అంతర్జాతీయ సంస్కృత లిప్యంతరీకరణ వర్ణమాల - ఇతర భాషలు