"కేలండర్ 2014" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

19,836 bytes removed ,  6 సంవత్సరాల క్రితం
సవరణ సారాంశం లేదు
(ఈ సంవత్సరం కాలెండర్)
== [[గ్రెగోరియన్ కేలండర్]] ==
 
{{calendar|year=2014|format=Mon1st|format=iso}}
{| style="background:none;"
|-
| colspan="3" style="text-align:center; font-size:larger;" |
[[2014]] క్యాలెండర్
|- style="vertical-align: top;"
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-01-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-01-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-01-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-01-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-01-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-01-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-01-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-01-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-01-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-01-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-01-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-01-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-01-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-01-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-01-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-01-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-01-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-01-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-01-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-01-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-01-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-01-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-01-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-01-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-01-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-01-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-01-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-01-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-01-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-01-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-01-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-01-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-01-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-01-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-01-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-01-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-01-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-01-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-01-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-02-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-02-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-02-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-02-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-02-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-02-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-02-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-02-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-02-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-02-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-02-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-02-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-02-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-02-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-02-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-02-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-02-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-02-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-02-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-02-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-02-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-02-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-02-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-02-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-02-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-02-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-02-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-02-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-02-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-02-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-02-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-02-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-02-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-02-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-02-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-02-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-02-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-02-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-02-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-03-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-03-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-03-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-03-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-03-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-03-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-03-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-03-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-03-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-03-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-03-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-03-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-03-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-03-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-03-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-03-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-03-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-03-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-03-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-03-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-03-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-03-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-03-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-03-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-03-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-03-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-03-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-03-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-03-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-03-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-03-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-03-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-03-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-03-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-03-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-03-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-03-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-03-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-03-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|- style="vertical-align: top;"
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-04-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-04-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-04-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-04-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-04-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-04-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-04-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-04-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-04-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-04-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-04-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-04-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-04-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-04-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-04-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-04-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-04-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-04-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-04-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-04-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-04-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-04-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-04-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-04-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-04-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-04-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-04-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-04-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-04-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-04-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-04-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-04-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-04-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-04-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-04-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-04-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-04-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-04-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-04-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-05-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-05-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-05-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-05-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-05-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-05-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-05-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-05-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-05-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-05-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-05-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-05-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-05-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-05-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-05-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-05-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-05-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-05-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-05-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-05-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-05-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-05-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-05-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-05-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-05-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-05-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-05-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-05-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-05-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-05-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-05-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-05-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-05-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-05-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-05-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-05-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-05-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-05-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-05-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-06-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-06-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-06-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-06-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-06-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-06-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-06-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-06-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-06-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-06-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-06-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-06-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-06-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-06-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-06-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-06-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-06-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-06-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-06-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-06-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-06-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-06-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-06-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-06-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-06-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-06-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-06-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-06-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-06-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-06-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-06-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-06-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-06-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-06-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-06-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-06-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-06-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-06-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-06-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|- style="vertical-align: top;"
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-07-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-07-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-07-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-07-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-07-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-07-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-07-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-07-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-07-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-07-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-07-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-07-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-07-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-07-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-07-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-07-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-07-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-07-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-07-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-07-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-07-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-07-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-07-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-07-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-07-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-07-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-07-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-07-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-07-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-07-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-07-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-07-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-07-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-07-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-07-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-07-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-07-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-07-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-07-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-08-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-08-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-08-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-08-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-08-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-08-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-08-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-08-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-08-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-08-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-08-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-08-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-08-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-08-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-08-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-08-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-08-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-08-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-08-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-08-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-08-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-08-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-08-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-08-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-08-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-08-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-08-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-08-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-08-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-08-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-08-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-08-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-08-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-08-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-08-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-08-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-08-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-08-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-08-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-09-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-09-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-09-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-09-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-09-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-09-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-09-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-09-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-09-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-09-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-09-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-09-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-09-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-09-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-09-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-09-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-09-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-09-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-09-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-09-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-09-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-09-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-09-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-09-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-09-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-09-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-09-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-09-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-09-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-09-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-09-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-09-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-09-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-09-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-09-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-09-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-09-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-09-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-09-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|- style="vertical-align: top;"
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-10-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-10-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-10-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-10-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-10-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-10-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-10-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-10-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-10-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-10-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-10-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-10-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-10-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-10-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-10-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-10-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-10-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-10-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-10-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-10-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-10-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-10-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-10-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-10-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-10-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-10-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-10-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-10-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-10-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-10-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-10-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-10-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-10-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-10-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-10-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-10-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-10-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-10-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-10-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-11-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-11-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-11-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-11-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-11-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-11-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-11-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-11-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-11-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-11-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-11-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-11-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-11-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-11-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-11-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-11-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-11-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-11-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-11-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-11-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-11-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-11-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-11-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-11-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-11-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-11-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-11-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-11-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-11-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-11-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-11-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-11-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-11-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-11-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-11-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-11-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-11-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-11-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-11-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|
{{Calendar/Sun1stMonthStart{{#time:D|2014-12-01 +1 second}}
|float=none
|clear=none
|cur_month=[[{{#time:F|2014-12-01}}]]
|prev_month=[[{{#time:F|2014-12-01 last month}}|<<]]
|next_month=[[{{#time:F|2014-12-01 next month}}|>>]]
|01=[[{{#time:F|2014-12-01}} 1|1]]
|02=[[{{#time:F|2014-12-01}} 2|2]]
|03=[[{{#time:F|2014-12-01}} 3|3]]
|04=[[{{#time:F|2014-12-01}} 4|4]]
|05=[[{{#time:F|2014-12-01}} 5|5]]
|06=[[{{#time:F|2014-12-01}} 6|6]]
|07=[[{{#time:F|2014-12-01}} 7|7]]
|08=[[{{#time:F|2014-12-01}} 8|8]]
|09=[[{{#time:F|2014-12-01}} 9|9]]
|10=[[{{#time:F|2014-12-01}} 10|10]]
|11=[[{{#time:F|2014-12-01}} 11|11]]
|12=[[{{#time:F|2014-12-01}} 12|12]]
|13=[[{{#time:F|2014-12-01}} 13|13]]
|14=[[{{#time:F|2014-12-01}} 14|14]]
|15=[[{{#time:F|2014-12-01}} 15|15]]
|16=[[{{#time:F|2014-12-01}} 16|16]]
|17=[[{{#time:F|2014-12-01}} 17|17]]
|18=[[{{#time:F|2014-12-01}} 18|18]]
|19=[[{{#time:F|2014-12-01}} 19|19]]
|20=[[{{#time:F|2014-12-01}} 20|20]]
|21=[[{{#time:F|2014-12-01}} 21|21]]
|22=[[{{#time:F|2014-12-01}} 22|22]]
|23=[[{{#time:F|2014-12-01}} 23|23]]
|24=[[{{#time:F|2014-12-01}} 24|24]]
|25=[[{{#time:F|2014-12-01}} 25|25]]
|26=[[{{#time:F|2014-12-01}} 26|26]]
|27=[[{{#time:F|2014-12-01}} 27|27]]
|28={{#ifexpr:{{#time:t|2014-12-01}} >= 28|[[{{#time:F|2014-12-01}} 28|28]]}}<!-- May not exist -->
|29={{#ifexpr:{{#time:t|2014-12-01}} >= 29|[[{{#time:F|2014-12-01}} 29|29]]}}<!-- May not exist -->
|30={{#ifexpr:{{#time:t|2014-12-01}} >= 30|[[{{#time:F|2014-12-01}} 30|30]]}}<!-- May not exist -->
|31={{#ifexpr:{{#time:t|2014-12-01}} >= 31|[[{{#time:F|2014-12-01}} 31|31]]}}<!-- May not exist -->
|year={{#if:|2014}}
}}
 
|}
 
 
 
509

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/983014" నుండి వెలికితీశారు