}} 20|20]]
|01=[[{{#time:F|2014-10-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-10-01}} 2|2]]<span style="color: red">*</span>
|03=[[{{#time:F|2014-10-01}} 3|3]]<span style="color: red">*</span>
|04=[[{{#time:F|2014-10-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-10-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-10-01}} 6|6]]<span style="color: red">*</span>
|07=[[{{#time:F|2014-10-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-10-01}} 8|8]]
|11=[[{{#time:F|2014-10-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-10-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-10-01}} 13|13]]<span style="color: red">*</span>
|14=[[{{#time:F|2014-10-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-10-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-10-01}} 16|16]]<span style="color: red">*</span>
|17=[[{{#time:F|2014-10-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-10-01}} 18|18]]
|21=[[{{#time:F|2014-10-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-10-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-10-01}} 23|23]]<span style="color: red">*</span>
|24=[[{{#time:F|2014-10-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-10-01}} 25|25]]
|01=[[{{#time:F|2014-11-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-11-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-11-01}} 3|3]]<span style="color: red">*</span>
|04=[[{{#time:F|2014-11-01}} 4|4]]<span style="color: red">*</span>
|05=[[{{#time:F|2014-11-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-11-01}} 6|6]]<span style="color: red">*</span>
|07=[[{{#time:F|2014-11-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-11-01}} 8|8]]
|12=[[{{#time:F|2014-11-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-11-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-11-01}} 14|14]]<span style="color: red">*</span>
|15=[[{{#time:F|2014-11-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-11-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-11-01}} 17|17]]<span style="color: red">*</span>
|18=[[{{#time:F|2014-11-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-11-01}} 19|19]]
509

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/981631" నుండి వెలికితీశారు